Strá­vili sme toľko času spolu, že si sa stal mo­jím dô­ver­ní­kom. Stal si sa tým člo­ve­kom, ktorý mi chý­bal aj keď me­dzi nami ne­bola žiadna vá­šeň.

Zá­le­žalo ti na mne. Chý­bala som ti. A ty si bol dô­le­žitý kus môjho ja.

Mu­sím však spo­me­núť, že sme ni­kdy ne­mali po­riadne rande. Cí­tim, akoby si bol môj pria­teľ. Ty cí­tiš, akoby si voči mne mal po­vin­nosť dr­žať si od­stup, hoci si to ne­vys­lo­vil na­hlas. 

A možno je to moja vlastná hlú­posť, vy­tvá­rať si ta­kéto konce. Za pred­po­kladu, že chcem vážny vzťah. Za pred­po­kladu, že sa o mňa zau­jí­maš. Za pred­po­kladu, že moje city sú rov­naké ako tvoje.

Te­ore­ticky sme spolu ni­kdy nič ne­mali, tak sa ne­mô­žem na­zvať tvo­jou ex, no moje srdce je stále roz­bité tým, že mi chý­baš a ty tu nie si. 

Viem, že by som ťa mala od­strá­niť z mo­jich myš­lie­nok. Ale ty si bol je­diný člo­vek, o kto­rého som sa mohla s lás­kou sta­rať. Ke­dy­koľ­vek si mi po­ve­dal, že ma rád vi­díš. Celý týž­deň som sa te­šila na to, ako sa s te­bou bu­dem roz­prá­vať.

Dal si mi po­cit, že ži­jem. Dal si mi po­cit, že tá ná­dej tu je.

Bez teba mám po­cit, že som stra­tila aj kú­sok zo seba. Kú­sok, vďaka kto­rému som mala ra­dosť zo ži­vota, kedy som sa smiala.

Aj keď si ni­kdy ne­bol mo­jím ofi­ciál­nym pria­te­ľom, všet­kými „fá­zami po roz­chode“ som si pre­šla. 

Bolí ma mys­lieť na to, že osoba, kto­rej som dô­ve­ro­vala sa roz­hodla, že sú lep­šie miesta na ces­to­va­nie (ako tie, čo som vy­brala ja). Bolí ma vi­dieť všetky tie krásne miesta a nez­die­ľať ich s te­bou. Bolí ma vi­dieť, že si na­ozaj ni­kdy ne­mys­lel vážne svoje city a moje city k tebe.

Ni­kdy sme si, prav­de­po­dobne, ne­mali nič za­čať. Ni­kdy by som sa ne­bola cí­tila tak, ako te­raz.

Ale na tom te­raz už ne­zá­leží. Bola som pri tebe. Do­stala som sa do tvojho vnútra. Mala som ťa rada. Mohla som ťa do­konca mi­lo­vať.

Keď si ma opus­til, stra­tila som viac ako len pria­teľa. Stra­tila som bu­dúc­nosť, o ktorú som pred­po­kla­dala, že sa bu­deme de­liť. 

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre