Muži. Dali by sme im všetko na svete našu lásku, po­zor­nosť, ver­nosť, seba. A čo do­stá­vame na oplátku? Ne­veru, klam­stvá a kruh há­dok, ktorý nemá konca kraja. Každá ča­káme na princa na bie­lom koni, ktorý by nás za­chrá­nil zo ži­vota kaž­do­den­ných po­vin­ností. Chceme lásku. Spa­ľu­júcu, je­di­nečnú, krásnu.

Chceme vzťah, v kto­rom bu­deme bu­do­vať a nie ni­čiť.

Svet je plný chla­pov, ktorí hľa­dajú rozp­tý­le­nie alebo lásku. Každá sme na­ra­zili na chlapa, do kto­rého sme sa šia­lene za­mi­lo­vali, pred­sta­vo­vali si s ním bu­dúc­nosť, ale ne­vyšlo to. Na konci vzťahu sme sa samé seba pý­tali ako som len sním mohla byť? Zrazu nám to do­cvaklo. Veď on vô­bec ne­bol môj typ, vô­bec som ho ne­mi­lo­vala.

Bol len náh­ra­dou, zá­pla­tou pred­chá­dza­jú­ceho vzťahu alebo náh­ra­dou sa­moty. My ženy sa často na­chá­dzame na strane, ktorá ukon­čuje vzťah. No z času na čas sa aj nám pri­tra­fia ko­pačky. Ne­exis­tuje žiadny správny spô­sob ako ukon­čiť vzťah. No ak už k tomu musí dôjsť, ur­čite upred­nost­ňujte roz­chod z očí do očí.

Chlapi sa s nami roz­chá­dzajú z rôz­nych dô­vo­dov, ako na­prí­klad: ,,Nie som pri­pra­vený na vážny vzťah.“  alebo ,,Zlatko, ne­vy­dr­žalo by nám to.“ či ,,Zo­staňme rad­šej ka­ma­rátmi.“

Ak však chcete pre­dísť roz­cho­dom ur­čite sa vy­hý­bajte týmto ty­pom mu­žov:

1. Suk­nič­kári

Tvr­dia vám, že ste to naj­lep­šie, čo ho v ži­vote stretlo. Ale sú to len sladké slová, kto­rými sa vás sna­žia udr­žať vo vzťahu. Je­den deň vás mi­luje a urobí pre vás všetko na svete, ďalší deň ste len na ča­kačke. Majú vždy dve, tri fra­jerky na­raz a vy sa to vždy do­zviete ako po­sledné. Sú skvelí v po­steli, ale v re­ál­nom ži­vote sú len prí­ťa­žou. Roz­ídu sa s vami v naj­me­nej vhodnú dobu. Ne­bu­dete to ča­kať a ako dô­vod roz­chodu uve­die novú lásku. Za­mi­lo­val sa do inej a vy sa s tým mu­síte zmie­riť. Ne­skôr vám do­cvakne, že vás ni­kdy ne­mi­lo­val, keď vás tak rýchlo vy­me­nil za inú.

2. Ka­ma­ráti nad ženu

Má trid­sať ka­ma­rá­tov a každý je preňho brá­cho. Po­zná nie­koho päť mi­nút a už ho ťahá na pivo. Žúry sú nad vzťah a tak to bude vy­ze­rať či je pia­tok alebo pon­de­lok. Ne­zau­jíma ho váš ná­zor, ale ná­zor jeho naj­lep­šieho ka­moša je naj­dô­le­ži­tejší. Cí­tite sa byť od­str­čené, ne­po­cho­pené, pre­tože ne­cho­díte len s ním, ale s ce­lou jeho par­tiou. Chys­táte sa na ve­čeru? Zruší ju na po­slednú chvíľu, pre­tože jeho ka­moš má na­ro­de­niny a on predsa ne­môže chý­bať na jeho oslave. Skôr či ne­skôr sa s vami roz­íde, lebo ne­bu­dete vy­ho­vo­vať jeho spo­lo­čen­skému ži­votu. Ni­kdy preňho ne­bu­dete zna­me­nať viac ako jeho ka­ma­ráti.

3. Wor­ko­ho­lici

Ni­kdy ste ne­poz­nali nie­koho, kto trá­vil vše­tok svoj čas v práci? Zo­známte sa s wor­ko­ho­li­kom. Práca je preňho al­fou a ome­gou. Vy ste preňho len ob­čas­ným sprí­jem­ne­ním raz do týždňa, ak si pre vás sa­moz­rejme nájde čas. Pra­cuje aj cez ví­kendy a vy ste to po­sledné, čo ho zau­jíma. Roz­íde sa s vami, ne­bola chyba vo vás len v ňom, pre­tože je prí­liš pra­covne vy­ťa­žený. A vám ne­zos­tane nič, len oči pre plač.

Preto sa rad­šej vy­hnite týmto ty­pom a máte as­poň väč­šiu šancu ko­pačky roz­dať ako do­stať.

Komentáre