Rada po­čú­vam o tom ako sa dvaja ľu­dia, ktorí sú spolu, zo­zná­mili. Príde mi to zau­jí­mavé a ve­ľa­krát aj in­špi­ra­tívne. Aj keď časy sa me­nia a čím ďa­lej, tým viac do­stá­vam od­po­veď, že sa stretli „na in­ter­nete“. Či už cez ne­jakú zo­zna­mo­va­ciu ap­li­ká­ciu, Fa­ce­book alebo Ins­ta­gram. Čaro osob­ného stret­nu­tia sa po­maly, ale isto vy­tráca. Dnes sme sa ti roz­hodli pri­niesť člá­nok, v kto­rom náj­deš vý­po­vede ľudí o tom, ako sa ke­dysi zo­zna­mo­vali. Tu je 14 tých naj­lep­ších.

1.

Moji ro­di­čia sa stretli nie­kedy v 80-tych ro­koch, keď mama mala 28 a otec 19. Stretli sa v noč­nom klube, padli si do oka a do­hodli sa na stret­nutí na rov­na­kom mieste presne o týž­deň, keďže vtedy ešte ne­exis­to­vali mo­bily. Čo bolo skvelé až na fakt, že v prie­behu toho týždňa môjmu ne­pl­no­le­tému ot­covi (v Ame­rike mu­síš mať 21) zha­bali fa­lošnú ob­čianku, pre­tože ne­ve­del vy­slo­viť poľ­ské meno, ktoré na nej bolo. Sa­moz­rejme, že sa chcel stále stret­núť s tým chut­ným diev­ča­ťom, ktoré stre­tol v klube, no ne­ve­del, ako sa do­stať cez vy­ha­dzo­va­čov. Keďže ve­del, že moja mama bola pra­vi­delná náv­štev­níčka klubu, za­vo­lal z ne­ďa­le­kej te­le­fón­nej búdky a pop­ro­sil si ju k te­le­fónu. Mama sa strašne smiala, no na­po­kon si pre neho vy­šla vonku a zvy­šok je his­tó­ria. – Lilli, 30

🤗🤗 @tben­dina

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

2.

Moji ro­di­čia sa stretli na úplne pr­vom Matzo Ball v 1987, čo je ži­dov­ský ples pre sin­gle ľudí, uspo­ra­dú­vaný každý rok na Via­noce. Moja mama mala vtedy 23 a ro­di­čia za­pla­tili jej mlad­šej ses­tre, aby s ňou šla ako garde. Mama si všimla na opač­nom konci ta­neč­nej sály muža. Po­znala ho zo školy, tak si to za­mie­rila rovno k nemu a opý­tala sa ho: „Ne­po­známe sa?“. Celý zvy­šok ve­čera strá­vili spoz­ná­va­ním sa v stánku na boku ta­neč­ného par­ketu. Presne o rok sa na tomto plese za­snú­bili. Sa­moz­rejme, že po po­čú­vaní tohto prí­behu roky, plus prí­behu mo­jej ses­ter­nice, ktorá sa tam zo­zná­mila s man­že­lom, som aj ja chcela ísť na Matzo. Keď som tam bola po dru­hý­krát, stretla som tam chlapca, ktorý bol istý čas mo­jim pria­te­ľom. Ne­fun­go­valo to, ale mys­lím, že to bolo cel­kom su­per, že sme sa stretli na rov­na­kom mieste ako moji ro­di­čia. – Han­nah, 25

3.

Na stred­nej škole moja mama do nie­čoho na­ra­zila au­tom. Spô­so­bila si pre­lia­činu na aute, ale sama ne­ve­dela, čo s tým. Išla do školy a pop­ro­sila o po­moc, môj otec sa pri­hlá­sil a opra­vil jej to. Tam to celé za­čalo. – Jen, 30

4.

Moji ro­di­čia sa stretli v práci v NY. Môj otec zvy­kol ro­biť nad­časy každý deň, len aby mo­hol z práce od­chá­dzať vtedy, keď ona a ísť tým is­tým vla­kom. Až o nie­koľko ro­kov ne­skôr sa mame pri­znal, že to nie je jeho vlak do­mov, a ve­zie sa o nie­koľko za­stá­vok ďa­lej do miesta, kde žije. Len chcel mať zá­mienku strá­viť s ňou viac času a uis­tiť sa, že vy­stú­pila v po­riadku. – Meg­han, 30

Who wants to vi­sit Harry Po­tter’s World? 🌎 #coup­le­go­als

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

5.

Stretli sa v noč­nom klube. Moja mama bola jed­nou z naj­lep­šie tan­cu­jú­cich diev­čat a otec bol do nej za­mi­lo­vaný. Bol je­diný, kto­rému do­vo­lila tan­co­vať s ňou sla­ďák. – Kris­tina, 30

6.

Ne­boli ka­ma­ráti, ale mali spo­loč­ných pria­te­ľov, ktorí uspo­ria­dali party s ve­če­rou, kam po­zvali množ­stvo ľudí. Moja mama, ktorá je skve­lou ku­chár­kou, pri­pra­vila mä­sovú misu, pri kto­rej otec strá­vil celý ve­čer na­pchá­va­júc sa hrozne vtip­ným spô­so­bom, pri­čom sa na ňom každý za­bá­val. Ne­ve­del komu misa pat­rila, zis­til to až po party, no už bolo ne­skoro, pre­tože ho za to mama ne­zná­šala. V škole sa jej ospra­vedl­nil a asi me­siac po tom s ňou flir­to­val až do­vtedy, kým ho ne­za­vo­lala von. Obaja boli z roz­lič­ných par­tií, takže jej ka­ma­ráti ne­tu­šili s kým je. Ne­šli spolu ani na ples, pre­tože otec bol prí­liš hanb­livý na to, aby ju po­zval, čo je pre mňa to­tálne ko­mické, pre­tože te­raz otec taký nie je. – Tor, 23

7.

Môj otec je do­ktor, mama ses­trička a obaja pra­co­vali v inej časti ne­moc­nice. Stretli sa v ne­moc­nič­nej je­dálni, kde me­dzi nimi okam­žite pre­sko­čila is­kra. – Elena, 30

8.

Moja mama pra­co­vala v kniž­nici, za­tiaľ, čo do­kon­čo­vala vy­sokú školu. Môj otec štu­do­val na do­kto­rand­skom. Tro­chu ju sle­do­val, kým sa od­vá­žil pre­ho­vo­riť s ňou. Vrá­tila sa späť do Me­xika, a boli vo vzťahu na diaľku asi rok, kým sa ne­roz­hodli, že je to vážne a že sa vezmú. Ne­dávno som zis­tila, že, môj otec sa chcel za ňou pre­sťa­ho­vať do Me­xika, lenže tam ne­na­šiel prácu, a tak sa ona ako je­diná zo svo­jich 7 sú­ro­den­cov pre­sťa­ho­vala do USA. – Na­ta­lie, 30

Love @sty­le­it­witht­rix

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

9.

Moji ro­di­čia sa zo­zná­mili v bare. Moja mama se­dela za ba­rom ča­ka­júc na svoju ka­mošku a môj otec jej ne­us­tále po­sie­lal drinky, ktoré ona poc­tivo od­mie­tala. Keď prišla ma­mina ka­ma­rátka, uká­zala na div­ného chla­píka za ba­rom, ktorý sa ju sna­žil zba­liť, no uká­zalo sa, že ten chla­pík a jej ka­moška sú starí dobrí pria­te­lia. Mama sa pre­stala os­tý­chať a dali sa do reči. Nie­koľko de­sať­ročí na­pred, a z baru je re­štau­rá­cia, v kto­rej moja ses­ter­nica spoz­nala svojho snú­benca. – Ta­y­lor, 30

10.

Rande na slepo. Za­snú­bili sa po me­siaci ran­de­nia. – Ka­tie, 30

11.

Moji ro­di­čia mali v práci aféru – obaja boli vtedy za­daní. Niet divu, že som taký ro­man­tik! – June, 30

12.

Môj otec stú­pil mame na nohu v au­to­buse v Chi­cagu a bol k nej sku­točne drzý. Ne­skôr sa k sebe úplne ná­ho­dou do­stali cez rande na slepo, ktoré na­plá­no­vali ich spo­ločný pria­te­lia. Ona si ho pa­mä­tala. On ani ne­tu­šil, o čom ho­vorí. – Eli­za­beth, 30

This!! @ga­by­qu­in­tero17

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

13.

Môj starý otec bol elek­tri­kár a pra­co­val v dome mo­jej mamy, a hrozne chcel aby sa moji ro­di­čia spoz­nali. A tak zo­bral otec mamu na rande, a po­tom sa jej rok ne­oz­val. Po roku ju uvi­del v kos­tole a za­vo­lal ju so se­bou na pláž ešte v ten deň. Od­vtedy sú spolu. – Chris­tina, 30

14.

Moji ro­di­čia sa zo­zná­mili na svadbe, kam mama mu­sela ísť sama, pre­tože jej par­tner ocho­rel a ne­mo­hol ísť. Pre otca to bolo ako ob­rov­ské zna­me­nie. – Lucy, 29

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre