Ho­vorí sa, že žena je vtedy najk­raj­šia, keď je za­mi­lo­vaná. No, a keď ešte mi­luje muža, ktorý jej to opä­tuje, tak ide proste o do­ko­na­losť. Pre­tože len muž, ktorý sku­točne ľúbi, do­káže uro­biť ženu na­ozaj šťast­nou. A to nie len na je­den deň, ale po­čas kaž­dého jed­ného dňa jej ži­vota.

A na­sle­du­júce fo­to­gra­fie sú dô­ka­zom toho, že muži ve­dia byť ozaj­st­nými ro­man­tikmi…

#1 Ani po ro­koch sa láska z man­žels­tva ne­musí vy­tra­tiť. Dô­ka­zom je muž, ktorý aj po dvad­sia­tich ôs­mich ro­koch stále takto krásne prek­va­puje svoju ženu. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#2 Každú ženu po­teší kvet. A čo tak ešte ča­ro­vný? 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#3 Žia­dosť o ruku s tým na­jo­ri­gi­nál­nej­ším a je­di­neč­ným prs­te­ňom, keďže ho muž pre svoju pria­teľku sám vy­ro­bil. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#4 Muž zre­no­vo­val ko­moru, za­tiaľ čo jeho pria­teľka od­išla na ví­kend preč. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#5 Ženy proste mi­lujú zvie­ratká, no muži sú často proti ich „vý­skytu“ v dome. Tento muž však aj na­priek tomu chcel prek­va­piť svoju po­lo­vičku ma­čiat­kom. Na­ko­niec však z jed­ného ko­cú­rika boli dva, keďže týchto dvoch chl­pá­čov ne­mo­hol roz­de­liť. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#6 Zase tie zvie­ratká… Šte­niatka ro­bia ženy šťast­nými. A pria­teľ tejto ženy to vie. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#7 Muž tro­chu po­op­ra­vil váhu, aby jeho žena po­cho­pila, že je krásna taká, aká je. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#8 Uro­biť ra­dosť sa dá aj ma­lič­kos­ťou, no a kre­a­ti­vite sa me­dze ne­kladú. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#9 Ta­káto sla­ni­nová ky­tica po­teší vždy. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#10 Muž na­pí­sal svo­jej pria­teľke 365 lis­tov, aby boli „spolu“ aj po­čas dní, keď sa ne­budú môcť vi­dieť. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

Zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre