Bra­ti­slava

Mesto, kde som za­čala ob­ja­vo­vať ži­vot, rá­stla, roz­ví­jala sa, vzde­lá­vala sa, spoz­ná­vala samú seba a na­šla od­vahu pl­niť si svoje sny. Na­šla som si tu mnoho pria­te­ľov, vrá­tane naj­lep­šej ka­ma­rátky, ktorú po­va­žu­jem za ses­tru a par­tiu ľudí, ktorá mi do­dáva silu. Sú tu mnohé miesta, ku kto­rým sa viaže ne­spo­četne veľa nád­her­ných spo­mie­nok, na ktoré ni­kdy ne­za­bud­nem.

Av­šak ako každý mladý člo­vek mám túžbu ob­ja­vo­vať, spoz­ná­vať a pl­niť si svoje sny. Jed­ným z nich je aj od­ísť z mesta a za­čať sa roz­ví­jať. Mám mnoho miest, na ktoré by som sa chcela po­zrieť a nie­kde sa usa­diť. Ale…

Pred­stava od­chodu z mesta, v kto­rom ži­jem a ku kto­rému mám ci­tový vzťah, mi na­háňa strach. Sa­moz­rejme od­chod je jed­ným z mo­jich snov, ktoré si chcem spl­niť. Ale mám po­cit, že práve tento od­chod je hlavný dô­vod, prečo nech­cem rýchlo vy­rásť. Par­tia sa roz­padne, každý je­den z nás si pôjde svo­jou ces­tou, ktorú si pre neho osud pri­pra­vil a tak ako toto mesto, ktoré nás všet­kých spo­jilo, sa aj naj­sil­nej­šie ka­ma­rát­stva stanú len nád­her­nou ne­za­bud­nu­teľ­nou spo­mien­kou.

V mno­hých ve­ciach ešte ne­mám jasno, no ur­čite nie som pri­pra­vená od­ísť a za­čať sku­točne žiť. Bez pria­te­ľov, ktorí roky stáli pri mne a hlavne bez ro­diny, ktorá do­dala môjmu ži­votu vý­znam.

Cí­tim, že je tu pri­mnoho dô­le­ži­tých ľudí pre môj ži­vot a pred­stava toho, že sa naše cesty roz­de­lia mi vháňa strach. Ur­čite sa na Slo­ven­sko bu­dem vra­cať a udr­žia­vať kon­takty hlavne s ro­di­nou. Ale sa­moz­rejmé je aj to, že už to ni­kdy ne­bude ako pred­tým. Mám po­cit že aj tie naj­sil­nej­šie vzťahy po­stu­pom času za­niknú. Mohla by som sa pre­svied­čať, že ich zvlád­neme udr­žia­vať, ale aj tak by som skôr či ne­skôr prišla na to, že je to ne­možné.

Viem, že s tým nič ne­spra­vím, pre­tože na­ozaj chcem ísť za svo­jim tak, ako aj všetci tí, kvôli kto­rým by som tu naj­rad­šej zo­stala. A tak len pre­mýš­ľam a po­le­mi­zu­jem nad tým, ako to (ne)zvlád­nem…

Komentáre