Je na­ozaj nád­herné ako princ Harry mi­luje svoje man­želku Meg­han. Ne­jedna z nás by jej mohla zá­vi­dieť! Či už na ve­rej­ných ak­ciách alebo v sú­kromí, vždy jej do­ka­zuje ako ju ľúbi. Tu je 10 dô­ka­zov, že Meg­han sku­točne na­šla svojho princa na bie­lom koni.

1. Za­chrá­nil Meg­han pred tým, aby jej vie­tor po­ka­zil účes

2. Keď takto za­re­a­go­val na jej prvý ve­rejný pre­jav

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: www.pop­su­gar.co.uk

3. Keď jej lás­kavo škrab­kal chr­bát

View this post on Ins­ta­gram

My Ger­man is a little rusty but I’m pre­tty sure that she’s sa­y­ing: “Harry can’t wait to get his wife home to­night!” ⁣ ⁣ They’re just the cu­test ro­yal ne­wly­weds!! 💕💕⁣ ⁣ ⁣ ⁣ #har­ry­and­meg­han #meg­ha­nand­harry #prin­ce­harry #meg­han­markle #du­chess­meg­han #swe­et­he­art­sof­sus­sex #ro­y­alpda #sus­se­xpda #well­chil­da­wards #bri­tish­ro­y­al­fa­mily #the­setwo #prin­cess­diana #coup­le­go­als #bri­tish­ro­y­als #ro­yal #prin­ce­ge­orge #prin­cess­char­lotte #prin­ce­louis #ro­y­alty #meg­han #du­ke­and­du­ches­sof­sus­sex #ro­y­al­fa­mily #ro­y­al­couple #ne­wly­weds

A post sha­red by The Duke & Du­chess of Sus­sex (@har­ry­luvs­meg­han) on

4. Keď s ob­di­vom zdvi­hol Meg­ha­nin zá­voj na ich svadbe

Nád­herný mo­ment ich svadby!

5. Keď svoju man­želku spo­me­nul po­čas pre­javu na Well Childs Awards.

„Som mi­mo­riadne vďačný za to, že mô­žem zdie­ľať roz­sah a vý­znam­nosť tejto práce s mo­jou že­nou, ktorá ma tu dnes ve­čer spre­vá­dza.“ 

6. Keď vtipne po­kar­hal dieťa, kvôli tomu, že Meg­han za­tiahlo za vlasy

zdroj: www.pop­su­gar.co.uk

 

7. Keď po­mo­hol Meg­han do­dr­žať Krá­ľov­ský pro­to­kol

Meg­han sa spý­tala: „Mám to uro­biť tiež?“. Na to jej princ od­po­ve­dal: „Áno.“

8. Keď Meg­han po­ve­dal na ich svadbe: „Vy­ze­ráš úžasne!“

9. Keď ju po­boz­kal, akoby sa nik ne­dí­val
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: www.pop­su­gar.co.uk

10. Keď sa v rá­diu rozp­lý­val nad ich pr­vými spo­loč­nými Via­no­cami

Nedá mi ne­pri­dať ďal­šie krásne fotky, ktoré len do­ka­zujú, ako veľmi sa majú radi.

View this post on Ins­ta­gram

🇦🇺

A post sha­red by Meg­han & Harry 💍 sup­por­ters (@harry_meg­han_upda­tes) on

Zdroj: www.pop­su­gar.co.uk

Komentáre