Všetci má­vame tieto dni. Taký člo­vek, ktorý má len dobré dni ne­exis­tuje. Ne­tráp sa prí­liš, aj toto trá­pe­nie má svoj ko­niec. Na chvíľu od­lož svoje prob­lémy, sprav si po­hod­lie a čí­taj.

 • Všetko sa deje z ne­ja­kého dô­vodu, ná­hody ne­exis­tujú
 • Ča­kajú ťa dobré veci, láska stále exis­tuje, bu­deš v po­riadku
 • Každý koho stret­neš zvá­dza boj, o kto­rom nič ne­vieš. Buď milá. Vždy
 • Tvoje omyly ťa ne­de­fi­nujú
 • Ak pre­chá­dzaš pek­lom, len choď ďa­lej
 • Jeho ná­zor na teba ťa ne­de­fi­nuje
 • Ne­po­ze­raj na seba očami iných
 • Ne­za­budni, mô­žeš za­čať znova každý deň
 • Po­city sú len do­časné
 • Aj keď to ro­bia všetci, zlé nie je ni­kdy dobré. Vždy ostaň sama se­bou
 • Spo­me­nula si kým je a všetko sa zme­nilo
 • Jed­ného dňa, bude všetko dá­vať zmy­sel
 • Som vďačná za svoje trá­pe­nie, pre­tože vďaka tomu som dnes tým, kým som
 • Si od­vážna
 • Si mi­lo­vaná
 • Si po­trebná
 • Keby ťa ves­mír ne­pot­re­bo­val, ne­bola by si tu
 • Byť milá a sta­rost­livá ne­zna­mená byť na­ivná
 • Za všet­kou tvo­jou lás­kou sa skrýva sila a od­vaha
 • Ne­zá­leží na tom čo si mys­lia iní, zá­leží len na tom, čo si mys­líš ty
 • Za kaž­dým pá­dom náj­deš kú­sok seba
 • Ne­ber ľudí tak vážne, všetci ro­bíme chyby
 • Spo­meň si na všetko čím si si pre­šla. Te­raz to ne­vzdáš!

 

Komentáre