Za­slú­žiš si byť prvá, na koho bude mys­lieť ešte pred­tým, než ot­vorí oči a vstane z po­stele.

Za­slú­žiš si byť tá, s kto­rou bude chcieť mať prvý roz­ho­vor v ten deň.

Za­slú­žiš si, aby ti od­po­ve­dal na všetky správy, ktoré mu po­šleš.

Za­slú­žiš si nie­koho, kto ťa na­plní dô­ve­rou.

Za­slú­žiš si sku­točné roz­ho­vory, ktoré budú plné hl­bo­kých úvah.

zdroj: pe­xels.com

Za­slú­žiš si nie­koho, kto ti po­vie: „Tak veľmi mi na tebe zá­leží.“ 

Za­slú­žiš si nie­koho, kto ti po­vie: „Tak veľmi som sa o teba bál.“ 

Za­slú­žiš si nie­koho, koho bude ľú­biť aj tvoja ro­dina.

Za­slú­žiš si nie­koho, kto bude chcieť, aby si bola svo­jou naj­lep­šou ver­ziou.

Za­slú­žiš si nie­koho, kto ti bude chý­bať, keď od­íde. A komu bu­deš chý­bať ty, keď od­ídeš. A kto ti to aj po­vie.

Za­slú­žiš si ten typ lásky, ktorý ti pri­ne­sie len slzy šťas­tia. Žiadne iné.

Za­slú­žiš si nie­koho, kto ti ni­kdy nedá po­cit, že mi­lo­vať ťa je ťažké.

Za­slú­žiš si, aby si sa te­šila na každú do­vo­lenku, na každý vý­let a každý ví­kend, ktorý bu­deš trá­viť s ním.

Za­slú­žiš si lásku, pri kto­rej sa bu­deš cí­tiť celá a pri kto­rej bu­deš cí­tiť, že si mi­lo­vaná.

zdroj: unsp­lash.com

Za­slú­žiš si byť jeho naj­lep­šou pria­teľ­kou – a to bez vá­ha­nia. Za­slú­žiš si byť osoba, na ktorú sa teší, keď príde ve­čer do­mov. Za­slú­žiš si mať nie­koho, komu sku­točne zá­leží na tom, aký si mala deň a čo sa ti stalo.

Za­slú­žiš si kvety. A prek­va­pe­nia. A všetky ma­lič­kosti, ktoré bude ro­biť len preto, pre­tože ťa bude ľú­biť. A dá ti po­cit, že mô­žeš byť tou naj­šťast­nej­šou že­nou na svete.

Za­slú­žiš si nie­koho, kto ťa bude pod­po­ro­vať a po­má­hať ti rásť. Za­slú­žiš si nie­koho, kto sa na teba po­zerá a vidí s te­bou bu­dúc­nosť. Za­slú­žiš si nie­koho, kto sa na teba bude dí­vať ako na vý­hru v lo­té­rii.

A viac ako toto všetko, si za­slú­žiš nie­koho, kto ča­kal celý ži­vot len na to, aby ťa spoz­nal. 

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre