Buď vďačná za to, čo máš okolo seba. Po­zri, čo všetko si si vy­bu­do­vala. Po­zri, kam si sa do­stala. Každý malý úspech ale i ne­ús­pech je krô­čik do­predu. Buď vďačná, za všet­kých ľudí, ktorí sú, boli alebo len budú po tvo­jom boku. Každý je­den z nich pre teba niečo zna­me­nal a ne­pri­šiel do tvojho ži­vota ná­hodne. Niečo ťa buď priu­čil, na­šla si v ňom svoj vzor, možno si spoz­nala ľudí, pri kto­rých si si po­ve­dala, že ta­kou sa ni­kdy nech­ceš stať alebo ti dali lek­ciu do ži­vota.

Buď vďačná za každú lásku vo svo­jom ži­vote. Za tú ro­di­čov­skú, sú­ro­de­neckú, ka­ma­rát­sku i tú so svo­jou po­lo­vič­kou. Roz­dá­vaj lásku okolo seba a mi­luj bez­pod­mie­nečne. Pri kaž­dej láske bu­deš zis­ťo­vať, ako do­káže tvoje srdce zbož­ňo­vať a ob­ľú­biť si člo­veka. Láska tu bude pre teba vždy. Buď pre­tr­váva a navždy pre­tr­vá­vať bude, alebo do tvojho ži­vota rýchlo vstúpi a aj z neho vy­stúpi. Buď vďačná za tie malé ne­ko­nečná, ktoré s ľuďmi pre­ži­ješ. Ne­smúť, lebo si prišla o blíz­keho člo­veka, buď vďačná za tie krásne chvíle, úžasné zá­žitky, ne­ko­nečné roz­ho­vory a ne­za­bud­nu­teľné spo­mienky, ktoré ti zo­stali v srdci.

Buď vďačná i za rany a bo­lesť, ktorú si mu­sela zniesť, pre­tože po nej si sa stala sil­nej­ším člo­ve­kom. Ne­vadí, že si pre­pla­kala veľa dní či nocí. Plač je účinný liek a všetky emó­cie treba vy­pla­viť. Ži­vot ťa bude skú­šať a dá­vať ti na ple­cia ťažké lek­cie, ale ty to zvlád­neš a všetko ťa po­su­nie do­predu. Všetko je a aj bude presne tak, ako má byť.

Buď vďačná za svoje roz­hod­nu­tia. Za zlé i tie dobré. Každé roz­hod­nu­tie pre teba niečo zna­me­nalo a nie­kam si sa vďaka nemu do­stala. Ne­tráp sa, ak ťa nie­kto za to bude sú­diť, ni­kto predsa ne­ve­del, aké mož­nosti ti ži­vot po­nú­kol na vý­ber. Ty si si na­pí­sala svoje riadky ži­vota a bu­deš v nich aj ďa­lej po­kra­čo­vať len ty a nie iní.

Buď vďačná za ob­ja­tia od ľudí, pre­tože ti ne­us­tále pri­po­mí­najú, že je tu pre koho byť a že stoja pri tebe v dob­rých chví­ľach, kedy sa mô­žete spolu ne­ko­nečne dlho smiať a uží­vať si mo­menty ži­vota, ale i v zlých chví­ľach, kedy ti uka­zujú, že sa mô­žeš na nich ke­dy­koľ­vek ob­rá­tiť a oni ti po­dajú po­mocnú ruku a sna­žia sa po­cho­piť tvoje trá­pe­nia.

pe­xels.com

Buď vďačná za každú ma­lič­kosť v Tvo­jom ži­vote, pre­tože každá je vý­ni­močná a zna­mená ne­ko­nečne veľa.

Buď vďačná, pre­tože to zna­mená byť šťastná.

Komentáre