Ak ťa niečo vy­čer­páva, prečo to do­vo­ľu­ješ? Ak ťa nie­kto vy­čer­páva, prečo mu to do­vo­ľu­ješ? Je čas mys­lieť aj na seba, drahá. 

Za­blo­kuj si ho a buď šťastná. Takto sa zra­ňu­ješ sama a ak há­džeš na nie­koho iného vinu, ver, že naj­väčší po­diel máš na tom ty. Buď s nie­kým, kto presne vie, čo má, keď ťa má. Nie s nie­kým, kto si to uve­domí až vtedy, keď ťa stratí. Je roz­diel me­dzi tou oso­bou, ktorá chce s te­bou ho­vo­riť vo svo­jom voľ­nom čase a člo­ve­kom, ktorý si ten voľný čas urobí, aby s te­bou mo­hol ho­vo­riť. Je roz­diel me­dzi tou oso­bou, ktorá ťa chce vi­dieť, lebo jej chý­baš a člo­ve­kom, kto­rému chý­baš a príde za te­bou.

Je roz­diel me­dzi tou oso­bou, ktorá si píše s mno­hými ľuďmi, vrá­tane teba a člo­ve­kom, ktorý si píše s te­bou, na­miesto pí­sa­nia s os­tat­nými. Je roz­diel me­dzi tou oso­bou, ktorá sa na­hnevá, lebo si myslí, že chceš veľa a člo­ve­kom, ktorý sa na­hnevá, pre­tože ti ne­do­ká­zal dať viac.

zdroj: unsp­lash.com

Ni­kdy ne­za­bú­daj na nie­koho, kto spô­so­bil, že ste sa cí­tili krásni upro­stred nád­her­ných ľudí. Ni­kdy ne­za­bú­daj na nie­koho, pri kom ste sa cí­tili šťastní aj upro­stred svojho smútku. Ni­kdy ne­za­bú­daj na nie­koho, kto vám pri­po­me­nul akí ste silní aj upro­stred svo­jej sla­bosti.

Ak cí­tiš, že je pri tebe člo­vek, ktorý ťa len vy­čer­páva, oberá ťa o kúsky dôs­toj­nosti a ne­váži si ťa, je čas sa za­mys­lieť nad tým, čo s tým chceš uro­biť.

Láska nie je len o slad­kých slo­vách a ne­sko­rých ve­čer­ných roz­ho­vo­roch.
Láska nie je len o bás­ňach a ro­man­tic­kých vý­le­toch.
Láska nie je len o roz­koš­ných fot­kách a šťast­ných spo­mien­kach.
Láska je omnoho viac, ako toto všetko.
Láska je aj o tom, ro­biť to, čo umož­ňuje tomu dru­hému byť šťast­ným.

Tak ak cí­tiš, že to nie je láska, od­ísť. Za­blo­kuj si ho ak to inak nejde a buď šťastná.

Komentáre