Áno, dnes som opäť viac ako po­lo­vicu pra­cov­nej pre­stávky trá­vila vy­be­ra­ním vhod­ného obeda. V „me­nučku“ boli to­tiž až tri, opa­ku­jem TRI skvelé jedlá. Po­tom, čo na mňa ko­le­gyňa ne­chá­pavo dru­hý­krát ne­chá­pavo po­zrie a čaš­ník opäť pre­krúti očami, roz­ho­dím ru­kami a ob­há­jim sa. „Som predsa váha“.
Tento sce­nár ná­sledne opa­ku­jem v dro­gé­rii, sto­jac pri re­gáli s oč­nými tieňmi, v ob­chode s ob­le­če­ním a v po­tra­vi­nách, opäť pri jedle.

Byť vá­hou vô­bec nie je jed­no­du­ché. Hoci sa často stre­tá­vame s ne­po­cho­pe­ním, predsa len sme úžasné.

Mi­ni­málne pre tieto štyri dô­vody:

1. Sme umel­kyne
Že ty nie si? Len si spo­meň na tie nád­herne vy­ma­ľo­vané an­tis­tre­sové vy­ma­ľo­vánky, ktoré ti da­ro­val fra­jer. Vďaka nášmu es­te­tic­kému cí­te­niu máme pred­po­klad stať sa na­prí­klad hu­dob­níč­kami, he­reč­kami či ta­neč­níč­kami. Ak však ne­ink­li­nu­ješ priamo k ume­niu, podľa zna­me­nia máš skvelý po­ten­ciál stať sa aj le­kár­kou, ar­chi­tekt­kou alebo uči­teľ­kou.

2. Sme zmy­selné
A mi­lu­jeme li­chôtky. Veľa, veľa li­chô­tok. Ni­kdy sa ne­na­ba­žíme slad­kých rečí. Fakt, že do­ká­žeme zvá­dzať a vy­uží­vať svoje žen­ské zbrane, nám ne­možno uprieť. Na­ro­dili sme sa predsa pod vply­vom Ve­nuše. Takže?

unsp­lash.com

 Sme skvelé matky
Silné ochra­nárky, ktoré mi­lujú ne­sko­nale, silno a úp­rimne. Presne také sme my, na­ro­dené v zna­mení Váh. Sme šťastné, ak ži­jeme pre dru­hých a ok­rem toho, radi or­ga­ni­zu­jeme všetko a všet­kých.

4. Sme in­tu­itívne
Ve­dela si, že sa to stane. Ve­dela si, že to nie­kto po­vie. Stalo sa, po­ve­dal? Áno, naša in­tu­ícia je priam ma­gická. Ne­mu­síš byť práve veš­tica, jed­no­du­cho ti iba hviezdy na­de­lili vý­ni­močný dar. Tvoju in­tu­íciu.

Hviezdy sú nám na­klo­nené, ne­za­bú­daj však, že si je­di­nečná a vý­ni­močná.

Komentáre