Self-care je ča­sto­krát ne­sku­točná vec. 

Vy­tvá­raš si zo­znam toho, čo mu­síš uro­biť pre to, aby si pred ľuďmi vy­ze­rala ako mi­lu­júca osoba. Pri­pra­vu­ješ si zdravé jedlá len preto, pre­tože ti to po­máha cí­tiť sa dobre pred os­tat­nými. Mu­síš ro­biť veľa vecí, aby si bola per­fektná. Ok­rem toho, že sa mu­síš ve­dieť sama o seba po­sta­rať, mu­síš si ob­lie­kať pekné veci, na­kré­mo­vať ruky, stále sa usmie­vať, od­pí­sať všet­kým pria­te­ľom, vy­ba­viť všetky veci, ktoré máš na­plá­no­vané.

Svet, v kto­rom je self-care len trend, je chorý svet. Sta­rost­li­vosť o seba by ne­mala byť nie­čím ku čomu sa uchý­liš, keď si ab­so­lútne vy­čer­paná a po­tre­bu­ješ ne­jaké uvoľ­ne­nie od von­kaj­šieho sveta. Sku­točná sta­rost­li­vosť o seba nie je o tom, že si dáš ple­ťovú masku a re­la­xačný kú­peľ. Je to o tom, že by vy­bu­du­ješ ži­vot, ktorý bu­deš žiť s ra­dos­ťou, od kto­rého ne­bu­deš ute­kať.

Často to však zna­mená, že v ži­vote zly­háme, že sa nám niečo ne­po­darí a to je dobre. Je ou­kej nie­kedy ne­byť ou­kej. 

No ak ro­bíš prí­liš často ústupky pre iných, je to tak, že ti ne­zos­tane čas a pries­tor pre seba samú. A aj keď by to ne­malo byť tak, ak sa ti niečo po­darí, od­me­níš sa. Pre­tože ak­tívna sta­rost­li­vosť je to, čo je v dneš­nej dobe módne a po­pu­lárne.

Mu­síš po­u­žiť ten a ten fil­ter na Ins­ta­grame, mu­síš vy­ze­rať dobre, mu­síš sle­do­vať módu, mu­síš mať svoj štýl.

Ak zis­tíš, že sa mu­síš pra­vi­delne od­dá­vať po­citu „čo si asi o tom po­myslí nie­kto iný“ a „veď si ten čo­ko­lá­dový ko­láč za­slú­žim“, za­mysli sa tro­chu. Ne­vy­be­raj si ži­vot, ktorý bu­deš žiť pre os­tat­ných, ktorý bude pre teba ne­po­cho­pi­teľný a bu­deš ho ne­ná­vi­dieť.

Vy­ber si ži­vot, v kto­rom bu­deš sám se­bou. Vy­ber si ži­vot, v kto­rom bu­deš ve­dieť, že čo­ko­lá­dový ko­láč a vaňa plná peny sú spô­soby, ako si uží­vať ži­vot – nie spô­soby, ako uni­kať zo ži­vota. 

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre