Zdra­vím ťa ka­ma­rátka,

Vždy som si mys­lela, že čo sa má stať sa stane, tak ako ne­máme tla­čiť rieku, lebo te­čie sama.

Tí čo sa majú stret­núť sa stretnú, aj keby ich okol­nosti mali byť zvrá­tené.

Možno nie dnes ani zaj­tra, ale ur­čite raz, tam nie­kde v diaľke.

Nie­kedy nám osud praje. Krá­čame s ním ruka v ruke a ani si to ne­uve­do­mu­jeme.

No nie­kedy nám vraví, že je čas sa roz­de­liť.

Ob­čas si že­láme ve­dieť od­po­vede, ale len my sami si mô­žeme od­po­ve­dať.

Ni­kdy nič nie je stra­tené, pre­tože po­kiaľ to žije v tvo­jom srdci, stále to exis­tuje.

pe­xels.com

Vždy som si mys­lela, ak má nie­kto voči nie­komu silné po­city, tak len tak ne­odídu.

Ako to mohlo byť sku­točné, ak to od­išlo len tak?

Veď predsa člo­vek zo dňa na deň ne­pres­tane ľú­biť/mi­lo­vať alebo áno?

Vtedy, keď sa tvoja cesta roz­išla s ním si si mys­lela, že na teba za­bu­dol úplne. Všet­kým po­ve­dal, že knihu s tvo­jím me­nom už uzav­rel. Mys­lela si si, že na teba za­bu­dol v tom najk­reh­šom slova zmysle. Za­bu­dol akej farby si mala oči, akú hudbu zbož­ňu­ješ a ako rada tan­cu­ješ. Ako veľmi ob­di­vu­ješ ob­lohu a hviezdy. Mys­lela si si, že za­bu­dol na tie ma­lič­kosti, ktoré si o tebe ve­del.

Ale mý­lila si sa. On na teba a na všetko okolo teba ni­kdy ne­za­bu­dol…a mys­lím, že ani ne­za­budne.

Ako by mo­hol za­bud­núť na nie­koho, s kým je­diné čo ro­bil, bolo, že sa smial?

Mys­lím, že každá z nás po roz­chode, ak to ne­bolo prí­liš zlé, chce zo­stať ka­ma­rátka. Aj ty si chcela. Ne­ho­vo­rím te­raz o tých si­tu­áciach, keď máte spolu už dieťa a po­dobne, ho­vo­rím len o bež­nom roz­chode. Chceme zo­stať, aby sme ne­stra­tili toho člo­veka úplne. No sama si zis­tila, že to nejde. Nie na­darmo sa vraví:

„Ak bý­valí mi­lenci ve­dia zo­stať pria­te­lia, buď sú stále za­ľu­bení alebo ni­kdy ne­boli“ -ano­nym

Teba to ťa­halo na­s­päť ako mag­net.

Bola si mu ochotná pí­sať každý deň, cho­diť s ním von ako ke­dysi.

Veď pred­stav si ako sa máš zho­vá­rať s nie­kým, koho by si naj­rad­šej ob­jala alebo po­boz­kala?

V hlave máš chaos.

A po­tom si sa roz­hodla, že pre­ru­šíš kon­takt.

Na­stáva dlhé ob­do­bie, kedy sa trá­piš, ne­spá­vaš, chýba ti. Pý­taš sa, kde si uro­bila chybu, že s te­bou ne­os­tal. Je to ob­do­bie, kedy by si sa naj­rad­šej s tým dru­hým po­roz­prá­vala, ale ne­mô­žeš, lebo už má inú. A jej patrí vše­tok čas.

Prídu k tebe myš­lienky či je ona len tvo­jou náh­ra­dou? alebo ju sku­točne mi­luje…

Zu­zana Ru­se­nova-ZR Pho­tog­raphy

A po­tom zrazu vi­díš jeho tvár všade. Je ako to ako bul­vár. Fotky, ko­men­táre a teba to zo­žiera. Stret­neš ich spolu na ak­cii a vy­ze­ráš naj­lep­šie, žia­riš, aby si scho­vala tie po­city. Usmie­vaš sa.

A po­tom sa všetko sa otočí.

Zrazu príde deň a on sa za­čne pý­tať po tebe.

V noci ti pípa mo­bil, si za­spa­mo­vaná, volá ťa von. Chce ve­dieť ako ži­ješ…ale ty už ne­máš zá­u­jem.

Náj­deš si ráno správy, pre­tože si si dala re­žim lie­tadlo.

Od svo­jich pria­te­ľov po­čú­vaš ako sa teba pý­tal.

Ako svoju fra­jerku na­zval tvo­jím me­nom, žev­raj „omy­lom.“

Ako dúfa, že ťa stretne a pre­hodí s te­bou pár slov alebo niečo viac.

A zrazu po tej dl­hej dobe chce byť tvoj ka­ma­rát, byť za dobre, no a ty vá­haš.

pe­xels.com

Pre­mýš­ľaš či si ho opäť vpus­tiť do ži­vota.

Aby na­ro­bil chaos? Pý­taš sa seba.

Bo­jíš sa, že by sa tie po­city vrá­tili späť .

Stále má fra­jerku a ty jej nech­ceš ub­lí­žiť, no sama ne­vieš, aká si silná no on, ale hľadá teba, jeho ex.

„Aj po ta­kom dl­hom čase? Stále.“

Zu­zana Ru­se­nova-ZR Pho­tog­raphy

Vieš, že by si mal vy­brať, čo vlastne chce.

Teba alebo ju.

Pre­tože ak žiari pri žene, ktorú raz ne­chal ísť, tak asi je to jeho šťas­tie a vždy ním bolo, len vtedy sa veci skom­pli­ko­vali prí­liš.

Takto vás raní obe.

Svo­jou ne­roz­hod­nos­ťou a se­bec­tvom.

„Ne­viem byť s te­bou iba 50% , buď sme 100% alebo sme 0%“-ano­nym

Viac z foto tvorby au­torky – Zuzky, náj­deš TU 🙂

Komentáre