Drahá, viem čo práve pre­ží­vaš. Viem, aké je mo­men­tálne ob­do­bie pre teba ťažké. Cí­tiš sa tak bez­branná, opus­tená, smutná. Ale do­voľ mi, pri­po­me­núť ti, že to je len do­časný stav. Všetko to dobré a správne je už na ceste k tebe. Viem, že ho mi­lu­ješ viac ako seba, viem, že si na jeho ná­zore za­kla­dáš, viem, že každý deň bez neho je pre teba úpl­ným pek­lom.

Ale vy­drž. Možno vám nie je sú­dené byť spolu navždy bez pre­stávky. Sú vzťahy, ktoré po­tre­bujú pre­žiť ur­čitý čas od­de­lene, aby si obaja uve­do­mili, čo všetko ten druhý pre nich ro­bil, ako moc im na sebe zá­le­žalo a hlavne preto, aby do­zreli a za­žili ur­čité veci. Tí, ktorí k tebe pat­ria sa vždy vrá­tia. Či už ide o muža, kto­rého mi­lu­ješ a na istý čas, ste sa roz­hodli svoju cestu ži­vo­tom viesť od­de­lene. Alebo o pria­teľ­stvá, ktoré zna­me­nali všetko a ra­zom sa vy­tra­tili. Všetci títo ľu­dia, sa k tebe vrá­tia, keď bude ten správny čas. A ak sa vrá­tia, sú tí praví, tí, ktorí do tvojho ži­vota do­ko­nalo za­pa­dajú.

View this post on Ins­ta­gram

@ka­ty­amiro #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK (@wo­mans­look) on

Na­opak tí, ktorí od­ídu a ni­kdy sa ne­vrá­tia sú tí, ktorí, ne­mali v tvo­jom ži­vote čo ro­biť. Ne­ve­šaj hlavu dolu, lebo je to len do­časný stav. Stav me­dzi tým, po­cho­piť, kto do tvojho ži­vota za­slú­žene patrí. Tá bo­lesť je ob­rov­ská, pre­tože každá stráta je zna­kom toho, že ne­jaká etapa tvojho ži­vota je na konci. Ale skús to brať s nad­hľa­dom. Skús nájsť niečo nové, čo ob­me­dzí na čas tvoj smú­tok, aby si si na­plno vy­chut­nala čas, v kto­rom sa k tebe vrá­tia. A ak sa ne­vrá­tia, ne­plač. Ne­ľu­tuj a ne­spo­mí­naj. Ne­za­slú­žia si tvoj čas ani tvoje slzy a už vô­bec nie miesto v tvo­jom srdci. Preto daj šancu iným, aby na­pl­nili tvoje dni šťas­tím a smie­chom, a tvoje srdce lás­kou. Aby na­hra­dili to, čo si si mys­lela, že ni­kdy ne­skončí, po ľu­ďoch, ktorí za se­bou ne­chali iba prázdne miesto, ne­do­dr­žané sľuby a bo­les­tivé spo­mienky.

A keď sa k tebe raz títo ľu­dia vrá­tia, urob lás­ka­vosť sebe aj im. Buď lep­šou ver­ziou seba sa­mej. Už ni­kdy im ne­do­voľ ísť spať bez po­citu, že ti na nich zá­leží. Oce­nia to. Tak ako ty oce­níš to, keď sa k tebe vrá­tia. Po­drž ich vždy, ne­s­klam ich a hlavne im buď opo­rou. Však práve o tomto všetky tie vzťahy sú. Dr­žať po­kope.

Komentáre