Asi naj­po­pu­lár­nejší se­riál za po­sledné roky zvaný Hra o tóny (Game of th­ro­nes) si zís­kal srd­cia mi­li­ó­nov ľudí. Keďže ne­dávno vy­šla po­sledná časť sé­rie a rôzne ob­rázky a me­mes na teba vy­bie­hajú z kaž­dej strany, aj ja ti pri­ná­šam niečo na po­ba­ve­nie. V tomto článku zis­tíš to, akú po­stavu by si pred­sta­vo­vala podľa tvojho zna­me­nia.

Ba­ran – Da­e­ne­rys Tar­ga­ryen

Ak si ba­ran, bola by si mat­kou dra­kov. Tvoja cha­rizma a vod­cov­ské schop­nosti v tebe pre­bú­dzajú skve­lého vládcu. Tak­tiež si dosť tem­pe­ra­mentná a im­pul­zívna. Ba­rani ne­zná­šajú len tak ne­činne se­dieť a nič ne­ro­biť a to hlavne ak ve­dia, že môžu po­môcť.

Da­e­ne­rys Tar­ga­ryen❤😍

A post sha­red by Game of Th­ro­nes (@ga­me­ofth­ro­nes­void) on

Býk –princ Obe­ryn

Princ Obe­ryn je zdá sa do­ko­nalý muž. Spo­ľah­livý, od­daný, ro­man­tický a na­vyše aj ši­kovný. Rov­nako ako býk, aj on si užíva ži­vot pl­nými dúš­kami. Bo­hu­žiaľ, vie byť veľmi tvrdo­hlavý a ne­od­bytný a to hlavne vtedy, keď si niečo zau­mieni ( čo však na­ko­niec viedlo k jeho koncu ). Ak bu­deš opatr­nejší a tr­pez­li­vejší, ča­som možno do­siah­neš to po čom tú­žiš.

Bí­ženci – Arya

Najm­lad­šia Star­kova dcéra per­fektne zo­bra­zuje blí­žen­cov. Ni­kdy ne­vieš, čo od nej do­sta­neš. Na je­den strane vie byť milá, spo­lo­čen­ská a zá­bavná, no ako každý blí­že­nec aj ona v sebe skrýva dve tváre. Nie­kedy sa pre­zen­tuje ako chlad­no­krvná, sa­mo­tár­ska a ne­prí­stupná. Ktorú tvár uka­zu­ješ svetu ty?

RakRo­bin Ar­ryn

Táto po­stava sa v GOT ne­vys­ky­to­vala na scéne dlho, av­šak per­fektne vy­sti­huje pod­statu zna­me­nia Raka.  A to hlavne vďaka jeho pri­pú­ta­nosti k matke, a ne­dos­tatku zdr­žan­li­vosti , čo sa emó­cií týka. Ľu­dia na­ro­dení v tomto zna­mení majú sklony k tomu, aby sa u nich vy­tvo­ril ob­ranný me­cha­niz­mus v po­dobe zmien ná­lad a ego­izmu, po­kiaľ sa s nimi ne­za­chá­dza tak akoby chceli. Na dru­hej strane sú lo­ajálni, sna­žia sa vy­hý­bať kon­flik­tom a ro­dinu si vá­žia na­dov­šetko.

spoki.tv­net.lv

Lev –  Ty­rion Lan­nis­ter

Sa­moz­rejme, že lev by bol Lan­nis­ter. A Ty­rion tento rod re­pre­zen­tuje rov­nako dobre ako aj toto zna­me­nie. Na­priek všet­kým vý­zvam, kto­rým Ty­rion če­lil, sa mu vďaka jeho se­ba­ve­do­miu, sta­toč­nosti a schop­nosti zo všet­kého sa vy­ke­cať po­da­rilo pre­žiť. Je chytrý, kre­a­tívny a sem-tam drzý, máva sklony k le­ni­vosti a aro­gan­cii. No stále sa mu vodí dobre, aj keď ni­kdy ne­mu­sel tvrdo ma­kať. Veď načo aj, keď vie správne vy­užiť svoju múd­rosť a dô­vtip?

Panna – Jon Snow

Presne ako Jon Snow, aj Panna je ne­zá­vislá, milá, zá­sa­dová, ale často aj ne­po­cho­pená. Ich prak­tic­kosť, sta­rost­li­vosť a po­kora bý­vajú znám­kou dob­rého vodcu, ktorý však ne­pot­re­buje byť cen­trom po­zor­nosti (no vďaka ich schop­nos­tiam často sú). Majú skvelú pra­covnú etiku a od­hod­la­nie, a preto sú často tak po­no­rené do svo­jej práce, že im uniká svet okolo nich.

Váhy – Sansa Stark

Vlád­nu­cou pla­né­tou tohto zna­me­nia je Ve­nuša- ste­les­ne­nie žen­skosti, krásy a lásky. A aká iná po­stava sedí na tento po­pis ako pr­vo­ro­dená Star­kova dcéra ? Sansa po­dobne ako ja Váhy, môže byť ne­roz­hodná a pr­chavá, no hl­boko v srdci je zbožná, spra­vod­livá a po­kojná. Túži po láske a pat­ner­stve, pre­tože lep­šie fun­guje v páre ako sama. Av­šak buďte opatrní, Váhy sú ši­kovné pri hraní sa na obeť.

[07×06] Sansa in the pre­vi­ous ep!

A post sha­red by Sop­hie Tur­ner ♡ (@sansa) on

Škor­pión – Khal Drogo

Rov­nako ako škor­pión aj Khal vy­ža­ro­val číru silu a vá­šeň. Ľu­dia si mu­sia ve­dieť zís­kať tvoj re­špekt, pre­tože im ho len tak ne­da­ru­ješ. Aj keď s môže zdať, že in­ti­mitu be­rieš na ľahkú váhu, za správ­nych okol­ností do­ká­žeš byt veľmi mi­lu­júci člo­vek. Máš ten­den­ciu až prí­liš kon­tro­lo­vať svoje po­city, a preto sa ťažko ot­vá­raš ľu­ďom a ne­uka­zu­ješ im svoju cit­livú stránku.

A post sha­red by Khal Drogo (@khal____drogo) on

Stre­lec – Jo­rah Mor­mont

Je tak tro­chu tu­lák. Jeho ex­tro­vertná a ener­gická po­vaha mu po­máha pris­pô­so­biť sa rôz­nym pod­mien­kam. Rov­nako ako Jo­rah aj stre­lec je ot­vo­rený, ide­a­lis­tický, in­te­li­gentný a  zá­ro­veň kul­ti­vo­vaý a am­bi­ci­ózny. Vy­ža­dujú slo­bodu a chcú ro­biť čo sa im za­chce aj na­priek tomu, žeby to mohlo po­ško­diť vzťahy s os­tat­nými.

Ko­zo­ro­žec – Litt­le­fin­ger (Ma­lí­ček )

Dis­cip­lína, zod­po­ved­nosť a zruč­nosť. Aj keď ma­líčka prav­de­po­dobne všetci ne­ná­vi­dia, rov­nako aj ako ko­zo­ro­žec oplýva tý­mito vlast­nos­ťami. Ok­rem toho, že vie spô­so­biť chaos tak­mer vo všet­kom, je ma­lí­ček skve­lým pod­ni­ka­te­ľom a efek­tív­nym ma­na­žé­rom, ktorý ne­musí po­hnúť prs­tom. Jeho práca je zá­klad­nou sú­čas­ťou jeho iden­tity.

https://www.ins­ta­gram.com/p/BRy­yvMcj­Wju/?ta­ken-by=litt­le­fin­ger.ba­e­lish

Vod­nár – Lady Me­li­san­dra

Je tro­chu zvláštne pri­ra­diť lady ohňa k vzduš­nému zna­me­niu, av­šak pred­sta­vuje rov­naké vlast­nosti ako vod­nár. Se­bes­tačná, ne­kon­venčná a emo­ci­onálne uzav­retá, stále bo­ju­júca za to, čomu verí. Ich vlád­nu­cou pla­né­tou je Urán – a to im dáva ti­tul vi­zi­onára. Ve­dia per­fektne od­had­núť kde sa budú na­chá­dzať o pár ro­kov a majú zdravé vní­ma­nie bu­dúc­nosti. Sla­bou strán­kou je pre­lie­ta­vosť ( od jed­ného kráľa k dru­hému)  a ne­úp­ros­nosť.

Ryby – Ser Da­vos Se­a­worth

Starý ale dobrý! Ryby sú ako múdry, in­tu­itívny a ne­zištný Ser Da­vos, schopný ke­dy­koľ­vek sa obe­to­vať pre tých, na kto­rých mu zá­leží. Opo­vr­huje kru­tos­ťou a má vy­ni­ka­júce ko­mu­ni­kačné schop­nosti, ktoré mu po­má­hajú pria­te­liť sa s ľuďmi rôz­nych spo­lo­čen­ských vrs­tiev. Rov­nako aj ryby, sú ši­kovné a po­zorné, na zá­klade čoho sa ve­dia po­u­čiť z chýb iných. Tiež mi­lujú ume­nie ( vy­re­zá­va­nie z dreva, nie­kto ??) a vy­chut­ná­vajú si nové ve­do­mosti. Nie­kedy však mu­síte byť viac obo­zretní a dá­vať si po­zor na zradu od ľudí, kto­rých máte radi.

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre