Via­noce všetci chceme strá­viť v kruhu ro­diny a najb­liž­ších. Pri via­noč­nej ve­čeri tú­žime vy­ze­rať čo naj­lep­šie a na­jup­ra­ve­nej­šie. Ne­vieš, aký make-up máš zvo­liť k via­noč­nému stolu? Vy­rie­šili sme to za teba, iba stačí, ak sa in­špi­ru­ješ na­šimi 3 tipmi na svia­točné lí­če­nie.

Stav na farby Via­noc

Nimi sú najmä čer­vená, ze­lená, biela, zlatá, strie­borná, či modrá. Ako­koľ­vek tieto farby skom­bi­nu­ješ, do­siah­neš na­ozaj úchvatný vý­sle­dok. Trb­lie­tavé zlaté očné tiene naj­viac vy­niknú v kon­traste s tma­vo­čer­ve­nými pe­rami a jemne čer­ve­nou far­bou na líčka. Ne­za­bú­daj ani na toh­to­ročnú farbu Via­noc, ktorú sme ti pred­sta­vili už dáv­nej­šie.

1. Trb­lie­tavé viečka

Skvelo sa ho­dia na via­nočný party look, kde tú­žime všetci okam­žite za­žia­riť. Trb­lietky mô­žeš ap­li­ko­vať na celé po­hyb­livé viečko, alebo ich na­nes len do kú­tika oka. Zlatá trb­lie­tavá linka skvelo do­pĺňa hnedé dy­mové lí­če­nie, no ne­mu­síš sa obá­vať ani vý­raz­nej­ších fa­rieb. Skús skom­bi­no­vať žltú so ze­le­nou, čer­venú so ze­le­nou či stu­denú modrú s bie­lou. Pri zla­tých vieč­kach by si ne­mala za­bú­dať na čer­vený rúž, no ne­mu­síš sa báť ani rúžu v te­lo­vej farbe.

zdroj: pin­te­rest.com
zdroj: pin­te­rest.com
zdroj: pin­te­rest.com

2. Matné tiene

Po­kiaľ ne­ob­ľu­bu­ješ trb­lietky, ne­vadí. Ešte stále mô­žeš vy­tvo­riť ohro­mu­júci via­nočný look pro­stred­níc­tvom mat­ných tie­ňov. Skús skom­bi­no­vať na­prí­klad tma­vo­čer­vený tieň a vý­raznú cy­kla­mé­novú spodnú linku. Veľmi in je lí­če­nie očí aj pier v rov­na­kej farbe. Po­kiaľ máš na očiach matný tieň, pery za­haľ do trb­lie­tok.

zdroj: pin­te­rest.com
zdroj: pin­te­rest.com
zdroj: pin­te­rest.com

3. Via­nočné de­taily

Ak rada expe­ri­men­tu­ješ a v lí­čení si trošku viac zruč­nej­šia, skús si na viečka na­kres­liť rôzne via­nočné tvary. Sú to na­prí­klad vločky, hviez­dičky, via­nočné gule či zvon­čeky. Zá­kla­dom je, aby si na viečka po­u­žila matné očné tiene, no oči si mô­žeš ešte viac zvý­raz­niť ten­kou, trb­lie­ta­vou lin­kou.

zdroj: pin­te­rest.com

zdroj: pin­te­rest.com

zdroj: pin­te­rest.com

zdroj: pin­te­rest.com

Komentáre