Via­noce sa ne­za­dr­ža­teľne blí­žia. V ob­chod­ných do­moch na nás už zo všet­kých kú­tov vy­ska­kujú via­nočné de­ko­rá­cie a v te­le­ví­zii za­čí­najú pre­va­žo­vať re­klamy zo za­sne­že­nej kra­jiny.

Via­nočné sviatky sú pre mno­hých najk­raj­ším ob­do­bím v roku. Via­nočná at­mo­sféra do­káže člo­veka po­hl­tiť tak, ako nič iné na svete. Pre mňa osobne, zna­me­najú Via­noce ná­dej, nový za­čia­tok a vy­vo­lá­vajú vo mne po­koj. Možno som nimi mierne po­sad­nutá, ale na­ozaj iba mierne. Via­noce mi­lu­jem a ne­sú­hla­sím s kaž­dým jed­ným ,,hej­te­rom“, ktorý ich od­su­dzuje ako ko­merčný svia­tok plný stresu. Keď si ne­chá­vaš všetko na po­slednú chvíľu, pre­tože v no­vem­bri sa ti to zdá skoro, je jasné, že máš stres, nič ne­stí­haš a me­dov­níky ti znova pri­ho­reli… Ach!

Ale te­raz nie o tom.

Máme ko­niec no­vem­bra, čo zna­mená, že k Mi­ku­lá­šovi je to už menší krok než väčší (lo­gicky). A tak vám pri­ná­šam prvý člá­nok zo sé­rie tých via­noč­ných!

Slo­ven­ské Via­noce sa nesú v du­chu ro­diny, ro­din­ných mini-škrie­pok a tra­dí­cií. No aj na­priek tra­dí­ciám pod­lie­hajú aj tieto sviatky tren­dom.

Me­dzi via­nočné farby pat­ria ne­od­škrie­pi­teľne zlatá, čer­vená a ze­lená. Tento rok však bude do­mi­no­vať via­noč­ným de­ko­rá­ciám aj ru­žová farba.

Jej rôzne od­tiene od ple­ťo­vej až po (skoro)fia­lovú budú vlád­nuť toh­to­roč­ným Via­no­ciam. Mô­žete vsa­diť na pod­ma­nivú zlato-ru­žovú, ale ne­mu­síte sa báť ani vý­raz­nej cy­kla­me­no­vej.

Ru­žová sa dá kom­bi­no­vať so vše­mož­ným. Naj­čas­tej­šie ju de­ko­ru­jeme so zla­tou, strie­bor­nou či bie­lou. Ne­treba sa však báť ani kom­bi­ná­cií s mod­rou, hne­dou, bron­zo­vou, či v od­váž­nej­ších prí­pa­doch, s čier­nou.

Mô­žeme ju za­kom­po­no­vať na via­nočný strom­ček, do ad­vent­ných ven­cov, sviet­ni­kov a pod. Ak však nie sme fa­nú­ši­kom tejto farby, no stále chceme ostať trendy, už mi­ni­mum ru­žo­vých prv­kov vo via­noč­ných de­ko­rá­ciách ich do­káže roz­žia­riť a do­dať im ten správny ná­dych.

Pre in­špi­rá­ciu pri­pá­jam aj fo­to­gra­fie, ktoré sú po­te­še­ním pre oko a po­hla­de­ním pre dušu. 🙂

View this post on Ins­ta­gram

Pre­tty in PINK💕 I think so🎄✨

A post sha­red by Pe­ony­Ho­me­De­cor (@pe­ony­ho­me­de­cor) on

View this post on Ins­ta­gram

Hello friends!! So, I just hung this pre­tty Lau­ren Con­rad wre­ath above my he­ad­bo­ard!! I am just so in love with it! The pic­ture do­es­n't jus­tify the be­auty of it! 💖 #chris­tmas #chris­tmas­de­cor #pin­kch­ris­tmas #chris­tmas­de­co­ra­ting #pin­kch­ris­tmas­tree #blush­pink #blush­pin­kch­ris­tmas #pink #kohls #bur­ling­ton­co­at­fac­tory #dec­kt­he­halls #wre­ath #chris­tma­swre­ath #pink­wre­ath #lau­ren­con­rad­col­lec­tion #lo­ving­my­ho­li­da­y­de­cor #my­se­a­so­nal­de­cor #ho­me­de­co­ra­ting #ho­me­de­cor #my­se­a­so­nal­nest #ho­li­da­y­hap­py­home #bed­ro­om­de­cor #pin­kroom #pink­de­cor #pink­de­co­ra­tion #ho­ho­ho­ho­me­de­cor

A post sha­red by Jac­kie 🌸 (@ha­ze­le­yes_04) on

View this post on Ins­ta­gram

💕🐶💕This fur baby sure does love all things cozy…just like her Mama☺️ I don’t know about you all but I still have so much ho­li­day de­co­ra­ting to do and it’s so sweet that To­paz is always by my side sup­por­ting and su­per­vi­sing lol😅She’s a great as­sis­tant!💕🐶💕I’ve been re­a­li­zing that even though we may not want to start de­co­ra­ting too early… The thing is, the ear­lier we de­co­rate, the lon­ger we have to en­joy all the pre­tty Chris­tmas de­cor! Hmm so­met­hing to think about🤔☺️😉 Have a won­der­ful day friends!💖💖💖 . . . -lamp, side table, th­row, fluffy squ­ir­rel, sparkly re­in­deer & mir­ror tray all from @ho­me­sen­se­ca­nada . -rug by Chris­tian Si­riano from @ho­me­dy­na­mix . -pink pil­low ‘ it’s the most won­der­ful time of year’ from @jysk­bed­bath­home . . . . #Sto­ry­Bo­okB­liss #Chris­tmas_In­te­rior #The­De­signT­win­sLo­veCh­ris­tmas #Hou­se­Be­au­ti­ful­Ho­me­Ho­li­day #swe­et­dog #lo­ve­mars­halls #my­JYSK #shab­by­chic­de­cor #kris­ty­wick­slo­ves #myHD­style @ho­me­dy­na­mix #BHG­Ho­wI­Ho­li­day #Ro­om­Hints #ro­om­for­girl #blush­pink #lu­xlife #be­ag­le­lo­ver #be­ag­le­life #bhg­pets #sl­pets #rspets #Dog­sIn­De­cor #Ele­gan­ce­room #Chris­tmas­De­co­ra­ting #Be­au­ti­ful­Ho­mes #Pink­Love #pin­kch­ris­tmas #my­ho­me­sense #Qu­e­e­nOfCh­ris­tmas­Re­nae #Oh­sog­lamch­ris­tmas #crazy4chris­tmas­de­cor

A post sha­red by 🍃🌸Linda SV🌸🍃 (@de­co­ra­tor­diva1) on

Komentáre