Nie­ktoré osoby na­ozaj mi­lujú sar­kaz­mus, pre­tože majú po­cit, že vďaka nemu v dneš­nom svete pre­žijú. Väč­ši­nou však vďaka sar­kazmu ne­mu­sia zdie­ľať s os­tat­nými svoje po­city. Os­tatní tvr­dia, že týmto spô­so­bom urá­žajú idi­otov. Mnohé štú­die však ho­vo­ria o tom, že sar­kas­tickí ľu­dia sú oveľa múd­rejší, než si mys­líš. Tu máš hneď 10 dô­ka­zov.

1. Do­slova v tebe ve­dia čí­tať

Podľa psy­cho­lo­gičky Sha­man-Tso­ory­o­vej, ktorá pô­sobí na Haifs­kej uni­ver­zite v Iz­ra­eli, sar­kas­tickí ľu­dia do­kážu po­cho­piť myš­lienky a emó­cie iných ľudí. To zna­mená, že ak si k nim ne­úp­rimná, prav­de­po­dobne ti ab­so­lútne ne­ve­ria. Na­ozaj veľmi ľahko v tebe ve­dia čí­tať a vždy po­ve­dia niečo, čo v tebe vy­volá ne­jaké emó­cie.

zdroj: unsp­lash.com

2. Sú múd­rejší

Aby člo­vek po­cho­pil sar­kaz­mus, jeho mo­zog musí pra­co­vať na úplne inom le­veli ako u bež­ných ľudí. To zna­mená, že sar­kas­tickí ľu­dia do­kážu lep­šie roz­mýš­ľať, ako ty. Vždy teda prídu s ho­ci­ja­kým dob­rým ná­pa­dom ako prví.

3. Skvele rie­šia prob­lémy

Možno to vy­znie ako úplná hlú­posť, no vďaka sar­kazmu pri­chá­dzajú ľu­dia s kre­a­tív­nymi ná­padmi na rie­še­nie aké­ho­koľ­vek prob­lému. Čiže ak sa na svete zvrhne ne­jaká apo­ka­lypsa, vždy sa drž pri člo­veku, ktorý má sar­kazmu na roz­dá­va­nie.

4. Vždy ve­dia po­kra­čo­vať v roz­ho­vore

Sar­kaz­mus je v dneš­nej dobe akoby kľú­čo­vým ja­zy­kom na ko­mu­ni­ko­va­nie me­dzi os­tat­nými ľuďmi. Ak sa bu­deš roz­prá­vať so sar­kas­tic­kým člo­ve­kom, ne­mu­síš sa obá­vať toho, že by sa vaša kon­ver­zá­cia do­stala na bod mrazu.

zdroj: unsp­lash.com

5. Majú hro­šiu kožu

Sú až pri­veľmi chytrí na to, aby si všetko brali k srdcu. To zna­mená, že ne­začnú ro­niť slzy po tom, čo sa na nich na­hne­váš po pár drin­koch. Ne­ne­chaj sa však týmto okla­mať. Ak na sar­kas­tic­kého člo­veka za­ú­to­číš, okam­žite v tej se­kunde úder vra­cia.

6. Sú me­nej ná­chylní na moz­gové po­ško­de­nia

Podľa ne­dáv­neho vý­skumu na Uni­ver­zite v San Fran­ciscu, ktorý vy­ko­nala ne­urop­sy­cho­lo­gička Kat­he­rine Ran­ki­nová, ne­schop­nosť po­cho­piť sar­kaz­mus môže byť akýmsi dô­sled­kom po­ško­de­nia mozgu. Táto štú­dia do­ka­zuje, že osoby s fron­to­tem­po­rál­nou de­men­ciou sar­kaz­mus ne­chápu.

7. Do­kážu ovplyv­niť iných

Vďaka spô­sobu, akým ko­mu­ni­kujú s ľuďmi, ve­ľa­krát do­kážu ovplyv­niť myš­lienky dru­hých. Za­brá­niš im v tom tak, že sa bu­deš na­ozaj plne sú­stre­diť na všetky ich reči. Preto by si sa v ich blíz­kosti ne­mala rozp­ty­ľo­vať na­prí­klad po­ze­ra­ním te­le­ví­zora, pra­co­va­ním na no­te­bo­oku či čí­ta­ním knihy.

zdroj: unsp­lash.com

8. Ľahko člo­veka zra­nia

Ve­dia, ako vy­hrať emo­ci­onálny boj. Ak si sa nie­kedy po­há­dala so sar­kas­tic­kým člo­ve­kom, prav­de­po­dobne ťa tak zra­nil, že si na to pa­mä­táš do­te­raz. Ich útok v tebe za­ne­chá stopy, preto sa rad­šej s ta­ký­mito ľuďmi ne­há­daj.

9. Jemne ťa ura­zia, no sme­ješ sa na tom

„Ešte som sa v po­tra­vi­no­vom re­ťazci ne­dos­tala tak ďa­leko, aby som bola ve­ge­ta­riánka, no pri tebe uro­bím vý­nimku.“ Ta­káto hláška môže od nich vy­znieť cel­kom ne­vinne, av­šak ne­ne­chaj sa zmiasť. Ak nad ňou dobre po­roz­mýš­ľaš, zis­tíš, že ťa tento člo­vek ne­chutne ura­zil. Len preto, že si ve­ge­ta­riánka. A ty sa na tej urážke vieš ešte aj za­smiať.

10. Majú pria­te­ľov, ktorí ich zbož­ňujú

Ve­dia, že ich pria­te­lia sú im verní, pre­tože sú v par­tii je­diní, z koho sar­kaz­mus priam srší. Kon­ver­zá­cia sa pre nich stáva niečo ako bejz­bal – vďaka sar­kazmu vždy skó­rujú. Z tohto dô­vodu ich pria­te­lia v úvo­dzov­kách uc­tie­vajú ako bo­hov.

 

Zdroj: li­fe­hack.org

Komentáre