Po kaž­dom vzťahu, kedy sa chceme po­hnúť ďa­lej, pre­hod­no­cu­jeme to, akého chceme už toho možno “pra­vého”. Roz­mýš­ľame, či ne­máme veľké ná­roky, či nie sme moc kom­pli­ko­vané, aké typy si nás za­slú­žia a ktoré typy si za­slú­žime my. Vieme byť po vzťahu una­vené, nech­ceme naj­skôr ni­koho, av­šak dú­fame, že po čase bu­deme opäť nie­koho ví­tať s boz­kom na pery, tú­liť sa a ho­vo­riť krásne slová. Čím sme star­šie a čím viac máme za se­bou vzťa­hov, vieme viac po­ve­dať, akého chlapa chceme. Veľa z nás po­chopí, že sa dalo vy­uží­vať, že boli až moc ohľa­du­plné a že si ich lásku ne­za­slú­žil. Ve­ríme, že na­bu­dúce sa nájde nie­kto, kto nás bude viac chá­pať, re­špek­to­vať a s kto­rým bu­deme žiť roz­právku do konca ži­vota.

Každá z nás si za­slúži dob­rého muža. Ja i ty. Vieme byť po­zorné, obe­tavé, vieme sa kvôli nemu učiť va­riť, kraj­šie si uží­vame mo­menty, sme spo­koj­nej­šie a mi­lu­jeme za­spá­va­nie v jeho ná­ručí. Je to tak. Každý z nás po­tre­buje lásku. Každý po­tre­buje ob­ja­tie a po­cho­pe­nie. Nie­koho, kto mu bude v ťaž­kých ča­soch opo­rou. Sme krásne a vy­spelé ženy, ktoré by si mali po kaž­dom stros­ko­ta­nom vzťahu po­ve­dať, že sa to udialo preto, pre­tože čaká na nás nie­kto, kto s nami bude lep­šie a kraj­šie žiť.

stocksy.com

Za­slú­žim si dob­rého muža. Pre­tože viem oce­niť jeho kva­lity, chá­pať jeho ne­dos­tatky, mi­lo­vať jeho hu­mor, re­špek­to­vať jeho roz­hod­nu­tia a v hád­kach to spolu zvlád­neme na vý­bornú. Vzťahy ne­budú ni­kdy do­ko­nalé. Vždy príde niečo, čo ti bude va­diť, čo bu­deš vi­dieť ako chyby. A to bude vtedy, keď sa tvoja a jeho láska pre­verí. Zvlád­nete to? Tak isto si aj ty za­slú­žiš dob­rého muža. Dobrý muž sa hodí jed­no­du­cho k dob­rej žene. Si krásna, máš sny a plány. Vieš, čo chceš, no ob­čas sa i tú­laš ži­vo­tom, no uží­vaš si ho taký, aký je. Nie­kedy si ho­vo­ríš, že je­diné, čo ti chýba, je on. Muž, ktorý sa dot­kne tvojho srdca, pre­budí ho svo­jou lás­kou. Nie­kto, kto ti ne­bude vy­čí­tať tvoje chyby, ho­vo­riť o tebe ne­pekne pred os­tat­nými, pod­ce­ňo­vať ťa a ria­diť ti ži­vot. Pro­sím, ni­kdy sa ne­snaž za­mi­lo­vať do duše nie­koho ta­kého. Zničí ti tu krásnu dušu, ktorú máš.

Ženy, vy­be­rajme si dobre a zva­žujme. Naši prin­co­via majú byť naši muži, s kto­rými bu­deme mať našu bu­dúc­nosť – naše deti. Vy­be­rajme si zod­po­vedne. Vy­be­rajme si srd­com, ale aj roz­umom. Mi­lujme, ale zá­ro­veň pre­mýš­ľajme. Za­slú­žime si sku­toč­ných prin­cov a krá­ľov, ktorí budú mi­lo­vať krá­ľovné – nás. Ne­ho­vor, že sa to ľahko píše a takí muži ne­exis­tujú, preto máš men­šie ná­roky na chlapa. Pro­sím, ne­rob to.

stocksy.com

Za­slú­žiš si, aby ťa nie­kto re­špek­to­val a mi­lo­val.

Za­slú­žiš si, aby si bola šťastná vo vzťahu.

Si krásna žena, na ktorú čaká Kráľ, ktorý jej boz­kom vráti po­cit čis­tej a úp­rim­nej lásky. Po­čkaj. Oplatí sa to. Ni­kdy ne­za­hoď svoje JA pre nie­koho, kto si to ne­za­slúži. Pro­sím.

On príde.

Komentáre