„Chcem pod­po­ro­vať ženy, po­sie­lať pe­niaze tam, kde treba, roz­dá­vať dobrú ná­ladu, vy­cho­vá­vať dobre svoje deti. Na všetko os­tatné kaš­lem.“ 

„Učím sa byť silná a od­vážna, keď ro­bím tie krásne chyby, z kto­rých sa učím.“

„Naj­viac si pra­jem to, aby sa k sebe ľu­dia sprá­vali k sebe naj­lep­šie ako do­kážu. Aby sme pre­stali stále sle­do­vať mo­bily a ve­deli oce­niť spo­loč­nosť toho dru­hého“.

„Sku­točná krása je to, že si ve­ríte, že viete kto ste, a ne­o­spra­vedl­ňu­jete sa za to.“

zdroj: wall­pa­per­swide.com

„Naši ma vy­cho­vá­vali tak, aby som spo­chyb­ňo­vala au­to­rity. Som im za to vďačná.“

„Ve­rím, že jed­ného dňa už ne­bu­deme roz­de­ľo­vať ľudí na ta­kých a ta­kých, že už to ko­nečne ne­bude „gay svadba“ ale skrátka je svadba.“

„Priala by som si, aby sme sa pre­stali ospra­vedl­ňo­vať za to, že sme ženy.“

 „Učím sa, že na to, aby som mohla mi­lo­vať nie­koho iného, mu­sím naj­skôr mi­lo­vať samu seba.“

Komentáre