Učiť sa cez práz­dniny? Väč­šina ľudí si po­myslí, že som sa zbláz­nila, keď po­viem, že som po­čas  let­ných práz­dnin cho­dila do školy. No, v sku­toč­nosti je to to naj­lep­šie čo som mohla uro­biť. Ni­kdy som to ne­oľu­to­vala, práve na­opak, ne­us­tále si tieto letné práz­dniny v mysli vy­ba­vu­jem znova a znova. 

Čo je teda na tom také úžasné? Akým spô­so­bom ma to obo­ha­tilo?

Po­nuky let­ných štu­dent­ských po­by­tov na nás čí­hajú tak­mer na kaž­dej in­ter­ne­to­vej stránke vo forme re­klám. Je ne­možné ich pre­hliad­nuť. Zá­u­jem­cov o ta­kéto po­byty je čo­raz viac. No možno práve ty stále vá­haš. Možno je to práve strach, ktorý ti bráni opus­tiť tvoju kom­fortnú zónu a od­vá­žiť sa vy­dať na cestu za dob­ro­druž­stvom.

mag­de­le­ine.co

Ak však tú­žiš po ces­to­vaní, po­tre­bu­ješ zlep­šiť ja­zyk alebo chceš za­žiť dob­ro­druž­stvo, je letný štu­dijný po­byt práve pre teba. Pre­staň sa báť! Strach je je­diná vec, ktorá ti bráni pl­niť si sny. Ne­do­voľ mu to. Na­padá ti azda ešte ne­jaká ne­pekná pre­kážka? Fi­nan­cie? Áno, uzná­vam. Máš správny po­streh. Pre nie­koho môžu byť prob­lé­mom práve tie. No ak na­ozaj chceš ces­to­vať, ne­pot­re­bu­ješ mať nie­koľko ti­sí­cok na účte. Stačí mať kre­a­ti­vitu a vy­trva­losť naz­vyš, ne­jakú tú pevnú vôľu a od­hod­la­nie. Ak sa po­sna­žíš, som si istá, že náj­deš nie­koľko mož­ností, ktoré ti po­môžu. Či už to bude šti­pen­dium, gran­tové po­nuky, Euro­fondy, alebo ho­cičo iné. Máš ro­dinu v za­hra­ničí? Načo ešte ča­káš? Máš pe­kelne dobrú prí­le­ži­tosť, ušet­riť na uby­to­vaní a strave. Do­konca aj tvoji ro­di­čia budú spo­koj­nejší.

Mož­ností je ne­úre­kom, stačí za­čať pre­mýš­ľať. Kde je vôľa, tam je cesta.

mag­de­le­ine.co

Čo mi dal me­siac strá­vený v škole v An­glicku? Mu­sím sa však vo­pred pri­znať, ne­bol to môj prvý ces­to­va­teľ­ský zá­ži­tok. Už pred­tým som sa zú­čast­nila mno­hých vý­men­ných po­by­tov a pre­ces­to­vala nie­koľko kra­jín. No, bolo to pr­vý­krát, kedy som ces­to­vala sama a spoz­ná­vala kra­jinu bez do­zoru.

Vďaka da­nému me­siacu som zís­kala veľa. Na­učila som sa kopu vecí o sebe. Spoz­nala som lep­šie samú seba, a vy­tvo­rila si k sebe úžasný vzťah. Je to ten naj­lepší po­cit, aký môže byť. Tak­tiež som si uve­do­mila jednu zá­sadnú vec – pria­te­ľov mám všade na svete. Do­slova. Skoro každý je v pod­state na rov­na­kej lodi, ako vy. Cíti sa rov­nako, je v no­vom svete, má zmie­šané po­city, nechce byť sám. Je jedno, či na­stú­pite do au­to­busu na vý­let do ne­známa alebo  se­díte v triede pl­nej ne­zná­mych ľudí. Zrazu sa za­čnete s člo­ve­kom vedľa vás roz­prá­vať. Pre­ži­jete spolu nád­herný deň, v mo­bile máte spolu tu­cet fo­tiek, v hlave ne­ko­nečne veľa zá­žit­kov. Na konci dňa si sa­moz­rejme vy­me­níte kon­takty, no presne títo „jed­no­dňoví“ pria­te­lia sú tí, ktorí od­ídu tak, ako prišli. Sú to však pria­te­lia, s kto­rými pre­ži­jete nie­koľko dní, no máte po­cit, že sa po­znáte celý ži­vot. Po celý váš po­byt im dô­ve­ru­jete, stanú sa dô­le­ži­tou sú­čas­ťou vášho ži­vota, rov­nako ako aj vy ich. Po prí­chode do­mov, vám chý­bajú, zo­stá­vate v kon­takte a do­ho­du­jete si spo­ločné stret­nu­tia vo va­šich do­mov­ských kra­ji­nách.

www.splits­hire.com

A viete čo je na tom všet­kom naj­lep­šie? V no­vej kra­jine vás ni­kto ne­pozná, je jedno ako sa bu­dete sprá­vať, či bu­dete bláz­nivý, alebo na­opak mimo dia­nia, ni­kto vás ne­bude od­su­dzo­vať, že ste sa zme­nili, do­konca si ani ne­bude si pa­mä­tať vaše vý­strelky a ná­pady.

S no­vými pria­teľmi bu­dete mať prí­le­ži­tosť vy­skú­šať kvan­tum no­vých vecí, ktoré vám nová kra­jina po­núkne. Či už to bude ochut­návka exo­tic­kého jedla, bun­gee jum­ping, zip­line, spon­tánne roz­hod­nu­tie dať si te­to­va­nie, pre­chádzka cez pra­les, či účasť na fes­ti­vale.

Úro­veň vášho cu­dzieho ja­zyka sa po­su­nie o le­vel vyš­šie, už ne­bu­dete mať strach, že ústnu od­po­veď bez uče­nia ne­dáte.

Uvi­díte miesta, na ktoré sa väč­šina va­šich ro­ves­ní­kov ni­kdy ne­poz­rie.

mag­de­le­ine.co

Za­ži­jete chvíle stra­chu, keď bu­dete blú­diť cez mesto s ma­pou v ruke. Chvíle úľavy, keď na­stú­pite do správ­neho au­to­busu. Bu­dete pri­nú­tení sta­rať sa samy o seba, keď ná­ho­dou ocho­riete.

Už ne­bu­dete mať v mo­bile fotky, kde vám je krásne vi­dieť celú vašu po­stavu, na­opak vy­me­nia ich sel­fies, ktoré budú dô­ka­zom va­šej sa­mos­tat­nosti. Práve tieto mo­menty bu­dete mi­lo­vať a sta­nete sa hlad­nými po no­vých zá­žit­koch. Do­mov sa vrá­tite zme­není. Váš po­hľad na svet bude kom­pletne od­lišný od toho pred od­cho­dom. Letný po­byt z vás spraví lep­šieho člo­veka a vy­for­muje vás na mies­tach, kde bolo treba.

Kú­sok vášho srdca však navždy ostane na tomto mieste. Za­ne­cháte za se­bou niečo dobré, navždy osta­nete v spo­mien­kach ľudí. Dr­žím Vám palce, aby boli ich spo­mienky čo najk­raj­šie!

Komentáre