Leto sa blíži a ty ne­vieš, čo s voľ­ným ča­som?
Jed­nou z mož­ností je užiť si do­vo­lenku pri mori. My ti po­mô­žeme vy­brať tie podľa nás naj­lep­šie letné do­vo­len­kové des­ti­ná­cie, ktoré le­tia toto leto. Pred­sta­vu­jeme ti na­šich TOP 5 des­ti­ná­cií pre leto 2017.

Číslo 5.  Chor­vát­sko – Dub­rov­ník
Za­čneme po­sled­ným mies­tom, nech si to po­sledné naj­lep­šie ne­cháme na ko­niec.
Dub­rov­ník je známy tým, že patrí k tým najk­raj­ším chor­vát­skym mes­tám na­chá­dza­jú­cim sa na brehu Jad­ran­ského mora. Dub­rov­ník sa na­chá­dza v juž­nej časti Dal­má­cii. Ok­rem blíz­kosti mora Dub­rov­ník po­núka krásne his­to­rické cen­trum, ob­klo­pené hrad­bami. Sú­čas­ťou je aj pláž Banje, ktorá bola vy­hlá­sená za jednu z najk­raj­ších pláží. Nie len sa­motné mesto ale aj jeho oko­lie má čo po­núk­nuť. Jed­ným z miest, ktoré si ur­čite za­slú­žia po­zor­nosť je Kne­žev dvor, pa­lác, ktorý v sebe ukrýva de­jiny mesta.

shut­ters­tock.com

Číslo 4.  Grécko – Korfu
Na­chá­dza sa pri Al­bán­sku, na ro­z­hraní Ión­skeho a Jad­ran­ského mora. Ok­rem iného je Korfu jedna z naj­vy­žia­da­nej­ších do­vo­len­ko­vých des­ti­ná­cií v Chor­vát­sku. Po­kiaľ máš rada/rád Grécko, ur­čite po­znáš ich skvelú ku­chyňu, po­kiaľ nie, roz­hodne si tam tvoj ža­lú­dok príde na svoje, k dob­rej ve­čeri si mô­žeš do­priať aj naj­zná­mejší grécky al­ko­ho­lický ná­poj Me­taxu, ktorá patrí tiež k zau­jí­ma­vos­tiam kra­jiny, pre­tože sa vy­rába z ich taj­nej do­má­cej re­cep­túry, ok­rem skve­lého jedla a sve­to­zná­meho al­ko­holu sú oby­va­te­lia mesta známy svo­jou po­hos­tin­nos­ťou. Ak sa roz­hod­neš pre Korfu, roz­hodne ne­vy­ne­chaj ani pa­miatky ku kto­rým patrí na­prí­klad Pa­lác sv. Ju­raja a Mi­chala v kto­rom sa na­chá­dza mú­zeum s naj­bo­hat­šou zbier­kou v Európe.  Najk­rajší vý­hľad z tejto des­ti­ná­cie ti po­núkne de­dinka La­ko­nes.

shut­ters­tock.com

Číslo 3.  Bra­zí­lia – Rio De Ja­ne­iro
Aby sme ne­pre­zen­to­vali len des­ti­ná­cie Európy, pred­sta­vu­jeme ti aj sve­to­známe Rio de Ja­ne­iro, ktoré sa tiež teší z veľ­kej náv­štev­nosti tu­ris­tov. Po­kiaľ si správne šet­ril/šet­rila, roz­hodne ti od­po­rú­čame svoje úspory vy­užiť úspory na tento štát. Rio sa na­chá­dza v ju­ho­vý­chod­nej Bra­zí­lii. Dnes je Rio známe kar­ne­va­lami či ener­gic­kou sam­bou a sa­moz­rejme nád­her­nými plá­žami s bie­lym pies­kom ako vo filme. Ak ťa zau­jíma his­tó­ria, Rio ti ok­rem skve­lých his­to­ric­kých cen­tier po­núka aj známu gi­gan­tickú so­chu Je­žiša Krisa Vy­ku­pi­teľa, z kto­rej je nád­herný vý­hľad.  Rio je na­vyše zau­jí­mavé aj svo­jím po­ča­sím. Tep­lota sa tu ce­lo­ročne po­hy­buje  okolo 20° a prší tu len zriedka, oby­va­te­ľom však ne­pre­káža ani dážď, pre­tože tam prší krátko a dážď si teda do­kážu vy­chut­nať.

com­mons.wi­ki­me­dia.org

Číslo 2. Špa­niel­sko – Ka­nár­ske os­trovy
Mys­líme si, že Špa­niel­sko je jed­nou z naj­tep­lej­ších a najk­raj­ších kra­jín Európy. Na­chá­dzajú sa v ňom aj známe Ka­nár­ske os­trovy. Na os­tro­voch mô­žete vi­dieť vy­soké po­ho­ria, nád­hernú prí­rodu, pie­soč­naté či vul­ka­nické pláže, kde sa dá do­ne­moty pre­chá­dzať a dý­chať čerstvý vzduch. Keby som sa mala roz­hod­núť, ktorý z os­tro­vov nav­ští­viť, bol by to os­trov Te­ne­rife.  Ná­kupné ma­niačky a ma­niaci tu nájde veľa ob­cho­dov a ná­kup­ných cen­tier. Nočné tvory  si tu tiež prídu na svoje, pre­tože dis­ko­téky tu bý­vajú do svi­ta­nia. Ak sa me­dzi vami nájdu aj ska­lo­pevný fa­nú­ši­ko­via tu­ris­tiky, Te­ne­rife po­núka aj nád­herné hory, v kto­rých si ur­čite prídu na svoje. A sa­moz­rejme jed­nou z veľ­kých lá­ka­diel ta­kejto tu­ris­tiky môže byť aj ob­ja­vo­va­nie za­bud­nu­tých plá­žach, na kto­rých si po tu­ris­tike mô­žeš za­plá­vať a na­chy­tať tro­chu bronzu.

123rf.com

Číslo 1. Špa­niel­sko – Ibiza
Pam pa da dá­áám. Máme tu prvé miesto, na kto­rom sa umiest­nila Ibiza. Ibiza patrí k naj­väč­ším a najk­raj­ším os­tro­vom Ba­le­ár­skych os­tro­vov. Patrí k ide­ál­nym mies­tom na strá­ve­nie let­nej do­vo­lenky, pre­tože sa na­chá­dza na zá­pade Stre­do­zem­ného mora a ok­rem iného patrí k vý­znam­nej tu­ris­tic­kej des­ti­ná­cii. Há­daj, prečo je Ibiza na pr­vom mieste? Je to predsa naj­zná­mej­šie miesto pre párty a nočný ži­vot. Každý rok na nej vy­stu­pujú  známy Dji v naj­lep­ších ta­neč­ných klu­boch na svete, ako na­prí­klad An­to­nio alebo mesto Ibiza. Párty predsa pat­ria ku kaž­dej do­vo­lenke, tak prečo toto leto ne­za­žiť jednu z naj­väč­ších párty na  svete? Ak pat­ríš k mi­lov­ní­kom zá­bavy v tomto po­daní ne­vá­haj. Ok­rem noč­nej zá­bavy, má tak­tiež sta­ro­bylé opev­nené cen­trum hlav­ného mesta os­trova Dalt Víla, takže po­kiaľ máš rád his­tó­riu aj na tomto os­trove si prí­deš na svoje. Keďže pre­zen­tu­jem do­vo­len­kové des­ti­ná­cie, Ibiza má veľmi veľa krás­nych roz­siah­lych pláži, kde sa mô­žeš celý deň opa­ľo­vať a kú­pať v krás­nej vode.

123rf.com

Dú­fam, že sme na­šim vý­be­rom pia­tich des­ti­ná­cií po­mohli a in­špi­ro­vali ťa as­poň tro­chu a jednu z nich si vy­be­rieš a možno nav­ští­viš. Ko­niec kon­cov, každé leto má svoj prí­beh a v týchto ur­čite za­ži­ješ ko­pec zá­bavy, zá­žit­kov a tvoje leto môže byť jedno z tých na ktoré ni­kdy ne­za­bud­neš práve vďaka týmto lo­ka­li­tám.

Komentáre