Ako viem, že som na­šla tu správnu osobu? Ako viem, že je na čase skon­čiť s usta­vič­ným hľa­da­ním „tej pra­vej“ a ostať pri tejto osobe?

Chlapi, skúste sa za­mys­lieť, či vaše dievča robí as­poň nie­ktoré z týchto 6 vecí:

1. Ak sa s te­bou smeje, ni­kdy ju ne­opusti.

Vždy si si ur­čite vši­mol ako tvoja pria­teľka rôz­nymi spô­sobmi re­a­go­vala na vtipy. Ak bola to­tálne vy­de­sená z vtipu, ktorý si po­ve­dal, opusti ju ASAP. Keby ťa ig­no­ro­vala tým, že iba pre­gúľa očami, ok, nie­kedy je to všetko, čo mô­žeš oča­ká­vať.

Ale, čo ak by exis­to­val dáky zá­zrak a bude mať po­dobný zmy­sel pre hu­mor? Bude sa pri­dá­vať k tvo­jím vti­pom? Do­konca by bola zá­bav­nej­šia než ty… Drž si ju a to veľmi silno.

Ži­vot je veľmi krátky na to, aby si ho strá­vil s ni­kým, s kým sa ne­do­ká­žeš za­smiať.

Couple enjoying day out at the beach

foto: www.pla­y­buzz.com

2. Ak ťa do­káže ukľud­niť, keď si na­hne­vaný, ni­kdy ju ne­ne­chaj od­ísť.

Každý máme ne­jaký cha­rak­ter. Lenže nie­ktorí sa do­kážu na­srať rých­lej­šie ako os­tatní. Ak sa jedná o mňa, do­ká­žem byť veľmi dlho v klídku, preto trvá tro­chu dl­h­šie po­kým ma nie­kto vy­točí.

Ak ťa tvoja žen­ská do­káže ukľud­niť, keď si to­tálne vy­to­čení a vráti ťa späť do nor­málu, tak máš dievča, ktoré ťa sku­točne po­zná a to je ten dar.

3. Ak máte rov­naký vkus na TV, hudbu, filmy, vieš čo máš ro­biť…

Možno, že ste ten pár, ktorý je cez zimu za­vretý doma, do­kým ne­prídu tep­lej­šie me­siace a znovu sa ne­sta­nete spo­lo­čen­skými by­tos­ťami. Ale čo je lep­šie ako za­pnúť si on­line se­riály a len tak chil­lo­vať. Bez ohľadu na to, koľko dru­hov se­riá­lov bu­deš ku­kať, ale ak sa na nie­čom ne­do­ká­žete do­hod­núť, tak váš vzťah bude mať krátky prie­beh.

Ak po­zerá tvoju na­job­ľú­be­nej­šiu šou bez teba, vzťah už dávno skon­čil.

couple-watching-tv-together-courtesy-twyxt-1226x810 foto: axka.com

4. Ak re­špek­tuje čas, ktorý strá­viš s ka­ma­rátmi, ni­kdy ju ne­opusti.

RIP všet­kým vzťa­hom, ktoré sa stali nud­nými, len preto, že vše­tok čas strá­vili spo­ločne a ani je­den ne­mal svoj vlastný ži­vot. Do­konca, keď si chcel ísť raz za čas von s ka­ma­rátmi, tak sa vaše roz­ho­vory zme­nili na nie­koľko dňové hádky.

Takže váž si dievča, ktoré re­špek­tuje čas, ktorý chceš strá­viť so svo­jimi ka­ma­rátmi.

5. Ak ti dô­ve­ruje, ni­kdy ju ne­ne­chaj od­ísť.

Ži­jeme v dobe, kedy sú naše osobné in­for­má­cie veľmi ľahko do­stupné. Ne­cháš si te­le­fón na po­steli, za­tiaľ čo ideš na zá­chod a nie­kto sa môže o tebe do­zve­dieť veľa len z kon­ver­zá­cií, ktoré ve­dieš.

Dô­veru je ťažké nájsť. Je to ako re­pu­tá­cia, trvá roky kým ju zís­kaš a za se­kundu ju do­ká­žeš zni­čiť. V sku­toč­nosti, pravá láska ne­môže bez nej exis­to­vať.

6. Ak sku­točne v teba verí, ne­opúš­ťaj ju.

Láska je mocná a môže nás do­nú­tiť ro­biť veci, ktoré by sme sami ne­do­ká­zali. Na jed­nej strane to môže zna­me­nať niečo dobré, na dru­hej, niečo veľmi zlé. Môže nám po­môcť alebo nás úplne zlo­miť. Je to naj­väčší zdroj mo­ti­vá­cie alebo se­baz­ni­če­nia.

Zdroj: eli­te­daily.com, ti­tulná foto: www.mtlb­log.com

Komentáre