Mi­lu­jem tieto zimné ve­čery, keď le­žím na po­steli s vy­lo­že­nými no­hami na tep­lom ra­diá­tore, dí­vam sa z okna do neba a pre­mýš­ľam nad lás­kou s najp­rí­jem­nej­ším po­ci­tom šťas­tia a po­kory. Len tá pred­stava, že raz za­ži­jem lásku ma na­pĺňa už te­raz. Ne­viem, aké to bude mi­lo­vať nie­koho, pre koho by som bola ochotná zo­mrieť. Ne­viem, kedy spo­znám ta­kého člo­veka a to je na tom cel­kom kú­zelne, ne­mys­líš?

Máš dlhý ži­vot pred se­bou, v kto­rom sa toľko toho ešte stane. Ty sa bu­deš po­sú­vať a vy­ví­jať čím ďa­lej tým viac. A jed­ného, možno oby­čaj­ného dňa, spoz­náš ne­oby­čaj­ného člo­veka, ktorý bude na­pĺňať tvoj ži­vot, ktorý bude tieto zimné dni trá­viť s te­bou pri po­ze­raní ro­man­tic­kého via­noč­ného filmu. Bude to člo­vek, s kto­rým za­ži­ješ všetko. Spoz­náš kvôli nemu presne tú lásku, o kto­rej sa píše v kni­hách, kvôli kto­rej vzni­kajú všetky za­ľú­bené pes­ničky a filmy. Bude to do­ko­nalé. Tá pred­stava toho všet­kého ma pri­vá­dza do šia­len­stva a bu­dem ochotná ča­kať aj roky pre takú lásku. Presne pre tu lásku, po kto­rej túži moja duša. Som pri­pra­vená na všetko, čo príde či dobré, či zlé.

Pre­tože láska stojí za všetko.

Komentáre