Ši­kovná nech­tárka Ivetka vy­tvára je­di­nečné zdo­bené nechty, ktoré pri­po­mí­najú ho­tové ume­lecké diela. Vďaka svojmu ta­lentu oča­rila aj známe osob­nosti sve­to­vých roz­me­rov. Viac o Ivet náj­deš na jej Ins­ta­grame, Fa­ce­bo­oku alebo You­Tube.

Ako prvá si prišla s ná­pa­dom ma­ľo­va­ných por­tré­tov na nech­toch. Kde si prišla na tento ná­pad?

Už od ma­lička sa ve­nu­jem ma­ľo­va­niu a vždy ma ba­vilo skráš­ľo­va­nie sa. Preto som sa chcela po škole po­hy­bo­vať týmto sme­rom. Zá­kaz­níčky odo mňa vždy chceli ma­ľo­vané or­na­menty či známe Dis­ney po­sta­vičky a po­stu­pom času si pý­tali stále zlo­ži­tej­šie veci. Vtedy mi na­padlo, že skú­sim na nechty na­ma­ľo­vať ne­jaký por­trét. Tak som za­čala svo­jou ob­ľú­be­nou in­ter­prét­kou Ri­han­nou a na­sle­do­vala ju Keh­lani.

Po­chá­dzaš z oko­lia Par­ti­zán­skeho, ako si sa do­stala zo štú­dia v ma­lom meste až k na­jús­peš­nej­šej vi­zá­žis­tke Lu­cid?

V Par­ti­zán­skom som ro­bila nechty pri­bližne 3 roky a po mo­jom pr­vom por­tréte na nech­toch som sa roz­hodla vy­skú­šať aj známe tváre zo Slo­ven­ska či Čiech. Na­ma­ľo­vala som ra­perku Shar­lotu a ne­skôr aj Lu­cid. Ich pro­fily sa mi naj­viac pá­čili, milo na mňa za­pô­so­bila ich po­vaha, pre­tože sú ne­us­tále veľmi po­zi­tívne a prí­jemne na­la­dené.

Lucka si hneď po ozna­čení v mo­jom pro­file na Ins­ta­grame svoj por­trét všimla a za­čali sme si pí­sať. Mala vedľa svojho štú­dia voľný pries­tor, tak sme sa spo­ločne do­hodli, že si u nej ot­vo­rím nech­tový sa­lón v Bra­ti­slave. Dnes som tu už tak­mer rok, no hneď od za­čiatku sme si s Luc­kou „sadli“ a stali sa z nás nie­len ko­le­gyne, ale aj veľmi dobré ka­mošky.

Všimli si tvoju prácu aj ne­jaké ďal­šie známe ce­leb­rity?

Áno. Bola som veľmi prek­va­pená, keď na môj por­trét Ri­hanny za­re­a­go­vala jej značka koz­me­tiky Fen­ty­be­auty, ne­skôr spe­váčka SZA. Ďa­lej si ma všimla známa ame­rická mo­delka a You­Tu­berka Jas­mine Brown, ale naj­viac ma po­te­šila re­ak­cia od spe­váčky Car­diB, ktorá moju prácu do­konca zdie­ľala na svo­jich ins­tas­to­ries.

Ok­rem toho, že k tebe cho­dia na nechty známe tváre, ro­bíš nechty aj „bež­ným smr­teľ­níč­kam“. Pri­jí­maš ešte nové zá­kaz­níčky?

Ro­bím nechty zná­mym ľu­ďom, ale rov­nako me­dzi moje zá­kaz­níčky pat­ria aj ne­známe baby :). Nové zá­kaz­níčky už žiaľ ne­pri­jí­mam, ale ak mi na­píše nie­kto, kto chce nechty iba prí­le­ži­tostne na­prí­klad na svadbu, tak ned­bám.

Ur­čite po­znáš rôzne mýty ako na­prí­klad, že ak si žena dá gé­lové nechty, tie svoje sa jej veľmi zni­čia a už jej ne­na­rastú. Je to pravda?

Sa­moz­rejme, po­znám 🙂 Po­kiaľ sú však nechty upra­vo­vané správ­nou tech­ni­kou, vhod­nými „ná­strojmi“ a po­mo­cou kva­lit­ných gé­lov, tak sa nech­tom nič ne­stane. Práve na­opak, veľmi spev­nejú a zá­kaz­níčky si do­kážu vy­pes­to­vať dlhé a pri­ro­dzené nechty.

To isté platí aj o od­stra­ňo­vaní gé­lo­vých nech­tov. Ak si zá­kaz­níčka nechty sama zlúpne, po­škodí si po­vrch svojho. Preto je vždy lep­šia al­ter­na­tíva ne­chať od­strá­ne­nie gélu na pro­fe­si­oná­lov.

Ako sa správne sta­rať o gé­lové nechty, aby vy­dr­žali krásne čo naj­dl­h­šie?

Ne­viem po­ve­dať presný ná­vod, no viem ako sa k ume­lým nech­tí­kom ne­sprá­vať :D. Dô­le­žité je uve­do­miť si, že nechty ne­slú­žia ako obu­vák na to­pánky a ani ot­vá­rač na ple­chovky. To, že sú pev­nej­šie ako naše pri­ro­dzené nechty ne­zna­mená, že s nimi mô­žeme ro­biť čin­nosti, ktoré by tie naše pre­žili.

Ok­rem ma­ľo­va­ných por­tré­tov, čo zá­kaz­níčky naj­viac na nech­toch ob­ľu­bujú?

Ma­ľo­va­nie por­trétu trvá tro­cha dl­h­šie a baby dnes chcú čo naj­rých­lej­šie od­ve­denú prácu, tak často ro­bím iba jed­no­fa­rebné nechty bez kom­pli­ko­va­ného zdo­be­nia. Väč­šina zá­kaz­ní­čok pre­fe­ruje krátke nechty, ktoré na­ozaj pô­so­bia veľmi pri­ro­dzene a zá­ro­veň na celý me­siac upra­vené.

Aké sú ak­tu­álne jarné trendy?

Ja a tiež moje zá­kaz­níčky ak­tu­álne vy­hľa­dá­vajú prí­jemné pas­te­lové farby, najmä fia­lová, ru­žová, ze­lená a tyr­ky­sová.

Komentáre