Drahá,

si ešte mladá, ne­stre­suj sa, ne­po­náh­ľaj sa, ne­buď zbĺkla. Ne­mu­síš mať na­plá­no­vaný celý ži­vot te­raz. Spo­maľ, vy­dýchni si a uve­dom si, že všetko bude v po­riadku. Ne­mu­síš sa stra­cho­vať. To, čo tu bolo dnes, tu ur­čite bude aj zaj­tra. Po­roz­mýš­ľaj o tom zaj­tra. Tak, ako to ho­vo­rila Scar­lett O´Hara, a po­zri aká bola šťastná a na­po­kon aj lás­kavá. 

S ni­čím sa ne­po­náh­ľaj. Dnešná doba je veľmi rýchla a preto je zá­zrak ve­dieť spo­ma­liť. Vy­chu­nať si mo­menty šťas­tia na­plno, usmie­vať sa úp­rimne a smiať sa z ce­lého hrdla. Pre­ží­vať krásnu a pravú lásku je už často ne­ví­dané, no o to viac kraj­šie a prav­di­vej­šie. 

Zdroj: unsp­lash.com

Vy­chut­naj si všetky vý­chody a zá­pady slnka, ktoré bu­deš vi­dieť. Urob si spon­tánne vý­lety všade, kam ťa na­padne, ces­tuj, spoz­ná­vaj a ob­čas sa strať. Ne­vadí to, vô­bec.

Buď od­vážna. Buď di­voká. Buď váš­nivá. Buď ori­gi­nálna a je­di­nečná v tejto dobe.

Ne­po­ze­raj sa na to, čo ti dik­tuje spo­loč­nosť, rob ako naj­lep­šie uznáš za vhodné. Roz­ho­duj sa podľa tvojho srdca.

Buď čestná. Buď ve­sel­šia. Buď pria­teľ­ská. Buď múdra. Buď že­nou, buď dá­mou, ktorú si každý cení. 

Pro­sím, ži v prí­tom­nosti. Ne­dí­vaj sa veľmi do ďa­le­kej bu­dúc­nosti, vy­chut­ná­vaj si mo­menty a chvíle strá­vené s mi­lo­va­nými oso­bami.

Ne­buď na­hne­vaná, že ti niečo ne­vyšlo, že sa ti niečo ne­po­da­rilo, lebo aj o tom je ži­vot. Nie je do­ko­nalý, ale stojí za to. Pa­mä­taj na to.

Si ešte mladá, máš celý ži­vot pred se­bou a nie je správne, aby si sa uto­pila v mori sĺz a v mori ne­ga­tív­nej ener­gie. 

Zdroj: unsp­lash.com

Buď nie­kedy prí­liš. Prí­liš sa smej, prí­liš plač, prí­liš ob­jí­maj ľudí, prí­liš pre­ja­vuj emó­cie, prí­liš mi­luj (mi­luj hlavne ce­lým srd­com) a prí­liš ži ži­vot.

O čom je tento ži­vot, ak ho bu­deme len pre­ží­vať a nie žiť? 

Ak bu­deme plá­no­vať a stra­cho­vať sa, že nám naše plány ne­vyšli? 

Pro­sím, buď od­vážna a váš­nivá. Ži. 

Komentáre