Šar­lota Fran­ti­nová alias Shar­lota je česká spe­váčka a ra­perka, ktorá je mi­mo­riadne ak­tívna na so­ciál­nych sie­ťach. Ty­pická je svo­jím vý­stred­ným ob­lie­ka­ním, os­trými tex­tami a „kér­kami.“ Mo­men­tálne je sú­čas­ťou BLAKK­WO­ODu a mô­žete ju vi­dieť účin­ko­vať aj v Zla­tej Mlá­deži 2, ktorú vy­siela ČT1.

 

Ako by si samú seba opí­sala štyrmi slo­vami?

po­zi­tívna, ener­gická, úp­rimná, cit­livá

Hudbe si sa za­čala ve­no­vať v po­merne mla­dom veku. Bolo ťažké zo­sú­la­diť školu a ak­ti­vity okolo hudby? Bola si dobrá žiačka? 

Bolo to na­ozaj ťažké. Už na stred­nej som mala veľmi veľa vy­meš­ka­ných ho­dín na úkor hudby. Mo­jím šťas­tím bolo, že ma uče­nie ako také, ba­vilo (ok­rem ma­te­ma­tiky) a mala som dobré známky. Vďaka dob­rému pros­pe­chu mi pre­pá­čili aj zá­važ­nej­šie prob­lémy, ktoré som mala kvôli tomu, že som ne­za­pa­dala v ko­lek­tíve. Ľu­dia na mňa po­ze­rali po­vr­chne a sú­dili ma podľa toho, aká som bola na in­ter­nete. Ne­ro­zu­meli mi. Teda, skôr mi nech­celi roz­umieť.

#off­line 🦇🐍🐢🦁🐵🐯🐒

A post sha­red by Šar­lota Fran­ti­nová (@shar­lo­ta­of­fi­cial) on

V mi­nu­losti si bola ma­ji­teľ­kou nie­koľ­kých exo­tic­kých zvie­rat. Nie­ktoré z nás už len pri po­hľade na ne od­pa­dá­vajú hrô­zou. Exis­tuje aj zviera, kto­rého sa bo­jíš ty? 

Sa­moz­rejme, vo vše­obec­nosti mi vadí vše­tok hmyz a bo­jím sa pa­vú­kov. To však mo­jej mamke ne­zab­rá­nilo, aby si kú­pila „sk­líp­kana.“

Ro­dina ťa podľa tvo­jich slov vždy veľmi pod­po­ro­vala. Ako by si opí­sala vaše vzťahy te­raz, ne­za­ned­bá­vaš ich kvôli hudbe?   

Vo svo­jom na­bi­tom prog­rame sa vždy sna­žím nájsť si čas na ro­dinu a pria­te­ľov. Je pravda, že nie­kedy, ak ma chcú vi­dieť, mu­sia si ma pus­tiť na You­Tube alebo prísť na nie­ktorú moju ak­ciu. Mys­lím si však, že sa ví­dame tak aku­rát, aby sme si ne­liezli na nervy a vždy sa na seba te­šili.

Tvoj pria­teľ Lu­cas je tiež z bran­dže, roz­prá­vate sa doma o práci?

Nie­len doma, o práci sa ba­víme 24/7. Pri­pa­dám si, že sa o inom už ani ne­roz­prá­vame.

Ktoré české/ slo­ven­ské ra­perky po­čú­vaš? Prečo ich tu podľa teba máme tak málo? 

Zo Slo­ven­ska po­znám iba Simu a Aless. Podľa mňa je nás málo preto, že rap má byť drsný a vul­gárny. Pre ženu je ťažké sa v tomto žánri pre­sa­diť, lebo podľa ne­ja­kých po­my­sel­ných no­riem by predsa taká byť ne­mala. Ja to vní­mam inak. Pre mňa je rap oslo­bo­dzu­júci spô­sob vy­jad­re­nia sa, som úp­rimná a aser­tívna, preto je tento žá­ner najb­liž­šie k môjmu srdcu.

Máš ne­jakú svoju ob­ľú­benú pie­seň? Ak áno, čím je pre teba vý­ni­močná? 

V po­sled­nej dobe je to Next to you od Ima­gine Dra­gons. Vždy, keď ju po­ču­jem, mám „hu­sa­cinu“. Po­máha mi pre­ko­nať ťažké si­tu­ácie s pria­te­ľom, ktoré v po­sled­nej dobe na­stá­vajú kvôli ab­so­lút­nej pra­cov­nej vy­ťa­že­nosti.

Čo je tvo­jou in­špi­rá­ciou? Máš ne­jaký vzor? 

In­špi­rá­ciu čer­pám zo všet­kého okolo seba. Z ľudí, ži­vot­ných si­tu­ácií, ins­ta­gramu… Mám okolo seba veľa ši­kov­ných ľudí, kto­rých ob­di­vu­jem a sna­žím sa ich pod­po­ro­vať. Som rada, že svo­jou pra­co­vi­tos­ťou môžu mo­ti­vo­vať os­tat­ných. Moja mamka si v ži­vote veľa pre­žila a pre­ko­nala množ­stvo prob­lé­mov, v tomto je pre mňa vzo­rom. A tiež sa sna­žím nie­ktoré si­tu­ácie zvlá­dať lep­šie.

Máš ne­jaký hu­dobný sen? 

O tom som ni­kdy prí­liš ne­roz­mýš­ľala. Ro­bím veci tak, ako prídu a na­plno. Chcem byť šťastná a ro­biť šťast­nými aj ľudí okolo seba. Po­kiaľ to bude vďaka hudbe, tak o to lep­šie.

Si známa svo­jou pros­to­re­kos­ťou a ex­tra­va­gant­ným ob­lie­ka­ním. Nie­ktorí ťa kvôli tomu mi­lujú, nie­ktorí kri­ti­zujú. Ako sa vy­rov­ná­vaš s hej­termi? 

Čím dl­h­šie to ro­bím, tým lep­šie. Tá kri­tika sa stále do­okola opa­kuje, takže mňa už len tak niečo ne­prek­vapí. Av­šak pri­zná­vam, ob­čas na­stanú si­tu­ácie, keď ma nie­kto svo­jou ne­zna­los­ťou, le­ni­vos­ťou alebo hlú­pos­ťou na­štve.

Po­stavu ti môže zá­vi­dieť ne­jedna žena. Ako to ro­bíš? Dáš nám ne­jaké tipy?

Ne­viem ako to ro­bím. Dobré gény? Dobrá sva­lová pa­mäť? Od­ma­lička som stále v po­hybe a to mi do­vo­ľuje sa ako-tak stra­vo­vať, podľa toho, ako to stí­ham. Nič si ne­odo­pie­ram a cvi­čím len vtedy, keď mám chuť. Psy­chická po­hoda mo­jej mysle i tela je pre mňa dô­le­ži­tej­šia.

Vce­rejsi pred­sta­veni fi­na­lis­tek @missc­zech­re­pub­lic 🙂✊🏼

A post sha­red by Šar­lota Fran­ti­nová (@shar­lo­ta­of­fi­cial) on

Máš rada knihy alebo si skôr fil­mový fa­nú­šik? Čí­taš si aj ne­jaké články/blogy na in­ter­nete?

Knihy mi­lu­jem a často si ich ku­pu­jem. Články čí­tam iba o tom, čo ma priamo zau­jíma.

Pre­zra­díš nám na čo sa od teba mô­žeme v bu­dúc­nosti te­šiť a či bude aj ne­jaký kon­cert na Slo­ven­sku? 

Sle­dujte môj ins­ta­gram @shar­lo­ta­of­fi­cial, pre­tože tam sa všetko do­zviete, je toho na­ozaj veľa. Dú­fam, že čo­skoro do­ra­zím na Slo­ven­sko aj vy­stú­piť, ale za­tiaľ ne­mám na­plá­no­vaný ani je­den ter­mín.

Šar­lota, veľmi pekne ďa­ku­jem za roz­ho­vor!

Komentáre