ZO­ZNÁMTE SA S MÓD­NYM NÁ­VRHÁ­ROM CRIS­TIANO BU­RANI – Mi­lan Fas­hion Week, 20. sep­tem­ber 2017

Po New Yorku a Lon­dýne sa v čase od 20. do 25. sep­tem­bra 2017 ko­nal pre­slá­vený týž­deň módy v Mi­láne. Mi­lan Fas­hion Week je ja­vis­kom „Made in Italy“, kde všetci veľkí ná­vrhári tra­dične pre­zen­tujú svoje ko­lek­cie v týžd­ňoch módy vo feb­ru­ári a v sep­tem­bri. Pre­hliadka „Ko­lek­cií Žen­skej Módy“ do­slova, je na­jo­ča­ká­va­nej­ším mo­men­tom v me­dzi­ná­rod­nom mód­nom svete. Módni ná­vrhári na tomto sep­tem­bro­vom týždni módy na­sto­ľujú vždy trendy pre ob­do­bie Jar/Leto.

Prvý deň pre­hliad­ko­vého týž­den­ného ma­ra­tónu 20. sep­tem­bra 2017 za­hviez­dili značky ako Gucci, Al­berta Fer­retti, No21, Cris­tiano Bu­rani, Al­berto Za­mbelli, Fausto Pug­lisi, Fran­cesco Scog­na­mig­lio a iní. (O ná­vrhá­roch Fausto Pug­lisi aj Fran­cesco Scog­na­milg­lio sa mô­žete do­čí­tať na mo­jom blogu my­ami­rell.eu, kde som pod­robne ro­zo­brala Mi­lan Fas­hion Week feb­ruár 2017 podľa jed­not­li­vých ná­vrhá­roch).

CRIS­TIANO BU­RANI

Pre­hliadka mód­neho ná­vrhára Cris­tiano Bu­rani bola v har­mo­no­grame týždňa módy na­plá­no­vaná hneď na prvý deň a to na 20. sep­tem­bra a na­sle­do­vala ča­sovo tesne po pre­hliadke ná­vrhára Al­berto Za­mbelli. Keďže tieto dve pre­hliadky mali pre­dur­čené rôzne miesto ko­na­nia a ča­sovo po sebe ná­sle­do­vali, mu­sela som pri­dať a rez­kým kro­kom sa po­náh­lať z backs­tage po pre­hliadke Al­berto Za­mbelli na ná­mes­tie Piazza Du­omo. Na obe pre­hliadky som mala po­zvánku a tak som už do­predu ve­dela, že to bude ča­sový ma­ra­tón, ktorý sa za­čal takto v úvode pr­vého dňa týždňa módy a to už od rána.

ódny ná­vrhár CRIS­TIANO BU­RANI s mo­del­kou CLAU­DIA SCHIF­FER a MI­CHELLE HUN­ZI­KER – Mi­lan Fas­hion Week, sep­tem­ber 2017, source: cris­tia­no­bu­rani

Módny ná­vrhár CRIS­TIANO BU­RANI, zdroj: grey-ma­ga­zine.com

Módna pre­hliadka Cris­tiano Bu­rani sa ko­nala na Piazza Du­omo, v ma­jes­tát­nom roz­ľah­lom pries­tore, ktorý ob­siahne dosť ľudí. Vi­deo z pre­hliadky si mô­žete po­zrieť tu a na fa­ce­book stránke blogu my­ami­rell.eu – Mya Mi­rell Fas­hi­onista:

CRIS­TIANO BU­RANI a ľa­dová krá­ľovná Anna Win­tour

Sca­lone Aren­ga­rio, Piazza Du­omo, Mi­láno

Ná­vrhár pred­sta­vil svoju ko­lek­ciu plnú fa­rieb a pri­nie­sol zá­van ori­gi­na­lity do ohrom­ného ma­jes­tát­neho pries­toru Sca­lone Aren­ga­rio. Vi­deo z pre­hliadky si mô­žete po­zrieť tu a na fa­ce­book stránke Mya Mi­rell Fas­hi­onista: https://www.you­tube.com/watch?v=rW3-mYTY6Tg

Sca­lone Aren­ga­rio, Piazza Du­omo, Mi­láno

Chris­tiano Bu­rani – módna pre­hliadka, Pa­lazzo dell´Aren­ga­rio, 20. sep­tem­ber 2017

„Electro Ha­wai“ – to je mot­tom ko­lek­cie Cris­tiana Bu­rani na sep­tem­bro­vom Mi­lan Fas­hion Week.

Backs­tage CRIS­TIANO BU­RANI, Mi­lan Fas­hion Week, 20. sep­tem­ber 2017, zdroj: Vo­gue.IT

Módny ná­vrhár pred­sta­vil ženu, ktorá sa po­hráva s trans­pa­ren­tnos­ťou a far­bami, ale ktorá ne­opo­vr­huje pri­ro­dze­ným lo­okom. Pre­vlá­dali žia­rivé až ne­ónové farby. Celú pre­hliadku, backs­tage vi­deo a roz­ho­vor s ná­vrhá­rom v backs­tage si bu­dete môcť po­zrieť na fa­ce­book stránke Mya Mi­rell Fas­hi­onista.

Pre­hliadka ko­lek­cie návh­rára Cris­taiano Bu­rani, Sca­lone Aren­ga­rio, Piazza Du­omo, Mi­láno, 20. sep­tem­ber 2017

Pre­hliadka ná­vrhára CRIS­TIANO BU­RANI, Mi­lan Fas­hion Week, 20. sep­tem­ber 2017, zdroj: Vo­gue.IT

Trič­kové roz­voľ­nené strihy kom­bi­no­vané s trans­pa­rent­nými ma­te­riálmi a vý­raz­nými far­bami, to je letný elect­ric ha­wai štýl Chris­tiana Bu­rani.

Farby v ko­lek­cii boli po­u­žité šedá, biela, de­ni­mová, pur­pu­rová, ta­ba­ková, ze­lená a všetky vý­razné farby, od­tiene ne­óno­vej.

Po­hodlné voľné strihy, midi, dlhé dĺžky, roz­voľ­ne­nosť, topy nad pu­pok, no­ha­vice po ko­lená s čiž­mami na štýl co­wboy, strapce, uvoľ­ne­nosť, le­žér­nosť, to je ko­lek­cia pre jar/leto 2018 z dielne ná­vrhára Cris­tiano Bu­rani.

Roz­ho­vor s ná­vrhá­rom Cris­tiano Bu­rani v backs­tage. Vi­deo zo zá­ku­li­sia si mô­žete po­zrieť na fa­ce­book blog stránke Mya Mi­rell Fas­hi­onista a na ins­ta­grame mya_mi­rell.

Fo­te­nia, vi­deá a roz­ho­vory v zá­ku­lisí, takto vznikli aj moje fo­to­gra­fie, ktoré sa po­tom pub­li­kujú na rôz­nych strán­kach, fo­to­gra­fie vy­ho­to­vujú pro­fe­si­onálni fo­to­grafi pra­cu­júci pre spo­loč­nosť Ca­mera Na­zi­onale della Moda Ita­liana.

Backs­tage – spo­ločná foto s ná­vrhá­rom Cris­tiano Bu­rani, Piazza Du­omo, Mi­láno, 20. sep­tem­ber 2017

Backs­tage – Cris­tiano Bu­rani, Piazza Du­omo, Mi­láno, 20. sep­tem­ber 2017

Ná­vrhy, škice

Ma­te­riály v ko­lek­cii: tyl, ba­vlna, kaš­mír, koža, mra­mo­rový de­nim, hod­váb, ny­lon, pa­mä­ťová koža, strap­cové prúžky

   

Mo­delka v backs­tage

  

Ko­lek­cia ná­vrhára CRIS­TIANO BU­RANI, Mi­lan Fas­hion Week, 20. sep­tem­ber 2017, backs­tage

Po­u­ži­tie dvoch fa­rieb malo za cieľ vy­tvo­riť elek­trický look, tzv. letný „elect­ric ha­wai“ štýl.

Pre­hliadka ná­vrhára CRIS­TIANO BU­RANI, Mi­lan Fas­hion Week, 20. sep­tem­ber 2017, zdroj: Vo­gue.IT

Pre­hliadka ná­vrhára CRIS­TIANO BU­RANI, Mi­lan Fas­hion Week, 20. sep­tem­ber 2017, zdroj: Vo­gue.IT

Pre­hliadka ná­vrhára CRIS­TIANO BU­RANI, Mi­lan Fas­hion Week, 20. sep­tem­ber 2017, zdroj: Vo­gue.IT

Pre­hliadka ná­vrhára CRIS­TIANO BU­RANI, Mi­lan Fas­hion Week, 20. sep­tem­ber 2017, zdroj: Vo­gue.IT

Dĺžky v ko­lek­cii boli mini, midi a dlhé. Pre­vlá­dali žia­rivé farby. Z do­pl­n­kov malé oku­liare a špor­tové ka­belky so strap­cami.

Pre­hliadka ná­vrhára CRIS­TIANO BU­RANI, Mi­lan Fas­hion Week, 20. sep­tem­ber 2017, zdroj: Vo­gue.IT

Opäť vý­razné ne­ónové jed­no­fa­rebné rie­še­nie, ma­te­riál koža, strih no­ha­víc voľný po ko­lená s čiž­mami. V ko­lek­cii sme mohli vi­dieť dlhé strapce ap­li­ko­vané na do­pl­n­koch, špor­to­vých ka­bel­kách.

Pre­hliadka ná­vrhára CRIS­TIANO BU­RANI, Mi­lan Fas­hion Week, 20. sep­tem­ber 2017, zdroj: Vo­gue.IT

Ply­so­vaná sukňa me­ta­lic­kej vý­raz­nej fa­reb­nosti, strihy v ko­lek­cii – tvaru A ukon­čené midi dĺž­kou.

Pre­hliadka ná­vrhára CRIS­TIANO BU­RANI, Mi­lan Fas­hion Week, 20. sep­tem­ber 2017, zdroj: Vo­gue.IT

Krátke no­ha­vice z jem­nej kože po ko­lená kom­bi­no­vané s trans­pa­rent­ným to­pom, či topmi nad pu­pok, čižmy na te­xaský štýl, voľné strihy, over­size/nad­merné strihy, uvoľ­ne­nosť, le­žér­nosť, po­hodl­nosť, to je ru­ko­pis Cris­tiana Bu­rani pre ko­lek­ciu jar/leto 2018.

Pre­hliadka ná­vrhára CRIS­TIANO BU­RANI, Mi­lan Fas­hion Week, 20. sep­tem­ber 2017, zdroj: Vo­gue.IT

Pre­hliadka ná­vrhára CRIS­TIANO BU­RANI, Mi­lan Fas­hion Week, 20. sep­tem­ber 2017, zdroj: Vo­gue.IT

Pre­hliadka ná­vrhára CRIS­TIANO BU­RANI, Mi­lan Fas­hion Week, 20. sep­tem­ber 2017, zdroj: Vo­gue.IT

Jed­no­fa­rebné ma­te­riá­lovo rov­nako rie­šené mo­dely na štýl ove­ra­lov, prí­padne aj s čiž­mami, či ove­raly na štýl tzv. py­žama – aj to sme mohli vi­dieť v ko­lek­cii jar/leto 2018 ná­vrhára Cris­tiana Bu­rani.

Pre­hliadka ná­vrhára CRIS­TIANO BU­RANI, Mi­lan Fas­hion Week, 20. sep­tem­ber 2017, zdroj: Vo­gue.IT

Pre­hliadka ná­vrhára CRIS­TIANO BU­RANI, Mi­lan Fas­hion Week, 20. sep­tem­ber 2017, zdroj: Vo­gue.IT

Pre­hliadka ná­vrhára CRIS­TIANO BU­RANI, Mi­lan Fas­hion Week, 20. sep­tem­ber 2017, zdroj: Vo­gue.IT

Tento ná­vrhár ma zau­jal svo­jou skrom­nos­ťou, sluš­nos­ťou, vy­stu­po­va­ním a hlavne vý­bor­nou an­glič­ti­nou.

Ing.arch. Mi­ro­slava Vaň­ha­rová – Mya Mi­rell

fas­hion blog: www.my­ami­rell.eu

fa­ce­book blog page: https://www.fa­ce­book.com/mi­rell­fas­hi­onista/

ins­ta­gram: mya_mi­rell

Komentáre