Dve ho­diny týž­denne ti do­kážu zme­niť ži­vot k lep­šiemu. Ne­ve­ríš? Pre­svedč sa sama.

Mnohí ľu­dia si mys­lia, že zme­niť svet je ne­možné. Mys­lia si, že uro­biť zo sveta lep­šia miesto je ne­možné. Že pre­tvo­riť náš vlastný ži­vot je ne­možné. Ale aj na­priek tomu sa to mno­hým po­da­rilo. Matka Te­reza, Char­les Dar­win, Ga­li­leo Ga­li­lei, Al­bert Eins­tein alebo Da­laj­láma a mnohí ďalší, všetci majú spo­ločnú jednu vec, vďaka kto­rej sa od­li­šujú od os­tat­ných. Podľa psy­cho­ló­gov ide o „ref­le­xívne mys­le­nie“, niečo, čo je ne­vy­hnutné pre se­baz­do­ko­na­ľo­va­nie.

Čo je to ref­le­xívne mys­le­nie?

Za­čnime jed­no­du­chou si­tu­áciou zo ži­vota: Čo uro­bíme, keď veci ne­vy­chá­dzajú presne podľa na­šich pred­stáv, alebo tak, ako sme oča­ká­vali? Väč­šina z nás za­čne cel­kom ur­čite hľa­dať všetky možné vý­ho­vorky, na­miesto toho, aby hľa­dala rie­še­nia. A keď ho­vo­rím väč­šina z nás, mám na mysli tak 90% všet­kých ľudí.

Ta­jom­stvo ref­le­xív­neho mys­le­nia teda spo­číva v hľa­daní rie­še­nia v nás sa­mot­ných, na­miesto toho, aby sme sa po­ze­rali na von­kaj­šie fak­tory. Veľa ľudí bude po­va­žo­vať za­me­ra­nie sa iba na seba za nar­cis­tický pre­jav, no na­šťas­tie, toto nie je ten prí­pad.

V sku­toč­nosti rôzne psy­cho­lo­gické vý­skumy uka­zujú, že je to ne­vy­hnutné, ak chceme uro­biť v ži­vote po­zi­tívnu zmenu. A práve táto zmena si vy­ža­duje dve veci: cieľ a uve­do­me­nie si, kde od toho cieľa sa práve na­chá­dzame, aby sme do­ká­zali ur­čiť vzdia­le­nosť a kroky po­trebné k jej pre­ko­na­niu.

unsp­lash.com

Alebo, jed­no­du­cho po­ve­dané, ak ne­viete, kam krá­čate, ne­skon­číte ni­kde. A práve preto, ref­le­xívne mys­le­nie po­núka rie­še­nie pro­stred­níc­tvom va­šich očí a vní­ma­nia.

Za­ve­de­nie 2-ho­di­no­vého pra­vidla do vášho ži­vota

Podľa od­bor­ní­kov, mnohé prob­lémy by sa vy­rie­šili po­mo­cou dvoch ho­dín ref­le­xív­neho mys­le­nia. Ak po­vieme dve ho­diny, môže sa to zdať ako na­ozaj dlhý čas. No ak si ich roz­de­líte na celý týž­deň, do­sta­nete z toho 15-20 mi­nút denne, čo vô­bec ne­znie tak hrozne.

Ako by mohla vy­ze­rať vaša nová ru­tina? Vráťte sa do­mov z práce či školy a od­stráňte všetky veci, ktoré by vás mohli rozp­ty­ľo­vať. Keď ho­vo­ríme všetky veci, mys­líme tým na­ozaj úplne VŠETKO, vrá­tane hluku z ulice. Je­diné, čo bu­dete po­tre­bo­vať, je pero a pa­pier, na ktorý si na­pí­šete od­po­vede na tieto a po­dobné otázky:

  • Som nad­šený, že ro­bím to, čo ro­bím, alebo sa cí­tim skôr bez­mocne?
  • Sú moje vzťahy a práca vy­vá­žané?
  • Ako mô­žem urých­liť pro­ces, aby som sa do­stal z bodu kde som, do bodu kde chcem byť?
  • Aké prí­le­ži­tosti alebo veci od­mie­tam, ktoré by som od­mie­tať ne­mu­sel?
  • Čo je tá drob­nosť, ktorá má na môj ži­vot a ná­ladu ne­ga­tívny vplyv?
  • Čo by sa po­ten­ci­onálne mohlo po­ka­ziť v na­sle­du­jú­cich šies­tich me­sia­coch môjho ži­vota?

Podľa psy­cho­ló­gov je ta­kéto utrie­de­nie si myš­lie­nok jed­nou z naj­lep­ších ak­ti­vít, akú mô­žete uro­biť. Po­môže vám to ozrej­miť si krát­ko­dobé a dl­ho­dobé ciele, pre­dísť prob­lé­mom a na­ra­ziť na nové ná­pady. K týmto otáz­kam mô­žete pri­dá­vať aj svoje vlastné, alebo ne­chať svoju my­seľ len tak pu­to­vať.

unsp­lash.com

Ur­čite ste si po­mys­leli, že to už ro­bíte, ale veľmi to ne­po­máha. Je to kvôli tomu, že si na to ne­vyh­ra­díte do­sta­točný čas, po­koj a pries­tor. Ak do­ká­žete strá­viť dve ho­diny denne na so­ciál­nych sie­ťach, alebo po­ze­ra­ním te­le­ví­zie, ur­čite si do­ká­žete nájsť 15 mi­nút na to, aby ste vy­rie­šili naj­väč­šie prob­lémy vo svo­jom ži­vote.

Verte mi, ak to raz vy­skú­šate, náj­dete také rie­še­nia, o kto­rých sa vám ni­kdy ani ne­sní­valo. Ne­za­bud­nite si všetko na­pí­sať na pa­pier alebo do zá­pis­níka, pre­tože ako­náhle sa myš­lienka stane fy­zic­kou (do­konca aj na­pí­sa­nou na pa­pieri), dôjde k ma­gic­kým ve­ciam.

zdroj: edu­ca­te­ins­pi­re­change

Komentáre