Nie každý deň svieti Slnko, aj keď to veľmi chceme. Vždy je však po­trebné si uve­do­miť, že ni­kdy nie si sama. 

Milá žena, nie­kedy sa stane, že si ,,prí­liš žen­ská, prí­liš múdra, prí­liš krásna, prí­liš silná. Vždy prí­liš niečo.“ Tento po­cit je po­cit ,,ma­lého“ muža. A ty začneš cí­tiť po­trebu byť me­nej žen­ská. Naj­väč­šou chy­bou, čo mô­žeš uro­biť, je od­strá­niť šperky z tvo­jej ko­runy. Keď sa to stane, treba, aby si po­cho­pila, že to, čo po­tre­bu­ješ, nie je men­šia ko­runa, ale muž s väč­šími ru­kami. – M. Reid

Bo­lesť je jed­ným z naj­väč­ších mo­to­rov na­šich zmien.
Je len na nás, ako sa roz­hod­neme.
Či zmena bude lep­šia alebo hor­šia.
V pr­vom prí­pade máme prí­le­ži­tosť pod­po­riť náš du­chovný roz­voj.
Vtedy po­nú­kame svoje srdce, ktoré je aj na­ďa­lej zra­ni­teľné. 
V dru­hom, bu­deme ris­ko­vať, že to vrá­time tým, ktorí nám ub­lí­žili.
Vtedy do­vo­líme, nášmu srdcu ska­me­nieť.
A ja ve­rím, že tých, ktorí chcú du­chovne rásť je viac. – Odin

flickr.com

Veci nie vždy idú tak, ako by sme chceli.
Nie vždy máme to, čo chceme.
Ne­po­známe na všetko od­po­veď.
Ale sme tu a mô­žeme si užiť dnešný sl­nečný deň.
Užiť si jeho pl­nosť a krásu, ktorú nám pri­náša. 
A možno pri­ne­sie aj tie správne od­po­vede, veci sa po­hnú a my zís­kame to, čo chceme.-Odin

„Kon­čite každý deň tým, že sa s ním zmie­rite. Spra­vili ste všetko, čo bolo vo va­šich si­lách. Na všetky chyby a nez­dary za­bud­nite tak rýchle, ako je to možné. Zaj­tra je nový deň. Za­čnite ho po­kojne a s ve­do­mím, že na va­šich vče­raj­ších omy­loch ne­zá­leží.“ – Ralph Waldo Emer­son

flickr.com

„Ke­dy­koľ­vek sa cí­tim stra­tená, vy­tiah­nem mapu a hľa­dím. Hľa­dím na ňu po­kiaľ si ne­pri­po­me­niem, že ži­vot je jedno ob­rov­ské dob­ro­druž­stvo – množ­stvo vecí, ktoré treba vi­dieť a spra­viť.“ – An­ge­lina Jo­lie

,,Keď som bola dieťa, ho­vo­rie­vala som, že nech­cem byť že­nou. Te­raz keď som do­spelá som hrdá na to, kým som. Ale pre dobro nás všet­kých, do­voľte nám po­sna­žiť sa a zme­niť to, čo zna­mená byť že­nou.“ -z filmu De­sert Flo­wer

Komentáre