Silná žena – taká, ktorá si pre­šla zlými vzťahmi, no stále verí na lásku. Taká, ktorú ži­vot už pár­krát zra­zil na ko­lená, no ona sa oprá­šila a po­sta­vila opäť na nohy. Taká, kto­rej najb­ližší uš­ted­rili zo­pár fa­ciek, no svoje skla­ma­nie pre­me­nila v od­pus­te­nie.

Vi­díš ju ako stojí a na­priek všet­kému zlému denne ve­nuje úsmev kaž­dému, koho stretne, ako keby sa jej ni­kdy nič zlé ne­stalo.

Táto žena nemá naj­menší prob­lém po­vzbu­diť kaž­dého, kto to po­tre­buje. Svo­jou dob­rou ná­la­dou vnáša bez­sta­rost­nosť do si­tu­ácií, ktoré sa zdajú veľmi ná­ročné. Na­vo­nok vy­zerá ako silná, ne­och­vejná žena, ktorá zvládne všetko, čo si zau­mieni. Vy­zerá, že má celý svoj ži­vot pod kon­tro­lou a len ona roz­ho­duje o tom, čo sa jej stane. No presne toto chce, aby všetci vi­deli. Vy­brala si ur­čitú časť zo seba, kto­rou sa bude pre­zen­to­vať a všetko to os­tatné, celý spo­dok po­vest­ného ľa­dovca skrýva vo svo­jom vnútri.

Ľu­dia sa na ňu dí­vajú s ob­di­vom. Nie­ktorí jej zá­vi­dia, nie­ktorí jej do­prajú, no ani je­den ne­tuší, aký boj v sebe ukrýva. Všetci ju vi­dia ako nád­herné upra­venú, se­ba­ve­domú a zá­ro­veň milú, no nik ne­tuší čo sa odo­hráva v jej hlave, keď vonku svie­tia len po­u­ličné lampy a ona sa upro­stred noci cíti nahá a zra­ni­teľná. Vtedy, keď sa nik iný ne­díva.

Ľu­dia si k nej pri­chá­dzajú po radu, pre­tože ve­dia, že ich dáva naj­lep­šie. Každý cíti, že sa jej môže zdô­ve­riť, pre­tože je skvelá v po­vzbu­dzo­vaní všet­kých na­vô­kol. Av­šak ni­kdy v ži­vote ju nik ne­vi­del pla­kať. Ni­kdy si ne­sťa­žuje. Ni­kdy ne­od­ha­ľuje svoju zra­ni­teľ­nosť. Ne­ho­vorí o svo­jich prob­lé­moch, pre­tože sa roz­hodla tr­pieť sama. A keď sa cíti, že sa jej slzy hrnú do očí, na­práz­dno pre­hl­tne a po­chová ich až do doby, kým ne­bude sama.

Ni­komu sa ne­zverí so svo­jim trá­pe­ním, pre­tože si uve­do­muje, že je to JEJ prob­lém a JEJ ži­vot, ktorý musí dať do­kopy. 

Aj oná má strach, zo zly­ha­nia. Aj ona sa ob­čas cíti ne­svoja a po­tre­buje po­vzbu­diť. Aj ona chce ve­dieť, že ju nie­kto ľúbi. Aj tá naj­sil­nej­šia žena ob­čas po­tre­buje po­čuť, aká je úžasná. Ne­ne­chaj sa zmiasť jej se­ba­ve­do­mím a krá­sou. Aj táto žena v sebe ukrýva vnú­torný boj. Kaž­dému sa v ži­vote stalo niečo zlé, no ona sa to roz­hodla pre­me­niť na silu. Teda as­poň na­vo­nok, pre­tože v jej vnútri sa odo­hráva ne­us­tály boj.

zdroj: the­po­we­rof­si­lence.co

Komentáre