Po­tre­bu­ješ pauzu, od­dých­nuť si od všet­kého a od všet­kých. Po­tre­bu­ješ na­brať nové sily a po­kra­čo­vať ďa­lej. Cí­tiš že mu­síš od­ísť preč, ďa­leko od­tiaľto, na dlhú dobu. Chceš „vy­pnúť“, na všetko na mo­ment za­bud­núť, do­stať sa z hek­tic­kého ko­lo­behu a ko­nečne si vy­dých­nuť. No ne­mô­žeš. Ne­máš na vý­ber, mu­síš ísť ďa­lej aj keď už ne­vlá­dzeš. Tvoje po­vin­nosti ťa ne­ne­chajú od­ísť, ne­mô­žeš všetko ne­chať tak. Ale exis­tuje pár vecí, ktoré mô­žeš uro­biť. Uro­biť len pre seba, pre ni­koho iného. Te­raz mu­síš byť se­becká a mys­lieť na seba pre­tože ty si tá hlavná, ty si dô­le­žitá, ty si tá, okolo kto­rej sa točí celý tvoj ži­vot. Mysli na seba a svoje zdra­vie, či už fy­zické alebo men­tálne, to je to tvoja pri­orita.

⬤ Mu­síš sa vy­spať

Áno spá­nok je dô­le­žitý, to všetci dobre vieme, no kto na­ozaj spí as­poň 8 ho­dín denne? Kto nemá prob­lémy za­spať? Kto sa cíti sviežo, keď sa ráno zo­budí? Asi má­lo­kto. As­poň te­raz, keď ne­vlá­dzeš a máš po­cit, že je na teba všet­kého veľa, choď do po­stele skôr, ne­ber si so se­bou mo­bil lebo na ňom strá­viš zby­točné ho­diny a ho­diny. Viem, že to nie je jed­no­du­ché, ale snaž sa všetky po­vin­nosti vy­ba­viť v roz­um­nom čase, aby si sa po­riadne vy­spala. Ak máš tú mož­nosť, tak si ur­čite po­spi aj po­obede, je ve­decky do­ká­zané že po­obedný spá­nok, ktorý má max. 20 mi­nút po­máha „zo­bu­diť“ or­ga­niz­mus a teda sa ti bude pra­co­vať/učiť oveľa ľah­šie, rých­lej­šie, efek­tív­nej­šie. Ľu­dia ktorí pra­vi­delne spia po­obede po­dajú lepší vý­kon a teda majú väčší úspech.

zdroj: pe­xels.com

Vždy mysli hlavne na seba

Se­becké? Možno. No každý je tak tro­chu se­bec. Každý po­zerá hlavne na seba, ne­za­bú­daj na to. Je dobré po­má­hať iným, sa­moz­rejme, ale nie za kaž­dých okol­ností. Mu­síš sa na­učiť po­ve­dať nie. Keď nech­ceš, ne­vlá­dzeš, ne­stí­haš. Cí­tiš že niečo ne­z­vlád­neš? Ne­rob to. Svet sa ne­zrúti.

⬤ Vy­roz­prá­vaj sa 

Presne na to sú pria­te­lia. No ak ne­máš to šťas­tie, ne­máš pria­teľa, kto­rému by si sa ne­bála zdô­ve­riť kon­tak­tuj nie­koho z ro­diny, no ak si ani tam nie si úplne istá vždy ti ostane po­sledná mož­nosť. In­ter­net. Ano­nymne na­pí­sať nie­komu ne­zná­memu je jed­no­du­ché. VŽDY je nie­kto koho zau­jí­maš, koho zau­jí­majú tvoje prob­lémy a chce ti po­môcť a ni­kdy ne­vieš kde ho náj­deš alebo kto to bude. Nie­kedy ti naj­viac po­môže ten, na kto­rého by si to ni­kdy ne­po­ve­dala. Preto sa ne­boj ho­vo­riť o svo­jich prob­lé­moch, skús sa zdô­ve­riť a uvi­díš že sa ti uľaví.

zdroj: unsp­lash.com

Od­meň sa

Vždy je dobré od­me­niť sa za dobre vy­ko­nanú prácu. Jedlo, káva, ma­keup, ob­le­če­nie, kniha, čo­koľ­vek. Všetky od­meny, aj tie naj­men­šie, ťa mo­ti­vujú k ďal­ším úspe­chom

Nájdi si mi­nútku…

Nájdi si mi­nútku v tvo­jom hek­tic­kom ži­vote. Za­mysli sa. Po­zri kam ďa­leko si to do­tiahla. Ro­bíš veľmi dobre. Sna­žíš sa, bo­ju­ješ, ne­vzdá­vaš sa. Si tu, na tomto svete, ži­ješ, dý­chaš, bo­ju­ješ. Tento chaos je do­časný. Veci sa dajú na­s­päť do nor­málu. do­bo­ju­ješ to do ví­ťaz­ného konca.

Komentáre