Je to tro­chu pa­ra­dox – všetko okolo nás kvitne a ze­le­nie sa, ale člo­vek sa cíti una­vený a ospalý. Už naši pred­ko­via ro­bili s prí­cho­dom jari rôzne očistné kúry, pre­tože ve­deli, že po zime mu­sia zba­viť telo rôz­nych škod­li­vým. Jarnú únavu spô­so­buje dl­ho­dobý ne­dos­ta­tok slnka, me­nej po­hybu na čerstvom vzdu­chu, zní­žený pri­jem vi­ta­mí­nov a mi­ne­rá­lov v zim­nom ob­dobí.

Aj ja som sa stala obe­ťou jar­nej únavy. Ne­ve­dela som čo s tým. Za­čala som pát­rať na in­ter­nete a v kni­hách ako sa jej mám zba­viť. A po­da­rilo sa! V tomto článku náj­deš to ako som bo­jo­vala proti jar­nej únave, hlavne čo mi po­mohlo a po­sta­vilo ma „na nohy“.

shutterstock_142072417-500x375c

foto: hel­lo­gigg­les

Prí­rod­ným lie­kom na tento typ únavy je pŕh­ľa­vový čaj. Od­trhla som si 4-5 lis­tov pŕh­ľavy, umyla ju, za­liala som listy 250 ml vria­cej vody, za­kryla na 10 mi­nút ta­nie­rom. Po vy­lú­ho­vaní som ho sce­dila a vy­pila. Tento čaj som pila, z čerstvo na­tr­ha­nej pŕh­ľavy, ráno na lačno asi me­siac. Ok­rem toho, že mi tento čaj chu­til, po­mo­hol mi pri pod­pore tvorby čer­ve­ných kr­vi­niek. Vrelo ho od­po­rú­čam.

Vy­skú­šala som aj tzv. jarný by­lin­kový čaj. V re­cepte pí­sali, že naň po­tre­bu­jem rov­naký po­čet lis­tov, čerstvých alebo su­še­ných (čerstvých po 5 lis­tov, su­še­ných 3 ly­žice zmesi), ostru­ži­níka ma­li­níka, čier­nych rí­bezlí, les­nej ja­hody a pŕh­ľavy. Keďže je jar, zvo­lila som čerstvé listy. Túto zmes som za­liala 750 ml stu­de­nej vody a pod po­kriev­kou som lú­ho­vala celú noc. Ráno som túto zmes va­rom 15 mi­nút a sce­dila som ju do ter­mosky. Tento ča­jík som pila po­čas ce­lého dňa.

Jpeg

foto: au­tor

Keď som do­pila pŕh­ľa­vový čaj, tak som za­čala na­lačno piť cit­ró­novú šťavu z ½ cit­róna s 250 ml čis­tej vody, cca pol­ho­dinu pred pr­vým jedlo. Tento ná­poj ma ráno dobre zo­bu­dil, po­mo­hol môjmu ža­lúdku sa hneď zrána na­štar­to­vať a do­pl­nil mi de­fi­cit vi­ta­mínu C 😉

lemon-water_0

foto: wo­mens­he­alth­mag

Tak­tiež som za­ra­dila do svojho je­dál­nička aj ovocne a ze­le­ni­nové šťavy, prí­padne smo­ot­hie. Na­hra­dila som ich jed­ným jed­lom z dňa, väč­ši­nou na­miesto ra­ňa­jok alebo de­siaty. Do­dali môjmu or­ga­nizmu po­trebné ži­viny a ener­giu z prí­rod­ných zdro­jov po dl­hej zime.

Za­čala som cvi­čiť. Každé ráno som si vy­hra­dila as­poň 5 mi­nút na me­di­tá­ciu a 20 mi­nú­tové cvi­če­nie jógy. Po­čas dňa som sa vždy sna­žia hý­bať čo naj­viac. Na­prí­klad na­miesto vý­ťahu som po­u­žila schody, ces­tou do práce som z au­to­busu vy­stú­pila o zá­stavku skôr a zvy­šok cesty som sa pre­šla.

Dú­fam, že ti tieto moje ži­votné skú­se­nosti po­môžu, aby si po­ra­zila jarnú únavu a bola plná ener­gie.

ti­tulná foto: eli­te­daily

Komentáre