Je­senné chladné a upr­šané dni, dlhé tmavé ve­čery… Toto všetko vplýva na moju ná­ladu v tomto ob­dobí roka. Je pravda, že mi­lu­jem je­seň, ale v is­tom smere na mňa vplýva aj ne­ga­tívne. Teda as­poň na moju ná­ladu. Vždy si hľa­dám nové spô­soby, ako sa rozp­tý­liť a byť v dob­rej ná­lade. Toto je zo­znam vecí, ktoré mi zlep­šujú ná­ladu.

Káva

Ak viem na­ozaj niečo oce­niť, tak je to jed­no­značne dobrá káva. Hlavne te­raz, keď je taká zima. Tak­tiež mi­lu­jem čaj, ale ko­feín ma udr­žuje pri zmys­loch po­čas ná­roč­ných dní. Takže cez deň viac oce­ním kávu a čaj si zvy­čajne ne­chá­vam na ve­čer.

Cvi­če­nie, po­hyb
Cvi­če­nie či po­hyb má mnoho po­zi­tív. Nie­lenže vďaka tomu chud­neme, zís­ka­vame kon­dičku a cel­kovo ži­jeme zdrav­šie, ale tak­tiež nás to robí šťast­nými (as­poň mňa a som si istá, že nie som je­diná). Úp­rimne ne­viem či je to en­dor­fínmi (hor­móny šťas­tia), ktoré sa pri cvi­čení uvoľ­ňujú, ale jed­no­značne viem, že cvi­če­nie je lie­kom na zlú ná­ladu.
Na­ku­po­va­nie
Je to re­lax a každá (alebo as­poň väč­šina z nás) to mi­luje! Ná­kup ob­le­če­nia či rôz­nych do­pl­n­kov a ich ná­sledné kom­bi­no­va­nie, je akýmsi pre­ja­vom kaž­dej z nás. Tým, čo no­síme ob­le­čené uka­zu­jeme svetu svoje ja. No a práve ná­kupy do­kážu za­hnať zlú ná­ladu ne­jed­nej ženy.
No a jed­nou z najk­raj­ších vecí, ktorú mô­žeme v ži­vote uro­biť je niečo dať. Môže ísť o lásku, pria­teľ­stvo či po­ro­zu­me­nie, ale tak­tiež aj ma­te­riálnu vec. Naj­väč­šiu ra­dosť nám vie spô­so­biť práve ra­dosť najb­liž­ších.

Komentáre