Rok čo rok sa snaží do­stať do formy ne­spo­četné množ­stvo ľudí. Av­šak väč­šina z nich ne­do­siahne vy­tú­žené vý­sledky. Sku­točné ta­jom­stvo ako sa ko­nečne do­stať z pl­no­tuč­ného módu nie je len o dví­haní ťaž­kých váh a ne­ko­neč­ných po­čtoch opa­ko­vaní – i keď sa­moz­rejme aj to po­máha. Je to o tom, čo máš na svo­jej vid­ličke, keď si ju vkla­dáš do úst.

Na prvý po­hľad zdravý snack môže byť ka­lo­rická bomba plná cukru.

Ochu­tené jo­gurty môžu ob­sa­ho­vať aj 30 g cukru na šesť por­cií. A to je viac cukru ako v mi­lo­va­nej zmrz­line. Sa­moz­rejme, že pri­jí­ma­nie ta­ké­hoto enorm­ného množ­stva jed­no­du­chých sa­cha­ri­dov ve­die len k obo­ha­ťo­va­niu tvojho tela o ďalší ne­že­laný tu­kový van­kú­šik.

A pri­tom je to tak jed­no­du­ché. Na­miesto pre­sla­de­ného jo­gurtu siahni rad­šej po cot­tage che­ese, pri­daj trošku ovo­cia a med, su­per sú aj chia se­miačka alebo ore­chy, ktoré ob­sa­hujú tuky pros­pešné pri chud­nutí. Bu­deš na­sý­tená vďaka veľ­kému množ­stvu biel­ko­vín, ktoré cot­tage che­ese ob­sa­huje a bu­deš sa cí­tiť fresh.

zdroj: unsp­lash.com

Čím viac cukru bu­deš jesť, tým viac a čas­tej­šie bu­deš mať chuť na slad­kosti.

Po­znáš to, je ne­deľa a je­diné, čo ti k ži­votu stačí je dobrý film a pa­kel nu­tely. Člo­vek, ktorý nemá chuť na sladké snáď ne­môže byť ani člo­ve­kom. Ale čo takto ne­siah­nuť hneď po pr­vej slad­kej po­tra­vine, ktorú máš po ruke, ale zvo­liť si niečo iné, ale tiež sladké. Nu­telu a Milku si ne­chaj na špe­ciálne uda­losti a vy­ber si niečo s oveľa lep­šími nut­rič­nými hod­no­tami. Ur­čite vy­skú­šaj prí­rodné sla­didlo sté­viu, agá­vový sy­rup, ďat­lový si­rup, ko­ko­sový cu­kor alebo jed­no­du­cho med. Uspo­ko­jíš svoju chuť na sladké a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, ne­bu­deš mať zo seba vý­čitky.

Urob si lás­ka­vosť a kúp si rad­šej hnedú ryžu. Biela ryža je to­tiž zba­vená vlák­niny, ktorá spô­so­buje to, že sa cí­tiš na­sý­tená a tiež je zba­vená veľ­kého množ­stva zdra­viu pros­peš­ných an­ti­oxi­dan­tov. Väč­šina ka­ló­rií ob­sia­hnu­tých v bie­lej ryži po­chá­dza z kar­bo­hyd­rá­tov, to zna­mená, že po jej zje­dení bu­deš za chvíľu hladná znova. Tak­tiež sa ti zvy­šuje hla­dina cukru v tele. To má za ná­sle­dok, že sa cí­tiš una­vená, hladná a hľa­dáš, čo také by si mohla ešte zjesť.

Keep calm a pi kávu bez cukru.

Káva je pre mno­hých po­te­še­nie, ale aj tu exis­tuje li­mit, čo sa týka príjmu ko­fe­ínu za je­den deň. V opti­mál­nych množ­stvách ti môže po­môcť aj s re­duk­ciou váhy. Väč­šina spa­ľo­va­čov má práve ko­feín ako hlavnú zložku. Hor­šie než pre­švi­hnu­tie den­nej dávky ko­fe­ínu je, keď si pri­dáme do kávy zmrz­linu, smo­tanu a cu­kor. Ľu­ďom, ktorí pijú len fra­pu­čínka, ka­pu­čínka a ka­ra­me­lové la­téčka príde oby­čajná káva veľmi tr­pká. Keď si pri­dá­vaš všetky tieto veci do kávy, je to ako keby si sa­mej sebe ho­vo­rila, že ten ja­ho­dový do­nut je ako čerstvé ovo­cie.

zdroj: unsp­lash.com

Ustráž si svoje smo­ot­hie.

Smo­ot­hies sú jedna z tých vecí, ktoré majú veľký po­ten­ciál byť su­per zdravé, ale ve­ľa­krát sa zvrhne. Mnoho smo­ot­hies, ktoré sa tvá­ria, že sú fat free, glu­ten free a všetko free, majú to naj­hor­šie zlo­že­nie. Sú v nich pop­ri­dá­vané in­gre­dien­cie ako pl­no­tučná smo­tana alebo do­konca zmrz­lina. Je dobré vždy si od­kon­tro­lo­vať zlo­že­nie.

Aj pri smo­ot­hies platí, že keď si ich uro­bíš sama, sú naj­lep­šie. Po­trvá to krat­šie, ako uva­re­nie sáč­ko­vej po­lievky. Ne­pot­re­bu­ješ na to žiadne ex­tra od­šťa­vo­vače. Stačí ti oby­čajný mi­xér. Zmie­šaj na­prí­klad ma­liny, ču­čo­riedky (môžu byť aj mra­zené), avo­kádo a baby špe­nát, na osla­de­nie stačí ba­nán a pri­daj tro­chu vody alebo mlieka. Za­šej­kuj a máš skvelé, zdravé, nut­rične bo­haté ra­ňajky, ktoré ťa udr­žia fit.

Skús si tieto tipy osvo­jiť aj ty a vý­sledky na seba ur­čite ne­ne­chajú dlho ča­kať. Dr­žím palce!

Komentáre