S tý­mito re­cep­tami mô­žeš znova do svojho ži­vota pri­niesť slad­kosti, bez toho, aby si sa­bo­to­vala svoje fit­ness ciele. Tieto vy­so­kop­ro­te­ínové a níz­ko­sa­cha­ri­dové ko­láče ti za­ženú chuť na sladké bez toho, aby si ich ne­skôr vi­dela na svo­jich bo­koch alebo bru­chu.

FUDGE PRO­TE­INE BRO­WNIES

Za­budni na všetko, čo si ve­dela o bro­wnies. Tento re­cept ich po­súva na úplne iný le­vel. Keď ich ochut­náš , ani ne­po­cí­tiš, že sú tam po­u­žité nut­rične bo­haté čierne fa­zule. Ak však z ne­ja­kého dô­vodu ne­zne­sieš fa­zule, po­kojne ich na­hraď slad­kými ze­miakmi. Po­tom bude sta­čiť pre­dĺžiť pe­če­nie o pár mi­nút.

 

kol

In­gre­dien­cie

 • čo­ko­lá­dový pro­teín 60g
 • agá­vový sy­rup alebo sté­via (do­slaď podľa chuti)
 • ne­sla­dené ka­kao 1/3 hrn­čeka
 • štipka soli
 • čierne fa­zule 1 hrn­ček
 • bielka ½ hrn­čeka
 • ko­ko­sový olej 2 po­liev­kové ly­žice
 • va­nil­kový ex­trakt 1 po­liev­ková ly­žica

Na vrch mô­žeš po­u­žiť čo­ko­lá­dové kúsky, ore­chy alebo su­šené ovo­cie podľa chuti.

1.Pred­hrej rúru na 180 stup­ňov. Čierne fa­zule ohrej 30 se­kúnd v mik­ro­vlnke . Vlož ich do mi­xéra a vy­mi­xuj do­jemna. Mô­žeš ich roz­pu­čiť aj vy­dlič­kov ale pri­prav sa na menší tré­ning rúk.

2.Ko­ko­sový olej roz­pusti v mik­to­vlnke pri­daj bielka a všetko to  roz­mie­šaj s čier­nymi fa­zu­ľami

3.V dru­hej ná­dobe zmie­šaj všetky su­ché in­gre­dien­cie. Tie po­tom pri­daj do fa­zu­ľo­vej zmesy a pri­daj po­lo­vicu dávky čo­ko­lá­do­vých kús­kov alebo ore­chov (zo­sta­tok po­u­ži­ješ na vrch)

4.Do vy­mas­te­nej formy mas­lom alebo ko­ko­so­vým ole­jom na­lej celú zmes a peč 15-20 mi­nút, keď do ko­lača za­pich­neš nôž , malo by na ňom zo­stať tro­cha cesta. Tak zo­stane ko­láč vláčny. Je dô­le­žié aby sa ne­pre­pie­kol.

5.Ne­chaj ho 15-20 mi­nút vy­c­hlad­núť . Naj­lep­šie bude ak bro­wnis ne­cháš v lad­ničke as­poň 3 ho­diny.

Nut­ričné hod­noty

1 ks bro­wnie má:

ka­ló­rie: 115

tuky: 4,2g

sa­cha­ridy: 11g

pro­teín: 11g

 

WHITE CHO­CO­LATE CRAN­BERRY PRO­TEIN BARS

Tento ko­láč je úplná bomba! Ne­ob­sa­huje žiadnu múku ani maslo. Aké je ta­jom­stvo? Muš­ká­tová tek­vica. Ak ste ju do­re­raz v ob­chode len ob­chá­dzali , je správny čas po nej siah­nuť. Je skvelá na pe­če­nie a do­dáva slad­kastú chuť.

12910197_10204916386304110_2087118227_n

In­gre­dien­cie

 • va­nil­kový pro­teín 75g
 • sla­dilo- sté­via,med alebo agá­vový si­rup podľa chuti
 • trs­ti­nový cu­kor 1 p.l
 • kyp­riaci prá­šok 1 č.l
 • štipka soli
 • práš­ková ško­rica ½ p.l
 • štipa muš­ká­to­vého orieška
 • dr­vený zá­zvor 1/8 č.l (môže ale ne­musí byť)
 • pe­čená muš­ká­tová tek­vica ¾ hrn­čeka
 • bielka 4ks
 • ko­ko­sový olej 2 p.l
 • va­nil­kový ex­trakt ½ č.l
 • kúsky bie­lej čo­ko­lády
 • su­šené brus­nice ¼ hrn­čeka

 

Po­stup

1.Pred­hrej rúru na 180 stup­ňov. Zmie­šaj všetky su­ché in­gre­dien­cie.

2.Očisti muš­ká­tovú tek­vicu a peč ju 60-90 mi­nút do mäkka pri tep­lote 180 stup­ňov.

3.Zmi­xuj tek­vicu,bielka a ko­ko­sový olej a pri­daj  ex­trakt. Vy­mi­xuj do hladka. Zmie­šaj mokré a su­ché   in­gre­dien­cie a po­riadne pre­mie­šaj. Peč 15-20 mi­nút , ak do cesta za­pich­neš nôž , malo by na ňom zo­stať tro­chu cesta.

Nut­ričné hod­noty

1ks má :

ka­ló­rie: 115

tuky: 5g

sa­cha­ridy: 11g

pro­tein: 9 g

 

CHO­CO­LATE PE­A­NUT BUT­TER PRO­TEIN BLOS­SOMS

 

Čo­ko­láda a ara­ší­dové maslo je ne­star­núca kla­sika. Tento de­sert s vy­so­kým ob­sa­hom pro­te­ínov ťa za­sýti na nie­koľko ho­dín.

12939605_10204916386904125_1494905297_n

 

In­gre­dien­cie

 • va­nil­kový pro­tein 50g
 • sla­didlo podľa vlast­ného vý­beru , dobre sa hodí ko­ko­sový cu­kor
 • ara­śí­dové maslo ¼ hrn­čeka
 • ko­ko­sová múka 2 po­liev­kové ly­žičky
 • štipka soli
 • kyp­riaci prá­šok ¼ č.ly­žičky
 • grécky jo­gurt ½ hrn­čeka
 • bielka 2ks
 • va­nil­kový ex­trakt 1/2 p.ly­žice
 • čo­ko­lá­dové kúsky 12ks

 

Po­stup

1.Pred­hrej rúru na 180 stup­ňov , zmie­šaj všetky su­ché in­gre­dien­cie a poto pri­daj všetky mokré in­gre­dien­cie. Vy­mie­šaj do hladka.

2.Na vy­mas­tený plech po­lož 2-3 cm od seba cesto po­mo­cou okrúh­lej na­be­račky

3.Peč 6-8 mi­nút a pri­naj na vrch čo­ko­lá­dové kúsky a peč ďal­šie 2 mi­núty

 

Nut­ričné hod­noty

1ks ob­sa­huje:

ka­ló­rie: 89

tuky: 4,6 g

sa­cha­ridy: 6g

pro­tein: 7g

 

ICED GIN­GERB­READ PRO­TEIN DO­UG­HNUTS

Od te­raz mô­žeš jest do­nuty bez vý­či­tiek. Tieto pro­te­ínové do­nutky majú skvelú ko­re­nisto-per­ní­kovú chuť a aj su­per tvar. Ide­álne su ku káve.

12939106_10204916383184032_710436125_n

In­gre­dien­cie

 • va­nil­kový pro­tein 60g
 • sté­via alebo iné sla­didlo podľa chute
 • ko­ko­sová múka 3 p.l.
 • kyp­riaci prá­šok ½ č.l.
 • soda bi­kar­bóna ¼ č.l.
 • štipka soli
 • práš­ková ško­rica ½ č.l.
 • dr­vený zá­zvor 1/8 č.l.
 • dr­ve­ené klin­čeky ¼ č.l.
 • pe­čená muš­ká­tová tek­vica ¾ hrn­čeka
 • bielka 2ks
 • ne­sla­dená ja­bl­ková dreň
 • čierna me­lasa 2 p.l

Na po­levu

 • va­nil­kový pro­tein 30g
 • mlieko ¼ hrn­čeka
 • ko­ko­sový olej 2 p.l.
 • sté­via 2-3 p.l. (podla chuti)
 • mand­ľový ex­trakt 1/8 č.l.

 

Po­stup

 1. Pred­hrej rúru na 170 stup­ňov . Zmie­šaj všetky su­ché in­gre­dien­cie a po­tom pri­daj všetky mokré.
 2. daj cesto do mik­ro­té­no­vého sáčka , od­strihni je­den roh a urob na vy­mas­te­nom ple­chu tvar do­natu. Peč 8-12 mi­nút.
 3. Po­kým do­naty vy­c­hladnú, vy­mie­śaj si po­levu a vy­c­hla­dené do­naty do nej po­na­má­čaj.

 

Nut­ričné hod­noty

1 do­nut má:

ka­ló­rie: 140

tuky: 5,9g

sa­cha­ridy: 9g

pro­te­íny: 13g

 

BLACK FO­REST PRO­TEIN CUP­CA­KES

Na tieto cup­caky by si ur­čite ne­ti­po­vala , že sú zdravé a plné pro­te­ínov. Vhotné sú  pred tré­nin­gom, po tré­ningu alebo ho­ci­kedy. Ni­kedy člo­vek jed­no­du­cho po­tre­buje cup­cake. Tak ne­vá­haj a vy­skú­šaj tento re­cept.

12921083_10204916383664044_316369894_n

 

In­gre­dien­cie

 • čo­ko­lá­dový pro­teín 75g
 • sté­via alebo iné sla­didlo ½ hrn­čeka
 •  ko­ko­sová múka ¼ hrn­čeka
 •  ne­sla­dené ka­kao ¼ hrn­čeka
 • kyp­riaci prá­šok ½ p.l.
 •  štipka soli
 •  ne­sla­dená ja­bl­ková dreň ½ hrn­čeka
 •  bielka 2ks
 •  mlieko ¼ hrn­čeka
 • ko­ko­sový olej 1 p.l.
 •  va­nil­kový ex­trakt ¼ p.l.
 •  mand­ľový ex­trakt p.l.
 •  višne ½ hrn­čeka

Na po­levu

 • ri­cotta 90g
 • grécky jo­gurt 90g
 • sté­via 1 p.l
 • mand­ľový ex­trakt 1/8 č.l

 

Po­stup

1.Pred­hrej rúru na 180 stup­ňov. Zmie­šaj su­ché in­gre­dien­cie a po­tom mokré . Mi­xuj do hladka.

2.Na­chys­taj si 8 ko­šíč­kov na muf­fin

3.Peč 15-25 mi­nút. Ak do ko­lača pich­neš špá­ratko, ne­malo by na ňom zo­stať cesto. Podľa toho spoz­náš že cup­cake je upe­čený. Ne­chaj vy­c­hlad­núť 15-25 mi­nút.

4.Zmie­šaj všetky in­gre­dien­cie na po­levu a os­laď podľa chuti.

 

Nut­ričné hod­noty

1 cup­cake má:

ka­ló­rie: 120

tuky: 5,2g

sa­cha­ridy: 9g

pro­te­íny: 22g

 

zdroj: bo­dy­bu­il­ding.com

Komentáre