Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s Ri­ver­park Dance School. 

Mo­nika a Ma­túš sú man­že­lia, ktorí si tan­cujú ži­vo­tom a vzde­lá­vajú v tanci aj os­tat­ných. Ta­kýto živý pá­rik len tak ho­cikde ne­stret­neš. Obaja sú z Bra­ti­slavy, kde vy­učujú po­pu­lárny ta­nec, s kto­rým za­hviez­diš na kaž­dej party či ve­čierku.

Ahojte, v Ri­ver­park Dance School vy­uču­jete po­pu­lárny ta­nec New Style Hustle, ktorý si zís­kal ob­ľubu aj vo svete. V čom je podľa vás tento ta­nečný štýl je­di­nečný?

Ma­túš: New Style Hustle je je­di­nečný v hudbe, na ktorú sa dá tan­co­vať a vo voľ­nosti, ktorú v tanci dáva obom par­tne­rom. Tan­cuje sa na klu­bovú hudbu od diska, cez house až po sú­časný pop či R’n’B. No a práve ši­roká hu­dobná škála, robí z tohto tanca uni­ver­zálny pá­rový ta­nec, ktorý si spo­ločne v páre vieš užiť a za­tan­co­vať v klube či na kto­rej­koľ­vek ta­neč­nej párty. New Style Hustle umož­ňuje vkla­da­nie po­hy­bov z iných ta­neč­ných štý­lov, či po­hy­bov/fe­e­lingu da­ného ta­neč­níka a tým vy­tvára každý ta­nec ab­so­lútne ori­gi­nál­nym a je­di­neč­ným s rôz­nou prí­chu­ťou v zá­vis­losti od páru, ktorý ho tan­cuje.

Mo­nika: A skvelé na tomto tanci je, že sa mu môže na­plno ve­no­vať kto­koľ­vek a ozaj v akom­koľ­vek veku. A v ne­po­sled­nom rade je je­di­nečný vďaka všet­kým, ktorí ho tvo­ria s nami, ko­mu­nite tu v Bra­ti­slave a ta­kisto vo svete.

zdroj: Ri­ver­park Dance School

Ako dlho sa ve­nu­jete tancu, čo vás k nemu pri­viedlo a prečo práve New Style Hustle?

Mo­nika: Obi­dvaja sa ve­nu­jeme od ma­lička tancu, Ma­túš sa od svo­jich 7 ro­kov do 18-tich ve­no­val sú­ťažne ak­ro­ba­tic­kému Rock and Rollu a mňa ro­di­čia dali do ta­neč­nej ako 4-ročnú, pre­šla som si rôz­nymi ta­neč­nými štýlmi a až som za­kot­vila pri tých street dan­co­vých. A keď sme sa dali do­kopy, hľa­dali sme ne­jakú spo­ločnú ak­ti­vitu a keďže sme sa tancu v ne­ja­kej forme ve­no­vali pred­tým obaja, tak sme si na­šli práve ta­nec. Najprv sme vy­skú­šali swin­gový ta­nec Bo­ogie Wo­ogie, od kto­rého sme sa po­tom do­stali k New Style Hustlu. Na New Style Hustle ma chy­tila jeho roz­ma­ni­tosť, ktorú po­núka, slo­boda v po­hybe, keďže ide o fre­es­ty­lový pá­rový ta­nec a hudba, na ktorú sa dá tan­co­vať. Vieš do neho vlo­žiť kus seba, či už si ta­neč­ník alebo ne­ta­neč­ník.

Ma­túš: V Rock and Rolle sa hlavne tan­cuje cho­re­o­gra­fia, ktorú máte vo­pred na­cvi­čenú. Na New Style Hustly sa mi páči práve tá voľ­nosť a kre­a­ti­vita, ktorú pri tanci dáva. Proste vás ten ta­nec baví a na­pĺňa ener­giou a nie je to iba špor­tový vý­kon.

Ak­tu­álne máme roz­be­hnutú sva­dobnú se­zónu. Ve­dia na svad­bách vaši žiaci tieto ta­nečné kroky vy­užiť?

Ma­túš: Sa­moz­rejme! Pre New Style Hustle ne­mu­síte v hudbe hľa­dať žiadne špe­ci­fické rytmy a viete si za­tan­co­vať na tak­mer všetko po­kiaľ v tom náj­dete ryt­mus, na ktorý viete krá­čať.

Mo­nika: Presne ako ho­vorí Ma­túš. Ja si mys­lím, že na svadby je New Style Hustle ide­álny práve pre jeho hu­dobnú uni­ver­zál­nosť. Ľu­dia si ho ve­dia za­tan­co­vať na hudbu, ktorú majú radi, či už by to bolo vo vlast­nej obý­vačke, na ho­dine, party, plese či svadbe. Má­vame aj sú­kromné ho­diny, kam nám cho­dia man­žel­ské páry, aby mohli hviez­diť na spo­lo­čen­ských uda­los­tiach.

zdroj: Ri­ver­park Dance School

Ne­vadí, ak nie­kto príde na ho­dinu ako úplný za­čia­toč­ník?

Mo­nika: Vô­bec to ne­vadí! Máme taký mix ľudí, ktorí sa tancu ve­no­vali alebo ve­nujú a po­tom veľa aj ta­kých, ktorí sú v tanci úplní “fres­heri” za­čia­toč­níci . Každý sme iný a inou rých­los­ťou sa učíme, preto sa sna­žíme pri­stu­po­vať na ho­di­nách čo na­jin­di­vi­du­ál­nej­šie ku kaž­dému, ako sa len dá. Všetky naše ho­diny sú ot­vo­rené pre kaž­dého a keďže učíme dvaja, vždy sa je­den z nás vie ve­no­vať aj úpl­nému za­čia­toč­ní­kovi. Hlavne sa ne­treba báť, tan­co­va­ním a tré­nin­gom sa to po­stupne všetko na­chytá na kaž­dého.

Ľu­dia sa do Ri­ver­park Dance School ča­sto­krát prídu aj za­ba­viť a ob­ja­viť niečo nové. Čo za­žijú na ho­dine New Style Hustle?

Ma­túš: Ur­čite si vy­skú­šajú niečo nové a iné. Na­ším cie­ľom nie je na­učiť vás 5 kro­kov a 1 va­riačku. Na­ším cie­ľom je na­učiť vás ko­mu­ni­ko­vať so svo­jim ta­neč­ným par­tne­rom tan­com, na­vzá­jom si dá­vať pries­tor, vní­mať sa a dô­ve­ro­vať je­den dru­hému. To, že pri­tom ro­bíme na­vyše spo­ločný krok je bo­nus.

Mo­nika: Ma­túš to stručne krásne zhr­nul, ale predsa to trošku roz­pí­šem. Naše NSH ho­diny sú v tom iné, že sa ne­za­me­ria­vame na uče­nie cho­re­o­gra­fie, ale sna­žíme sa ľudí na­učiť pre­dov­šet­kým správ­nej tech­nike ve­de­nia (le­a­ding/fol­lo­wing).

Bežná ho­dina pre­bieha zhruba takto: na za­čiatku sa spo­ločne ro­zoh­re­jeme rôz­nymi cvi­če­niami na fo­ot­work “ba­sic step” a sty­ling, ná­sledne sa za­me­riame na kon­krétny nový move/fi­gúru, s kto­rou už ďa­lej pra­cu­jeme. Čo naj­de­tail­nej­šie si všetko vy­svet­líme a po­tom si ho už každý pár svo­jím tem­pom skúša. My si po­stupne všet­kých pre­chá­dzame a osobne po­mô­žeme kaž­dému, aby sa na konci ho­diny cí­til v da­nom move/fi­gúre kom­for­tne. A hlavne chceme, aby sa každý za­ba­vil a od­chá­dzal s úsme­vom na tvári. 🙂

zdroj: Ri­ver­park Dance School

Obi­dvaja ste z Bra­ti­slavy, kam radi cho­díte a ktoré miesta sú pre vás je­di­nečné?

Ma­túš: Máme veľmi radi Staré Mesto a to kon­krétne ná­mes­tie pred Sta­rou trž­ni­cou, či náb­re­žie Du­naja. Top je aj Sad Janka Kráľa. Po­čas leta si tu s ob­ľu­bou cho­die­vame za­ja­mo­vo­vať s na­šimi Hust­lermi.

Mo­nika: A veľmi máme radi aj Kar­lo­veské Ra­meno. Od­tiaľ máme po­sledné spo­ločné chvíle pred na­šou svad­bou a veľmi radi si tu spra­víme pre­chádzku. Bra­ti­slava ma plno krás­nych miest a som si istá, že o nie­kto­rých ešte ani s Ma­tú­šom ne­vieme.

Ako ste spo­me­nuli, New Style Hustle je pá­rový ta­nec, môžu na ho­dinu prísť aj jed­not­livci?

Ma­túš: Prek­va­pivo väč­šina ľudí k nám na ho­dinu prídu ako jed­not­livci a na ho­dine si nájdu ta­neč­ného par­tnera, takže áno ví­taní sú aj jed­not­livci, ale prísť v páre je vždy vý­ho­dou. New Style Hustle patrí me­dzi tzv “so­cial dance”, čo zna­mená, že na ho­dine sa par­tneri na­vzá­jom strie­dajú tak, aby si mo­hol a ve­del za­tan­co­vať každý s kaž­dým.

Čo by ste chceli od­ká­zať všet­kým, ktorí vá­hajú nad náv­šte­vou va­šich ta­neč­ných ho­dín, prí­padne sa chcú na­učiť tan­co­vať?

Ma­túš: Ak máte radi hudbu, klepká vám no­hou alebo prs­tami, keď po­ču­jete dobrý song, tak po­tom ne­máte čo rie­šiť a príďte to vy­skú­šať.

Mo­nika: Sú­hla­sím so svo­jím man­že­lom 🙂 Stačí sa len od­hod­lať a prísť, my sa o zvy­šok s ra­dos­ťou po­sta­ráme.

Komentáre