Možno si to ani ne­uve­do­mu­jeme, ale každá z nás máme ta­nec v sebe. Či už tan­cu­ješ ako pro­fe­si­onálka alebo nie­kde na párty.. Táto vá­šeň sa proste v tebe ukrýva. Spoz­náš to hlavne vtedy, ak po­čú­vaš práve tú svoju ob­ľú­benú pie­seň a stačí, že tá ťa do­káže rozp­rú­diť.  Jasné, nie každý je ta­nečný typ od prí­rody, no po­ve­dzme si na ro­vinu, doma tan­cuje každý.

Ta­nec je čin­nosť, pri kto­rej všetko zmizne, po­hltí ťa a zrazu si len ty a hudba. Je to niečo čím vy­jad­ru­jeme to, akí sme. Či už si vy­be­rieš typ ako sú Hip – Hop, Street Dance, brušné tance, La­tino dance, Tango, mo­derné tance , je to jedno, pre­tože je to len o hudbe a po­hy­boch.

V dneš­nej dobe je množ­stvo hu­dob­ných kli­pov, v kto­rých majú účin­ku­júci ta­neč­níci pre­pra­co­vané cho­re­o­gra­fie. No koľko z nich má v sebe na­ozaj vá­šeň? Koľko z nich na­ozaj mi­luje ta­nec? V te­le­ví­zii to možno vy­zerá at­rak­tívne a pô­so­bivo, no keby sme ich stretli osobne, tú vá­šeň, by sme z nie­kto­rých ne­cí­tili.pexels-photo-175659photo: pe­xels.com

Od ma­lička som na zá­klad­nej škole tan­co­vala mo­derné tance, no ďa­leko som to ne­do­tiahla. V ne­skor­šom veku som sa pri­hlá­sila na kurz La­tino dance a to ma po­hl­tilo. Mi­lu­jem La­tin­sko – ame­rické skladby, spe­vá­kov, ta­neč­ní­kov a všetko, čo je s tým spo­jené. Rada nav­šte­vu­jem kluby s touto te­ma­ti­kou a sna­žím sa po­cho­piť ich men­ta­litu. Keď ich sle­du­jem, cí­tim z nich ob­rov­skú vá­šeň.

Nie je to o tom, že majú per­fektne na­cvi­čenú cho­re­o­gra­fiu, ale o tom, že hudbu cí­tia a ne­chajú sa ňou uná­šať. Tie ladné po­hyby s kriv­kami ce­lého tela, to je niečo ne­opí­sa­teľné.  Mys­lím, že bu­deš so mnou sú­hla­siť, ak po­viem, že tento druh tanca je naj­váš­ni­vejší.  Ne­tvr­dím, však, že nie­kto to ne­cíti inak.

Keď sa do­sta­neme k tomu, že nám ta­nec pro­spieva nie­len fy­zicky, ale aj du­ševne, prí­deme na to, že je to úžasná forma, ako spo­jiť telo a dušu. Po­znáš ten po­cit, keď si len tak ráno ces­tu­ješ au­tom či au­to­bu­som do školy, alebo do práce a pus­tíš si hudbu? Ur­čite áno! To je presne to, čo sa ti sna­žím vy­svet­liť. Keď iba oby­čajný zvuk vie tak po­môcť na­šej duši, že nás na­prog­ra­muje na úplne inú ná­ladu, tak čo po­tom do­káže ta­nec? Na­do­puje ťa ešte viac!

69fa30480d266ae69dad7fe584bccd53

foto: pin­te­rest.com

Skúsme expe­ri­ment 🙂 Pri najb­liž­šom zá­chvate zlosti, ne­ga­tív­nej ná­lade, alebo únave sa proste len po­stav, za­tvor sa do izby, daj si slú­chadla a po­čú­vaj hudbu. Pop­ri­tom sa ne­za­budni po­sta­viť a tan­cuj ako sa ti len chce. Či bu­deš tan­co­vať dobre, alebo nie, na tom ne­zá­leží, veď predsa ne­sto­jíš pred veľ­kou po­ro­tou. No už te­raz ti ga­ran­tu­jem, že po pol ho­dinke, nie­lenže spá­liš tie nech­cené ka­ló­rie, ale hlavne sa tvoja duša uvoľní, zre­ge­ne­ruje a všetko zlé, čo v tebe je, od­íde.

Od­po­rúča sa opa­ko­vať!

Komentáre