Za­sta­vila si sa a ob­zrela sa okolo seba v po­sled­ných dňoch? Ak áno, čo si vi­dela? Asi si si všimla, že svet okolo teba sa mení oveľa rých­lej­šie než pred­tým. No je veľmi otázne, aký majú vplyv tieto zmeny na našu Zem. Aj keď si to často ani ne­uve­do­mu­jeme, každý z nás svo­jimi činmi ovplyv­ňuje svoje oko­lie. Ako bude vy­ze­rať naša pla­néta o pár ro­kov je len na nás. Preto by sa každý mal za­mys­lieť nad svo­jím ži­vot­ným štý­lom a zvo­liť cestu, ktorá bude mať po­zi­tívny do­pad nie len na nás, ale aj na naše oko­lie. Toto je pár rád, ako za­čať žiť eko­lo­gic­kej­šie.

Ber len toľko, koľko po­tre­bu­ješ

Zá­kla­dom eko­lo­gic­kej­šieho ži­vot­ného štýlu je brať len toľko koľko na­ozaj po­tre­bu­jeme. Na tom že bu­deš še­tr­nej­šia predsa nič ne­bolí. V pr­vom rade pros­pe­ješ na­šej pla­néte, ale aj svo­jej pe­ňa­ženke. Šet­riť ne­zna­mená tr­pieť, nie­kedy je me­nej viac.

zdroj: Photo by Mar­kus Spiske tem­po­rausch.com from Pe­xels

Photo by Mar­kus Spiske tem­po­rausch.com from Pe­xels

Ob­le­če­nie – vsaď na kva­litu

Tiež sa ti nie­kedy stáva, že máš plnú skriňu, ale aj tak ne­máš čo na seba? Mys­lím, že ne­jedna z nás má v šat­níku veci, ktoré ani ni­kdy ne­mala ob­le­čené. Snáď všetci no­síme rad­šej kúsky, ktoré sú kva­lit­nej­šie a dobre vy­ze­rajú, než ne­prí­jemný ma­te­riál, ktorý sa rýchlo trhá. Prečo po­tom ku­pu­jeme toľko ob­le­če­nia, keď ho ani ne­pot­re­bu­jeme? Je to ľud­ská hlú­posť. Chceme mať čo naj­viac, za čo naj­me­nej. Rad­šej in­ves­tujme do drah­ších kús­kov, ktoré boli vy­ro­bené za ľud­ských pod­mie­nok.

Kva­litná koz­me­tika

Po­ve­dzme si pravdu. Veľmi malé množ­stvo žien po­zerá pri kúpe koz­me­tiky na to či boli dané pro­dukty tes­to­vané na zvie­ra­tách. Nie­kedy si ne­uve­do­mu­jeme, ako im tým ub­li­žu­jeme. Veď zviera je predsa živé stvo­re­nie. Ako pri ob­le­čení, tak aj pri koz­me­tike platí, že kva­lita je lep­šia. Ne­buďme bez­citní a ne­uva­žujme len nad ce­nov­kou, pre­tože živý tvor má väč­šiu hod­notu než vec. 

In­ves­tujme do na­šej kra­jiny

Mô­žeme byť vďačné, že naša kra­jina pro­du­kuje mnoho kva­lit­ných pro­duk­tov za pri­ja­teľné ceny. Do­vá­ža­nie nie­len škodí ovzdu­šiu, ale aj zne­čis­ťuje mo­ria a pro­du­kuje nad­by­točný od­pad. Vážme si všetko, čo nám Slo­ven­sko po­núka. Ku­pujme do­máce vý­robky a pod­porme tým našu kra­jinu, naše mo­ria, našu Zem. 

Re­cyk­luj!

Ne­mys­lím tým iba smeti. Re­cyk­lo­vať mô­žeme množ­stvo rôz­nych vecí. Na­prí­klad aj ob­le­če­nie, ná­by­tok a ne­smieme za­bú­dať ani na jedlo. Aj keď sa to nezdá, často ku­pu­jeme po­tra­viny, ktoré na­po­kon vy­ho­díme. Všetci sme si rovní a všetci máme rov­naké právo jesť aj žiť. Uve­dom si, že jedlo nie je sa­moz­rej­mosť. Je to niečo, začo by sme mali byť všetci vďační. 

zdroj: Photo by Lisa Fo­tios from Pe­xels

Photo by Lisa Fo­tios from Pe­xels

Šír myš­lienku eko­lo­gic­kého ži­vota a za­čni od seba. Je­den člo­vek pla­nétu ne­za­chráni, ale spolu máme silu zme­niť tento svet. Ob­klo­puj sa preto ľuďmi, ktorí majú chuť niečo zme­niť. S týmto člán­kom ako aj so ší­re­ním eko­lo­gic­kej myš­lienky mi po­mohla moja naj­lep­šia ka­ma­rátka. Pr­wtože spolu do­ká­žeme viac.

Komentáre