Je­den z naj­väč­ších oka­mi­hov v ži­vote ľudí je svadba. Nie­ktorí ľu­dia v man­žel­skom vzťahu stra­tia ilú­zie, iní za­ží­vajú nové a prí­jemné si­tu­ácie. Každý vzťah má iný prí­beh. Aj o tom sú tieto ilus­trá­cie 🙂

2 8 1 7 6 5 4 3

Komentáre