Drahý môj, chcela by som ti niečo po­ve­dať. Alebo skôr na­pí­sať. Veľmi si ťa vá­žim! Vá­žim si to, že si vždy bol so mnou v ťaž­kých chví­ľach, dr­žal ma za ruku a upo­ko­jo­val, že všetko bude v po­riadku. Ce­nila som si i to, že si si ma vždy za­stal a ve­del o mne ho­vo­riť tie najk­raj­šie veci, ktoré by som bez teba ni­kdy o sebe ne­po­ve­dala. Tvoje ob­ja­tia ma uis­ťujú, že je o mňa po­sta­rané a že nie­komu na mne sku­točne zá­leží.

Ne­po­znám kraj­šie strá­venú noc, ako za­spá­vať v Tvo­jom ná­ruči. Ne­po­znám kraj­šie ráno, ako sa zo­bú­dzať vedľa Teba. Ďa­ku­jem Ti za Tvoju lásku, za Tvoj úsmev, ktorý mi je ener­giou na celý deň, ďa­ku­jem Ti za Tvoje bozky, kto­rými za­kaž­dým ro­zo­chve­ješ všetky bunky môjho tela, ďa­ku­jem Ti za každé ob­ja­tie,ono mi do­dáva is­totu, že spolu zvlád­neme krásne pre­žiť po­zem­ský svet. Možno by som mala na­pí­sať ,že si moje všetko, no sna­žím sa žiť i svoj ži­vot, ktorý mi­lu­jem.

unsp­lash.com

Mi­lu­jem ťa ce­lého, aký si. Ako sa sprá­vaš, ako sa vieš za­cho­vať ako chlap, ako ma po­zorne po­čú­vaš a chrá­niš si ma. Mám ra­dosť, že si tak dobre roz­umieš s mo­jimi pria­teľmi a ro­di­nou. Ob­di­vu­jem ťa za to, že ne­od­cu­dzu­ješ a ne­oho­vá­raš. Ďa­ku­jem Ti, že máš so mnou tr­pez­li­vosť, keď ju ani ja už ne­mám.V mo­jom ži­vote si istý druh zá­zraku, po­mo­cou Teba som spoz­nala svoje pravé ja, vždy si mi bol opo­rou a po­má­hal si mi pl­niť svoje sny. Chá­pal si, že som po­tre­bo­vala byť sama alebo som na pár dní ušla z kra­jiny, aby som isté veci pri­jala a po­cho­pila.

Chcem, aby si ve­del, že som tu stále pre Teba, že Ti chcem po­môcť a veľmi rada Ťa vy­po­ču­jem. Chcem, aby si aj ty mňa vní­mal ako oporu, aby si sa ra­do­val z mo­jej prí­tom­nosti a ve­del, že po tvo­jom boku stojí silná a se­ba­ve­domá žena, ktorá je hrdá na svojho muža!

Od­pusť mi, keď nie­kedy ro­bím chybu. Viem, že som žena a nie vždy si ju pri­znám. Od­pusť mi moje ná­lady, pro­sím. Viem, že moje cho­va­nie si na­ozaj ne­za­slú­žiš.

pe­xels.com

Mi­lu­jem to, že viem, že pri mne stojí skvelý muž, ktorý si je ve­domý lásky a ktorý mi­luje lásku, takú ozaj­stnú. Ktorý je rád „gen­tle­ma­nom“ a váži si ženy. Zbož­ňu­jem na Tebe i to, že ne­máš prob­lém vy­jad­riť svoje city a neh­ráš to na ne­do­stup­ného.

Nie vždy sme ku sebe lás­kaví a ho­vo­ríme si slová, na ktoré sme hrdí. Vieme byť i veľmi se­beckí, pa­no­vační, ma­jet­nícki a zlí. Ob­čas za­bú­dame, čo je to sku­točná láska a ne­skôr na ňu ne­ve­ríme. Mys­líme si, že sme iba jedny z mno­hých a náš vzťah prejde do zá­huby. Nie­kedy i po­chy­bu­jeme o ci­toch k tomu dru­hému a sme si ne­istí. Ob­čas si po­tre­bu­jeme od seba dať čas a na­čer­pať svoje sily zvlášť. Ob­čas po­tre­bu­jeme po­cho­piť, ako je­den dru­hému chý­bame.

Pre­ko­nali sme mnoho uda­lostí, bo­les­tivé slová dru­hých, ale spolu sme boli sil­nejší a odol­nejší voči kru­tej re­a­lite.

Preto Ti Ďa­ku­jem. Vá­žim si ťa.

Ne­vzdá­vame sa i cez to všetko.

Preto mi­lu­jem Ťa mi­lo­vať !

Tvoja K.

P.S.: Stále Ťa mi­lu­jem ako aj na za­čiatku

Komentáre