Drahý môj pria­teľ

Možno si prek­va­pený z toho, že sa ti ešte po tom všet­kom ozý­vam a sna­žím sa ťa skon­tak­to­vať, ale me­dzi nami je veľa ne­vy­po­ve­da­ných slov, ktoré som ti ne­stihla po­ve­dať. Ne­oča­ká­vam od teba od­po­veď, ne­oča­ká­vam, že sa opäť stret­neme a po­roz­prá­vame sa. Jed­no­du­cho chcem, aby si ve­del moje vy­svet­le­nie.

Ho­vorí sa, že ako­náhle pre­sta­neme po nie­čom tú­žiť, do­sta­neme to. V mo­jom prí­pade to bola láska. Láska od teba.

zdroj: pe­xels.com

Trvalo mi dlho, kým som sa vy­rov­nala sama so se­bou a za­čala som sa mi­lo­vať. Uzav­rela som sa do seba a sna­žila sa uspo­ria­dať si svoje myš­lienky. Nech­cela som ni­koho, kto by stál po mo­jom boku, mo­hol ma mi­lo­vať, po­má­hať mi, keď som to po­tre­bo­vala. Mo­jou túž­bou ne­bolo za­mi­lo­vať sa a do­stá­vať od nie­koho lásku. Ale ty akoby si to všetko ig­no­ro­val a aj na­priek tomu si sa o mňa za­čal zau­jí­mať. Spo­čiatku som si mys­lela, že sme boli iba ľu­dia, ktorí sa často stretnú na ulici, v po­tra­vi­nách alebo na pre­chádzke. Pri­pa­dal si mi ako chlap, kto­rého je­di­ným cie­ľom bolo udr­žia­vať kon­takt zo sluš­nosti, nič iné som za tým ne­hľa­dala. Nech­cela som za tým vi­dieť nič iné, pre­tože by som ne­bola schopná opä­to­vať ti city.

Ako čas ply­nul, uká­zal si mi, že o mňa sto­jíš. Ku­po­val si mi kvety, ktoré som vždy poc­tivo dá­vala do vázy a pekne ti za nich po­ďa­ko­vala. Skla­dal si mi básne o ži­vote, spie­val si mi pes­ničky a ro­zo­smie­val si ma, keď mi bolo do plaču. Za to všetko ti však ďa­ku­jem.

zdroj: pe­xels.com

Áno, je to aj moja vina. Skoro každé tvoje po­zva­nie, o kto­rom som si mys­lela, že to bude čisto ka­ma­rát­sky strá­vený čas, som pri­jala a dá­vala som ti šance na to mys­lieť si, že by som ti mohla lásku opä­to­vať. Do­vo­lila som ti mys­lieť si, že cí­tim to isté a chcem niečo viac ako len ka­ma­rát­stvo. A to mi, môj drahý pria­teľ, od­pusť, pre­tože som si až prí­liš ne­skoro uve­do­mila, čo mohli moje slová zna­me­nať.

Nech­cem od teba to, aby si sa na mňa znova usmie­val, keď ma nie­kde uvi­díš. Nech­cem, aby si sa mi ešte po­zdra­vil alebo ma po­zval na ve­čeru. Chcem sa ti len za to všetko ospra­vedl­niť. Strach z lásky ma na­pl­nil na­toľko, že som ne­mohla nor­málne roz­mýš­ľať a do­vo­liť ti byť mo­jím par­tne­rom v ži­vote. Je mi to ľúto. 

S po­zdra­vom
Tvoja bý­valá pria­teľka

Komentáre