Drahá žena, drahé dievča,

viem. Máš strach z lásky a ne­ve­ríš na ňu. Už dosť bolo bo­lesti, sĺz a smútku. Uzav­rela si svoje srdce, dala naň zámky a ne­mys­líš si, že sa tak skoro nie­kto nájde, kto by na­šiel kľúče od tvojho srdca a odo­mkol zámky. Ne­vy­čí­tam ti to. Máš na to právo. Ča­sto­krát sa skla­meme a ne­máme chuť sa do nie­čoho no­vého púš­ťať. Naše hod­noty a naše pre­sved­če­nia nám to jed­no­du­cho ne­do­vo­lia. Ver však, že ur­čite sa raz nájde nie­kto, kto sa bude sprá­vať k tebe s re­špek­tom a s po­ko­rou. Nie­kto, kto bude vďačný za čas strá­vený s te­bou. Ve­ľa­krát sa nám stane, že sa za­mi­lu­jeme a máme ob­rov­ské oča­ká­va­nia. Po­tom sme smutné, chceme na všetko rýchlo za­bud­núť a po­su­núť sa ďa­lej. Av­šak nie­kedy to nie je správne. Veci mu­síme pri­jať, nie od nich ute­kať.

unsp­lash.com

Máš plné právo sa hne­vať na všetko a všet­kých. Máš plné právo byť smutná. No to, že v ži­vote te­raz ne­máš nie­koho, kto by ťa uro­bil šťast­nou, ne­zna­mená, že mu­síš byť ne­šťastná sama so se­bou. Celý ži­vot sme v pod­state sami. Prečo teda nie sme tou naj­lep­šou spo­loč­nos­ťou sami pre seba? Je­diná osoba, s kto­rou bu­deš navždy si ty, drahá moja. Preto si váž samú seba, ne­po­chy­buj o sebe a snaž sa byť pre seba naj­lep­šou spo­loč­nos­ťou. Ak te­raz vieš, že nie si pri­pra­vená mať vzťah s nie­kým iným, vy­tvor si vzťah sama so se­bou. Kedy si sa na­po­sledy po­chvá­lila za niečo alebo od­me­nila? Mi­luj ži­vot sama so se­bou. Máš okolo seba skve­lých pria­te­ľov a ro­dinu.

Ne­mu­síš byť preto smutná, ak mo­men­tálne ni­koho ne­ľú­biš. To ne­zna­mená, že už ni­kdy ne­príde do tvojho ži­vota ni­kto, koho by si ve­dela mi­lo­vať úp­rimne. Si mladá a preto ne­buď skla­maná z lásky.

pe­xels.com

Pro­sím, ne­strá­caj ná­dej v kraj­šie zaj­trajšky. Pro­sím, ne­ho­vor, že pravá láska ne­exis­tuje a že každý ťa len vy­užíva. Ver v lásku. No naj­skôr sa nauč mi­lo­vať samú seba. Len tak mô­žeš úp­rimne mi­lo­vať jed­ného dňa nie­koho iného. Láska je tr­pez­livá a preto buď tr­pez­livá aj ty. Ver v ňu a uvi­díš, že raz príde do tvojho ži­vota vtedy, keď to bu­deš naj­me­nej ča­kať.

Tá láska bude ne­za­bud­nu­teľná. Ver mi.

Komentáre