…pre­tože nie­kedy to ži­vot za­riadi po svo­jom. Ob­čas po­tre­bu­jeme čas a skú­se­nosti. Veľmi veľa času a skú­se­ností. Tak veľa, akoby nás ni­kdy v ži­vote ne­na­padlo. Nie­kedy je ťažké zis­tiť ako vy­zerá ozaj­stná láska, sku­točná bo­lesť, ne­ko­nečné pria­teľ­stvo. Ni­kdy to ne­bude rov­naké ako u Tvo­jej ka­ma­rátky či zná­meho. Nedá sa po­ve­dať čo je presne to jedno a sku­točné. V ži­vote kaž­dého člo­veka je to in­di­vi­du­álne. Ne­po­rov­ná­vaj sa.

Mám osem­násť ro­kov. Je to veľa alebo málo? To už ne­chám na Tebe. Aj keď som si za ten čas pre­šla vše­li­čím, ne­do­vo­lím si tvr­diť, že viem o čom je ži­vot. Áno, do­stala som zo­pár rán. Aj nie­koľko me­nej prí­jem­ných skú­se­ností. Vždy som ve­rila, že ak dve duše pat­ria k sebe, je jedno čo všetko ich roz­delí, aj tak na­ko­niec skon­čia spolu.

Mys­lím si, že ni­kdy ne­zis­tíme ako ži­vot sku­točne fun­guje. Každý má svoju vlastnú fi­lo­zo­fiu. Tak je to naj­lep­šie. Ve­ľa­krát som pla­kala za ľuďmi, ktorí od­išli. Na­šťas­tie len pár­krát to bol ten ko­nečný od­chod do neba. Alebo nebo ne­exis­tuje? Te­raz je ale čas na ľudí, ktorí od­išli pre­tože chceli. Nie do neba ale inde. Na­prí­klad do­mov alebo tak. Možno to bola veľká láska a skon­čila sa tak náhle. Možno to bolo ob­ja­ve­nie mo­jich ko­re­ňov no stihli sa stra­tiť v zlomku se­kundy. Vždy to bolí. Nedá sa po­ve­dať kedy me­nej a kedy viac. Od­lišné od­tiene bo­lesti.

#go­als @mia­mia­mine ✔️

A post sha­red by @ wo­man__re­vo­lu­tion on

Je­diné, čo ma v ta­kých mo­men­toch drží nad vo­dou je presne viera v tie duše, ktoré k sebe pat­ria. Ideme tomu ve­riť spo­ločne? Tú bo­lesť to ne­zmierni. Ne­uľahčí stratu. Ale ne­opí­sa­teľ­ným spô­so­bom po­môže. Má­ličko ale predsa.

#body @gym­life_li­fes­tyle_ ✔️

A post sha­red by @ wo­man__re­vo­lu­tion on

Ne­boj sa. Oni sa vrá­tia. Raz. Ur­čite. A ak nie, po­tom to má do­zaista svoj dô­vod. Alebo je to len veta, ktorá nám má, akože po­môcť?

Viac mo­jich člán­kov si mô­žeš pre­čí­tať na mo­jom osob­nom blogu http://www.by­riush.sk

Komentáre