Stalo sa. Svet ovládlo choré „čosi“, ktoré núti mladé diev­čatá mys­lieť si, že ni­kdy ne­budú dosť dobré. Pris­pô­so­bujú sa dobe, ak nie­ktorá z nich ne­drží krok, ne­za­padá. Z mód­nych ča­so­pi­sov sa im predsa mi­hajú do­ko­nalé diev­čatá, ktoré ani ob­lú­kom ne­pri­po­mí­najú ich vlastný od­raz v zrkadle, ob­ľú­bené ce­leb­rity na Ins­ta­grame po­stujú fotky, kde sa krá­sou pri­bli­žujú skôr an­je­lom než ľud­ským by­tos­tiam a v ča­so­pise ste práve vi­deli mo­delku v plav­kách, ktorá má možno po­lo­vicu z ich ste­hien. Niečo je predsa zlé vo mne! Málo sa sna­žím, žia­den chla­pec so mnou ni­kdy ne­os­tane, ak hneď ne­zač­nem jed­nať!

Na­ivné myš­lienky sa im pre­mie­tajú v hlave ako film na plátne, nechcú do­priať po­kojný spá­nok. A pri­tom úplne zby­točne. Po­kojne spite, milé diev­čatá, ak by ste to­tiž dané osoby vi­deli v re­a­lite, prav­de­po­dobne by ste ich ani ne­spoz­nali!

Plo­ché bru­cho, plný de­kolt, husté, dlhé vlasy. Zo­vrie nám srdce, ak toto všetko vi­díme v kom­bi­ná­cii na fotke v jed­nej osobe. Tie múd­rej­šie ve­dia, aké množ­stvo pod­fu­kov a pri­kráš­ľo­va­nia sa za tým ukrýva. Ti­tulky ča­so­pi­sov sa vy­ží­vajú v čo naj­väč­šom množ­stve re­tu­šo­va­nia a pri­kráš­ľo­va­nia, majú efekt takz­va­ného „stroja času“, kedy ve­dia z 50-roč­nej ženy vy­kúz­liť zrelú trid­siat­ničku alebo na­opak, z oby­čaj­nej 17-roč­nej diev­činy umelo vy­tvo­renú ženu nad 25 ro­kov.

pe­xels.com

Ďal­šou fun­kciou je hra na scho­vá­vačku, ktorá sa týka väč­ši­nou pl­n­ších žien. Fo­to­graf vie hravo od­strá­niť otázku po­dob­nej:,, Kam zmizla moja ce­lu­li­tída?“. Sna­žia sa nám na­silu vo­trieť do hlavy myš­lienky, že len ženy s úz­kym pá­som a za­dkom ako Kim Kar­das­hian sa môžu v dneš­nej dobe po­va­žo­vať za ideál krásy.

Tie os­tatné ne­majú šancu. Sú o tom be­z­o­hľadne pre­sved­čení bez ohľadu na to, aký do­pad to má mladé diev­čatá, me­dzi ktoré pat­rím aj ja. Ani ne­spo­čí­tam, koľ­ko­krát som sa cí­tila na­nič presne kvôli tomu, že všade okolo mňa čí­hala ne­re­álna „do­ko­na­losť“, ktorá sa mi vy­smie­vala priamo do tváre s veľ­kým za­dos­ťu­či­ne­ním. Do­nú­tila ma ro­biť veci, na ktoré som u seba do­vtedy ne­bola zvyk­nutá.

pe­xels.com

Za­čala som sa inak ob­lie­kať, inak sprá­vať, chvela som sa už len pri po­mys­lení na ne­zdravé jedlo a na to, že by som mohla pri­brať. Celý môj ži­vot sa pre­me­nil na ne­us­tály ko­lo­toč kon­tro­lo­va­nia sa a stre­so­va­nia. Prišli me­siace, kedy na mňa ro­di­čia za­čali kri­čať, aby som za­čala nor­málne jesť a pre­stala sa stále po­rov­ná­vať s oso­bami zo­bra­ze­nými na so­ciál­nych sie­ťach. Keď sa po­zriem na os­tatné diev­čatá vo svo­jom okolí, mnoho z nich na tom nie je inak. Vzhľad je pre nich to naj­hlav­nej­šie a pre to, aby vy­ze­rali ako nová Mi­randa Kerr by uro­bili čo­koľ­vek na svete.

Ne­dávno som na you­tube ob­ja­vila zau­jí­mavé vi­deo, v kto­rom ro­bili so­ciálny expe­ri­ment na že­nách, ktoré sa cí­tili vo vlast­nom tele ako vo­trel­kyne. Každá z nich sa sna­žila za­kryť niečo, o čom boli pre­sved­čené, že patrí me­dzi ich naj­väč­šiu sla­bosť. Kon­krétne prí­klady nie sú pod­statné, každá z nás si vie predsa v hlave vy­me­no­vať tie svoje. Po­mo­cou Pho­tos­hopu im ich od­strá­nili a uká­zali im vý­sle­dok. V pr­vom mo­mente boli nad­šené, ne­spoz­ná­vali osobu na fotke, ra­dosť vy­s­trie­dala ne­is­tota a kla­de­nie otá­zok. Je toto na­ozaj to, čo som chcela? Keď som od­strá­nila svoje chyby, som to ešte stále ja? Vráťte mi ich na­s­päť, nech­cem sa po­ze­rať na tohto cu­dzieho člo­veka.

pe­xels.com

Lo­gicky z toho vy­plýva, že miesto toho, aby sme na sebe stále hľa­dali ne­jaké ne­dos­tatky, mali by sme sa na­učiť re­špek­to­vať to, aké sme! Sna­žiť sa o to, aby sme boli tie naj­lep­šie sami sebe a až po­tom sa za­čali zau­jí­mať o oko­lie. Mali by sme si pa­mä­tať, že je pri­ro­dzené, že sme k sebe kri­tickí, že sa vždy ne­cí­time v svo­jom tele naj­po­hodl­nej­šie. Moja rada? Ideál ne­exis­tuje. Pre­staňte sa sprá­vať, akoby áno. Ušet­ríte si tým veľa sĺz a mi­zer­ných ná­lad. Ste predsa nád­herné, plu­som je, že si to o vás myslí ešte mi­ni­málne je­den ďalší člo­vek a to ten, pre kto­rého ste kraj­šia ako všetky tie vy­re­tu­šo­vané ume­liny v mé­diách, tak hlavu hore.

 

Komentáre