Naj­sle­do­va­nej­šia a na­jo­ča­ká­va­nej­šia. Taká je ak­cia MET Gala, ktorá sa ko­nala v noci z pon­delka na uto­rok v New Yorku. 

Exhi­bí­cia Ma­nus x Ma­china: Fas­hion in Age of  Tech­no­logy, taká bola nosná téma toh­to­roč­nej ak­cie. Aj tento rok pri­lá­kala všetky naj­väč­šie hviezdy, ktoré sa sna­žili na čer­ve­nom ko­berci zau­jať čo naj­viac. Mno­hým sa to po­da­rilo, no naj­lep­šie ohlasy na svoju róbu ob­dr­žala  he­rečka Cla­rie Da­nes. Tá sa pred­viedla s mo­de­lom od di­zaj­néra Zaca Po­sena. Šaty , ktoré by jej mohla zá­vi­dieť aj sa­motná Po­po­luška už na prvý po­hľad upú­tajú po­zor­nosť a ohú­ria, no ich sku­točné čaro sa ukáže až v tme.

Ple­sové šaty Cla­rie Dan­nes roz­žia­rili špe­ciálne optické siete, ktoré boli všité do or­gan­zo­vých šiat. Pod ša­tami bolo na­ši­tých 30 mini aku­mu­lá­to­rov,  ktoré  v tme rozs­vie­tili. Mô­žem po­ve­dať,  že he­rečka Cla­rie Da­nes v róbe od Zaca Po­sena do­slova žia­rila, a do­ko­nale spl­nila tému, v kto­rej sa ak­cia Met Gala niesla.

Screen Shot 2016-05-07 at 10.45.33 Screen Shot 2016-05-07 at 10.45.17 Screen Shot 2016-05-07 at 10.45.06 Screen Shot 2016-05-07 at 10.36.20 Screen Shot 2016-05-07 at 10.36.00

zdroj: bo­red­panda.com, zdroj fo­to­gra­fií: Ins­ta­gram

 

Komentáre