Ur­čite vám ne­uniklo tvr­de­nie, že ženy a muži po­chá­dzajú z rôz­nych pla­nét. Iní zase tvr­dia,že je to všetko o fy­zi­oló­gii. Ženy sú od mu­žov v rôz­nych as­pek­toch roz­dielne, tieto roz­diely môžu byť ale brané aj ako vý­hody.

1. Ženy a muži sa ob­lie­kajú v roz­diel­nom po­radí

Málo ľudí si to všimne. Je však veľmi zau­jí­mavé ve­dieť, že ženy sa ob­lie­kajú od­vr­chu na­dol – najprv horný diel, ako tričko či blúzka, a až tak na­sle­dujú no­ha­vice alebo sukňa. Muži si najprv ob­lie­kajú po­nožky a no­ha­vice, a až po­tom os­tatné časti ob­le­če­nia.

2. Ženy sú me­nej ná­chylné ris­ko­vať

Ženy boli vždy po­va­žo­vané za tzv. „opat­ro­va­teľky“. Preto majú väč­šiu ten­den­ciu sa báť ako muži. Tí, na dru­hej strane, veľmi radi ris­kujú a má­ločo ich vie za­sta­viť.

3. Ženy po­čas ži­vota zje­dia pri­bližne dve kilá rúžu

Stáva sa to najmä keď je­dia a pijú, vtedy pu­tuje do úst vždy aj tro­cha rúžu. Zis­tilo sa, že ženy po­čas ži­vota ne­priamo skon­zu­mujú pri­bližne dve kilá rúžu.

 

4. Ženy zbož­ňujú va­riť pre svoje po­lo­vičky

Tak­mer každá to v sebe má. Ak vie va­riť, sta­rost­livo svojho par­tnera vy­kr­muje. Chcú svo­jim po­lo­vič­kám uká­zať, ako sa do­kážu po­sta­rať o do­mác­nosť. Nie­ktoré si mys­lia, že ak sa ich par­tner pekne za­gu­ľatí, ne­bude už v očiach dru­hých žien sym­pa­tický. Tá jeho ho bude mi­lo­vať stále rov­nako, u dru­hých však stratí zá­u­jem.

5. Nie­kedy sa ženy do­kážu pý­tať na­ozaj divné otázky

Sa­moz­rejme, sú veľmi zve­davé a chcú ve­dieť o všet­kom. Ale ak sa snaží zis­tiť par­tne­rove pri­hla­so­va­cie údaje alebo chce po­znať dá­tum na­ro­de­nia jeho ka­ma­ráta, mal by sa muž za­mys­lieť, prečo niečo také žiada. Čo ak svoju po­lo­vičku po­doz­rieva a chce si­lou mo­cou niečo zis­tiť?

6. Dámy ve­dia vy­na­lo­žiť veľa úsi­lia na tak oby­čajnú vec ako je do­ko­nalé krá­ča­nie vo vy­so­kých to­pán­kach

Mnoho mu­žov si už ur­čite všimlo ako divne to vy­zerá, keď sa žena do­ko­nalo snaží krá­čať vo vy­so­kých opät­koch dole schodmi. Ro­bia to ako keby do strany a veľmi opatrne. Je to veľmi veľmi ťažké, preto pro­sím na svoje dievča ni­kdy ne­na­lie­haj v ta­kejto si­tu­ácii, aby si po­hla.

7. Tra­se­nie rúk

Keď si dvaja muži po­dajú ruky, je to pevný stisk, spre­vá­dzaný po­tra­se­ním. Ale keď po­dáva ruku žena, ne­hýbe ňou. Je ťažké po­sú­diť, čo to zna­mená, možno to nie je pre ženy práve po­zdrav, ktorý radi po­u­ží­vajú, aby nie­koho po­zdra­vili.

8. Al­ko­hol + žena = prí­šerná kom­bi­ná­cia

Ženy sa opijú oveľa skôr ako chlapi. To je fakt. Má­lo­kto však vie, prečo to tak je. Alebo sa nad tým ešte ni­kto ne­za­mýš­ľal. Od­po­veď je však jed­no­duch­šia, ako by sme mohli oča­ká­vať: žen­ské telo ne­do­káže bo­jo­vať s al­ko­ho­lom tak rýchlo ako to muž­ské, preto sa vý­sle­dok po po­žití viac al­ko­holu do­staví u žien skôr. Skôr je u nich oči­vidné, že mali viac al­ko­holu, ako ve­dia zvlád­nuť. V tele sa na­chá­dza špe­ciálny en­zým ktorý bo­juje proti to­xic­kým lát­kam ako je al­ko­hol – ženy ho majú me­nej a preto sa al­ko­hol do­stane do krvi rých­lej­šie.

9. Ženy vní­majú svet vo via­ce­rých far­bách

A to do­slova. Je ve­decky do­ká­zané, že ženy ro­zo­zná­vajú viac fa­rieb ako muži, majú to v gé­noch. Toto je dô­vod prečo sa muži často hne­vajú keď sa im žena snaží do­ká­zať roz­diel me­dzi pur­pu­ro­vou a le­van­du­ľo­vou. Muži ho ne­vi­dia, ženy áno.

10. Ženy majú lepší čuch

Dô­vod prečo majú ženy tak rady vôňu kve­tov je, že majú lep­šie vy­vi­nutý čuch. Gény im to umož­ňujú. Nie vždy to je však vý­hoda, svet nie je iba lúka vo­ňa­vých kve­tín.

11. Žen­ské telo sa mení oveľa čas­tej­šie ako muž­ské

Žen­ské telo je zvláštne a ne­oby­čajné. V rôz­nych ob­do­biach ži­vota ženy na­do­búda rôzne zmeny. A prečo sa boky ženy v pu­berte roz­ši­rujú? Aby mohli dať ži­vot, po­ro­diť dieťa.

 

Zdroj: bright­side.me

Komentáre