Chvíle v aute na ces­tách s ka­ma­rátmi majú veľa vý­hod. Na­prí­klad ich mô­žete po­u­žiť ako ot­ro­kov na po­moc pri na­vi­gá­cii alebo ot­vo­rení fliaš s vo­dou. Keď chla­pík vezme man­želku na vý­let, nemá však nič z toho. Aby ilus­tro­val ego­is­tický prí­stup svo­jej ženy k ces­to­va­niu, zo­sta­vil ve­selú ga­lé­riu všet­kých svo­jich dob­ro­druž­stiev na ceste, po­čas kto­rých jeho man­želka prí­jemne od­dy­cho­vala, za­tiaľ čo on šo­fé­ro­val.

zdroj: bo­red­panda.com

zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre