„Možno, že naj­dô­le­ži­tej­šou čas­ťou re­a­lity sú naše sny.“
– Pa­vel Ko­so­rin

A ja si to mys­lím tiež. Sní­vam stále, do­konca aj vtedy, kedy by som sa mala ve­no­vať re­ál­nym ve­ciach a ne­mala by som byť tak mimo re­a­lity. Naše sny nás po­sú­vajú vpred. Ro­bia z nás lep­ších ľudí. Ne­zá­leží na tom, ako rýchlo sa po­sú­vame, stále sme na tom lep­šie, ako ľu­dia, ktorí sny vô­bec ne­majú.

Spý­tajte sa mo­jich blíz­kych na to, aká som a ur­čite vám po­ve­dia, že som: „Malé dievča, ktoré má veľké sny.“ 

Mama sa mi smeje, keď sa ve­čer roz­prá­vame o tom, čo by som v ži­vote chcela do­siah­nuť. Vraví že: „Tvoje sny sú ne­re­álne a ne­spl­nia sa. Ale za­tiaľ sní­vaj ďa­lej.“

A tak sní­vam …

screen-shot-2016-11-28-at-2-13-36-pm

foto: thought­ca­ta­log.com

Sní­vam o tom, že bu­dem lep­ším člo­ve­kom. Nie som dievča, ktoré by často na­dá­valo alebo ne­pos­lú­chalo, to nie, no na­priek tomu, sa to sna­žím zmier­niť. Ne­roz­ču­ľo­vať sa zby­točne nad ve­cami, ktoré sa mňa ne­tý­kajú a byť viac ná­po­mocná, ako na škodu. Mi­nule som na­prí­klad od­niesla jed­nej ba­bičke zo sta­nice tašku, až pred jej vchod. Ten úsmev, akým ma ob­da­rila, to bolo na­ozaj­stné šťas­tie.

Sní­vam o tom, že bu­dem  sama so se­bou spo­kojná. Je jedno v čom. Chcem mať lep­šie známky v škole? Viac sa učím. Chcem byť spo­kojná v svo­jom tele? Cvi­čím a zdravo sa stra­vu­jem. Chcem sa na­učiť vy­jad­ro­vať svoj ná­zor bez hanby? Za­pá­jam sa do vše­mož­ných roz­ho­vo­rov, kde sa dá dis­ku­to­vať. Ne­vra­vím že to je ľahké, ale stojí to za to.

Sní­vam o tom, že bu­dem ro­biť ľudí šťast­nej­šími. Je krásne vi­dieť, že ľu­dia sa vďaka vám usmie­vajú. Rada roz­dá­vam kom­pli­menty ľu­dom, ktorí si to na­ozaj za­slú­žia. Rada ľudí ob­da­rú­vam dar­čekmi a ešte rad­šej mám ich úsmev, ak vi­dím, že ich to po­te­šilo. Rada sa s ľuďmi ob­jí­mam, ak cí­tim, že im to po­môže a budú mať lep­šiu ná­ladu.

Sní­vam o tom, že si raz ot­vo­rím cuk­rá­reň. Se­dieť ráno na te­rase a jesť sladký ko­láč alebo su­šienky. To by bolo nebo. Ve­ľa­krát mnohé pod­niky ne­majú moje ob­ľú­bené ko­láče a už na­ozaj ne­viem či som taká ná­ročná, alebo mám ne­zvy­čajné chute. Preto už te­raz skú­šam a pe­čiem ko­láče od vý­myslu sveta. Raz bu­dem mať na­ozaj svoju vlastnú cuk­rá­reň.

Sní­vam o tom, že bu­dem pí­sať lep­šie a lep­šie. Pí­šem veľa a pí­šem často. Ne­zá­leží na tom, či som vo vlaku, doma v po­steli, v škole, na náv­števe. Ak ma niečo na­padne, vždy mám pri sebe zá­pis­ník a všetky myš­lienky a dobré vý­roky si za­pi­su­jem. To ma po­súva každý deň as­poň o krô­čik do­predu.

large-1

tum­blr.com

Práve tieto čin­nosti ro­bím každý deň, každú ho­dinu a každú se­kundu. Re­a­li­zu­jem svoje sny. Ži­jem mo­jimi snami. Pre­tože ve­rím, že raz sa mi spl­nia. Ro­bím pre to ma­xi­mum a ne­strá­cam ná­dej. Ná­dej, že aj v re­a­lite sa dá žiť snami.

Komentáre