Chcem, aby si ve­del, čo všetko pre mňa zna­me­náš. Možno  náš vzťah ne­bol každý deň ukáž­kový.  Ale, ktorý vzťah me­dzi ot­com a dcé­rou je?  Ten náš mal aj svetlé aj tmavé dni, ktoré sme vy­rie­šili a ča­som na ne za­budli.

Chcem, aby si ve­del, že Ťa ľú­bim a hoci som do­spelá, stále sa bu­dem ra­diť aj s Te­bou. 

Chcem, aby si ve­del, že som Ti vďačná, za to,že si ma na­učil aj s ma­mou zod­po­ved­nosti. Toto Ti ni­kdy ne­po­viem z očí do očí a síce ma to nie­kedy štve, som rada, za to, že v tom, kde s kr­pcom po­vo­ľu­ješ, pri mne si ni­kdy ne­po­vo­lil.

Že ste ma na­učili, aká veľká je láska ro­diča k die­ťaťu.

fre­e­pik.com

Že ste ma na­učili, že dô­vera je veľmi dô­le­žitá v kaž­dom vzťahu.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ďa­ku­jem, že si ma na­učil, všetko, čo si uznal za vhodné.

Každé ráno, keď vsta­nem, po­zriem sa na fotku, kde sme spolu. A viem, že sme si síce pre­šli vše­li­čím, stále máme je­den dru­hého. Sme rov­na­kej po­vahy, čo je nie­kedy dar, ino­kedy pre­klia­tie. A áno, pri­zná­vam, keď sa po­zriem do zrkadla, vi­dím tam aj Teba.

Ďa­ku­jem Ti, za tie zá­žitky, ktoré sme spolu pre­žili. Za tých osem­násť ro­kov sa toho naz­bie­ralo. Všetky mi utk­veli v pa­mäti, ale naj­lepší bol Prá­ter. Pa­mä­táš si, ako si nás po­zo­ro­val, keď sme sa ne­ve­deli do­stať z la­by­rintu? 😀 Alebo keď sme boli na rus­kom kole a mali celú Vie­deň na do­sah?

Av­šak, naj­lep­šia je spo­mienka na to, ako ma dr­žíš na pre­liez­kach ,aby som ne­spadla a ne­ub­lí­žila si. Celý tento mo­ment zdo­ko­na­ľujú Tvoje vlasy. V tom čase blon­ďaté. Áno, stále ich bu­dem pri­po­mí­nať, aj keď bu­deš mať osem­de­siat ro­kov a na  tvo­jej  hlave už ne­bude toľko vla­sov.

To sú naše spo­mienky.

fre­e­pik.com

Tati…

Možno si ma ni­kdy ne­zob­ral na rande.  Do kina alebo do di­vadla.

Možno náš vzťah ne­bol ako z ame­ric­kého filmu.

Ale predsa bol su­per. Lepší ako si vie kto­koľ­vek pred­sta­viť.

Taký su­per, že si sa stal sú­čas­ťou kotvy. Mo­jej kotvy.

Si je­den z dô­vo­dov, prečo sa vždy rada vrá­tim do­mov.

52d9406888a89fae0ded41063896fde5

pin­te­rest.com

 

Komentáre